РЕШЕНИЕ

 

  61  

 

гр. Троян, 02.03.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на втори февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 982 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

       И.Х.Х. *** е предявил срещу Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК, както подробно е описано в молбата. Ищеца твърди, че е от 1994 г. е собственик на поземлен имот, находящ се в с. Белиш, м. „Орманчово” представляваща имот с кадастрален № 03558.65.55. В последствие Х. установил, че описания имот се води на Община Троян като земи по чл. 19  от ЗСПЗЗ.

За установяване обстоятелствата по исковата претенция са ангажирани писмени и гласни доказателства. В съдебно заседание ищеца се явява лично и е представлявана от адвокат П.Я. от ЛАК, който от името на доверителя си моли съда да уважи изцяло исковата им претенция заедно със законните последици.

Ответната Община е представила отговор по реда на чл. 131 от ГПК, с който изразява становище, че иска е допустим и не се оспорва. Представени са писмени доказателства. В с. з. не се явява представител.

От приложените писмени доказателства: Удостоверение  № 04-440 от 29.03.1994 г., издадено от Община гр.Троян, отдел „ТСУ – сектор земеустройство”, копие от нотариален акт за собственост върху недвижим имот по ЗСПЗЗ № 157 том. І, нот. дело № 394/1994 г. на ТРС, справка за поземлен имот с идентификатор 03558.65.55 от СГКК – Ловеч, копие от нотариален акт за продажба на недвижим имот № 191, том.І, нот. дело № 395/1994 г. на ТРС,  скица на ПИ № 15-495791/16.11.2015 г. и  удостоверение за данъчна оценка № ДО004052/17.11.2015 г.,  изд. от Община гр. Троян отдел „Местни приходи” и от показанията на разпитаните свидетели И.И.И. и В.Т.Г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения нот. акт за собственост върху недвижим имот по ЗСПЗЗ № 157, т. І, нот. дело № 394/1994 г. на ТРС Я.Г., В.Г. и Ц.Г. са признати за собственици на земеделска земя – нива, ливада, с площ 2 200 кв. м, в землището на с. Белиш, м. „Трапът”.

С покупко-продажба, обективирана в нотариален акт № 191, т. І, нот. дело 395/1994 г. на ТРС ищеца И.Х. е придобил от Я.Г., В.Г. и Ц.Г. собствеността върху процесния имот – нива с площ 812 кв. м. в землището на с. Белиш, м. „Трапът”.

В представената актуална скица от 16.11.2015 г. на СГКК – гр. Ловеч е отразен имот с идентификатор 03558.65.55 по КККР – ливада с площ 1 246 кв. м в м. „Орманчово”, собственик: земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Ищеца не е представил доказателство за идентичността на имота в цитираните актове, но след като страните не оспорват това обстоятелство, съда приема, че е налице идентичност. 

 Х. решил да порадва имота и след като се снабдил със скица установил, че в КККР имота е записан като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

         Ищецът излага още, че по времето на сделката през 1994 г. не се е изисквало скица. В последствие когато имота е заснеман при създаване на КККР, Х. не е знаел да представи акта за собственост, поради което погрешно имота е записан като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

  Показанията на разпитаните по свидетели Иван Иванов и В.Г. потвърждават изнесените горе факти. През 1994 г. ищеца закупил процесния имот, който представлява овощна градина в с. Белиш и оттогава го обработва. 

  При тези данни от изложената фактическа обстановка съдът намира, че е сезиран с един положителен установителен иск по чл. 124 ал. 1 от ГПК, който е допустим. В настоящия случай ищеца цели да докаже право на собственост върху процесния имот. Предявяването на подобен субсидиарен иск предполага наличие на правен интерес. Изискването за наличие на правен интерес, което е процесуална предпоставка за допустимостта на всеки иск, изрично е подчертано в разпоредбата на чл. 124 ал. 1 от ГПК. Само чрез изискването за интерес от установяването, може да се обособят нуждаещите се от съдебно установяване граждански правоотношения, т. е. следва да се очертае нарушеното материално право, нуждаещо се от съдебна защита. Правният интерес от провеждане на установителен иск е обусловен от оспорване претендирано от ищеца право или претендиране отричано от него право. С оглед на представените и обсъдени доказателства и твърдения на страните в настоящия процес, решаващия съд намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен, като бъде признато по отношение на ответника, че ищеца е собственик на процесния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.55 по КККР на с. Белиш, м. „Орманчово”, представляващ ливада с площ 1 246 кв. м, при граници: 03558.246.2, 03558.64.84, 03558.65.33, 03558.65.71 и 03558.65.72.

Ищеца изрично е заявил, че не претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски и съда не следва да се произнася за това. 

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш     И      :

 

         ПРИЗНАВА за установено по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че И.Х.Х., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. П. Я./ е собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.55 по КККР на с. Белиш, м. „Орманчово”, представляващ ливада с площ 1 246 кв. м, при граници: 03558.246.2, 03558.64.84, 03558.65.33, 03558.65.71 и 03558.65.72.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                  Районен съдия: