РЕШЕНИЕ      

 

№ 17

 

гр. Троян, 22.01.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд,  пети състав,  в закрито  съдебно заседание на  двадесет и втори януари,  две хиляди и  шестнадесета година в състав:

                                                                                       Председател: Даниела Радева

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от съдията -  Радева ЧГ Дело  64 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе съобрази:

Производство с правно основание чл. 29 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/ във вр.чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

В Районен съд гр. Троян е изпратено Искане изх. № ТД07ЛО/УВ -255/20.01.2016г., получено в съда на 22.01.2016г. в 14.45 часа, от М.ММ. - Директор на ТД на КОНПИ гр. Велико Търново с  правно основание чл. 29 от ЗОПДНПИ във вр. с чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. В искането е изложено, че в комисията е постъпило уведомление от Районна  прокуратура гр. Павликени за привличане в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 3, от НК по отношение на лицето Б.М.Я., ЕГН ********** ***.

 Твърди се, че престъпното деяние е сред визираните в чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ и се явява една от предпоставките за провеждане на  производство, в което следва да се съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност по отношение на проверяваното лице.

Посочено е, че в хода на инициираната предварителна проверка органите на комисията следва да съберат данни относно имуществото, правното основание и неговата стойност за лицето Б.М.Я., ЕГН **********.

Предвид това, се моли във връзка с посочените по-горе правни и фактически основания, съдът да постанови решение, с което да бъдат разкрити сведенията, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, а именно фактите и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметки и влоговете във всички банки, техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България за лицето: Б.М.Я., ЕГН **********, с  период на проверката от 30.03.2008г. до 18.01.2016 година.

Съдът, като съобрази приложените към искането документи, намира, че искането е основателно и като такова следва да бъде уважено. За постигане целите на ЗОПДНПИ е необходимо да бъдат разкрити и предоставени на Директора на ТД гр. Велико Търново към КОНПИ гр. София исканите сведения относно лицето: Б.М.Я., ЕГН ********** *** с  период на проверката от 30.03.2008г. до 18.01.2016 година.

 Предвид изложеното и на основание чл. 29 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/ във вр.чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/  съдът

 

      Р Е Ш И :

 

РАЗРЕШАВА на Директора на ТД гр. Велико Търново към Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ гр. София, разкриване на исканите сведения, представляващи банкова тайна, а именно факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете във всички банки, техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България по отношение на лицето: Б.М.Я., ЕГН ********** *** с период на проверката от 30.03.2008г. до 18.01.2016 година.

ОПРЕДЕЛЯ  14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на препис от съдебното решение и придружителното писмо от съответната  институция за разкриване на сведенията.

Препис от решението да се изпрати на Директора на ТД на КОНПИ гр. Велико Търново при КОНПИ гр. София.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                        

                                                                              Районен съдия: