ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 30.09.2016 год.

 

          Троянски районен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на 30.09.2016 год. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета) година в състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

 

при секретаря Кремена Раева, като разгледа докладваното от съдията Радева  гр. дело № 685  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 от ГПК.

Посоченото по-горе дело е образувано по повод подадена искова молба от ЕТ „Прециз-ВМВ-Валери Василев”, ЕИК 114040194, представлявано от Валери Милков Василев от гр. Плевен срещу „Стил Макс” ЕООД, ЕИК 820139190 със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул. „Симеон Куманов” № 9, представлявано от управителя Емил Асенов Максимов.   

С протокол за избор на за съдия-докладчик от 30.09.2016г. за такъв е била определена съдия Даниела Радева, след отстраняване на съдиите от втори, първи, четвърти  и трети съдебни състави при Районен съд гр. Троян.

Съдия Даниела Радева като съобрази обстоятелството, че законният представител на ответника по делото „Стил Макс” ЕООД гр. Тетевен – управителя Емил Асенов Максимов е съпруг на съдия И.М. от Районен съд гр. Тетевен счита, че са налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. Горното би могло да породи съмнение за липса на безпристрасност и наличие на предубеденост или заинтересованост на съдия Радева, пряко или косвено от изхода на делото.  

С оглед изложеното съдия Радева счита, че са налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и следва да се отстрани от разглеждане на делото. Предвид това, че са се отстранили всички съдии от Районен съд гр. Троян и разглеждането на делото в съда е невъзможно, ще следва същото да бъде прекратено и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК да бъде изпратено на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд. 

Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 и чл. 23, ал. 3 от ГПК съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            СЪДИЯ ДАНИЕЛА РАДЕВА се ОТСТРАНЯВА от разглеждане на гр. дело № 685/2016г. по описа на Районен съд гр. Троян на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 от ГПК, поради наличие на колегиални отношения със съдия И.М. от Районен съд гр. Тетевен – съпруга на Емил Асенов Максимов – управител на ответника по делото „Стил Макс” ЕООД, ЕИК 820139190 със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул. „Симеон Куманов” № 9.

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 685/2016г. по описа на Районен съд гр. Троян.

            ИЗПРАЩА гр. дело № 685/2016г. по описа на Районен съд гр. Троян на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           Районен съдия: