Р Е Ш Е Н И Е    

 

15.01.2016 г., град  Троян

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на шестнадесети декември                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 925 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

 

            Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК, подадена от В.Х.Т., ЕГН **********,***  и И.В.Т., ЕГН **********,***. Молителите излагат, че са сключили граждански брак на 02.09.1990 година в гр.Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 127 от 02.09.1990 година на Община Троян. От брака си имат едно пълнолетно дете-В.И. Т.,  родена на ***г. Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите  за прекратяване на брака  и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите, редовно призовани, се явяват лично, като молителката Т. – и с упълномощения си защитник – адв.Г.И. ***. И двамата молители  заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.51 СК.

Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак № 038353 от 02.09.1990г.  на  Община Троян, област Ловешка, се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 02.09.1990г., за което е съставен акт за сключен граждански брак № 127/02.09.1990г. на Община гр.Троян.

            Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че  между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението.

Съдът намира, че постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака- личните отношения между съпрузите, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

Със споразумението, предмет на настоящето производство, молителите уреждат   имуществени отношения, както следва:

            Молителката В.Х.Т., ЕГН **********,  получава в дял и става изключителен собственик на 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.231 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-32/07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Гумощник, п.к. 5654 (пет хиляди шестстотин петдесет и четири), с площ на целия имот: 3358 кв.м (три хиляди триста петдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 18109.152.953 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка девет пет три), поземлен имот с идентификатор 18109.152.955 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка девет пет пет), поземлен имот с идентификатор 18109.152.230 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три нула) и поземлен имот с идентификатор 18109.152.232 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две).

Данъчната оценка на гореописания имот е 3857.50 лева (Три хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки) съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК Изх. № ДО003224/14.09.2015 на Община Троян.

И  1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.232 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-32/07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Гумощник, п.к. 5654 (пет хиляди шестстотин петдесет и четири), с площ на целия имот: 3729 кв.м (три хиляди седемстотин двадесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 18109.152.953 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка девет пет три), поземлен имот с идентификатор 18109.152.231 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три едно), поземлен имот с идентификатор 18109.152.230 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три нула), поземлен имот с идентификатор 18109.152.224 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две две четири) и поземлен имот с идентификатор 18109.152.596 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка пет девет шест), заедно с по 1/2 (една втора) идеална част от всички сгради, които попадат върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.232 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две), а именно: СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.1 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка едно) със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.2 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка две) със застроена площ 82 кв.м. (осемдесет и два квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.3 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка три) със застроена площ 10 кв.м. (десет квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.4 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка четири) със застроена площ 11 кв.м. (единадесет квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.5 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка пет) със застроена площ 75 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), с брой етажи 2 (два), с предназначение: Селскостопанска сграда.

Данъчната оценка на гореописания имот е 4465.70 лева (Четири хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и седемдесет стотинки) съгласно Удостоверение за данъчна оценка по. чл.264, ал.1 от ДОПК Изх. № ДО003223/14.09.2015 на Община Троян.

И.В.Т. е съгласен и не получава дял от недвижимите имоти, като за уравнение на дяловете В.Х.Т. е заплатила на И.В.Т. сумата 4200 лева (Четири хиляди и двеста лева), която сума И.В.Т. е получил напълно и в брой преди подписването на  споразумението.

В.Х.Т.сЕГН **********
получава в дял и става единствен собственик на следното моторно превозно
средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел)
ПЕЖО 206, с регистрационен
номер
******, с идентификационен номер на превозното средство
(УШ) ********, с номер на двигателя ****** с цвят
БЯЛ.

Застрахователната стойност на моторното превозно средство е 320 лв. (Триста и двадесет лева) съгласно Удостоверение №0000003659 за застрахователна стойност на МПС от 15.09.2015 г. на КАСТ ФИНАНС ЕООД.

И.В.Т. е съгласен и не получава дял от моторното превозно средство, като за уравнение на дяловете В.Х.Т. е заплатила на И.В.Т. сумата 160 лева (Сто и шестдесет лева), която сума И.В.Т. е получил напълно и в брой преди подписването на  споразумението.

И.В.Т. с ЕГН **********
получава в дял и става единствен собственик на следното моторно превозно
средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел)
МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с
регистрационен номер
***** с идентификационен номер на
превозното средство (УПчГ)
\******** с номер на двигателя
*******, с цвят БЯЛ.

Застрахователната стойност на моторното превозно средство е 2000 лв. (две хиляди лева) съгласно Удостоверение за застрахователна сума на автомобил № 113282/01.10.2015г. на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.

Молителите В.Х.Т., ЕГН **********и И.В.Т., ЕГН **********, следва да заплатят държавна такса за споразумението относно имуществените отношения за възлагането на 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.231, в размер на 38.57лв. / тридесет и осем лева и петдесет и седем стотинки/, и на 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.232, в размер на 44.65лв. / четиридесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ , представляващи 2 % върху данъчната оценка на получените в дял ½ ид.части от недвижими имоти от В.Т., като съгласно споразумението, следва да платят държавната такса по равно. Молителката Т. следва да заплати по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян и сумата от 41.61 лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела й.

Молителите В.Х.Т., ЕГН **********и И.В.Т., ЕГН ********** , следва да заплатят държавна такса за споразумението относно имуществените отношения за възлагането на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел) ПЕЖО 206, с регистрационен номер ******, в размер на 6.40лв. / шест лева и четиридесет стотинки/, представляваща 2% от застрахователната стойност на автомобила,  като съгласно споразумението, следва да платят държавната такса по равно. Молителката Т. следва да заплати сумата от 3.20лв., представляваща 2 % местен данък върху увеличението на дела й.

Молителите В.Х.Т., ЕГН **********и И.В.Т., ЕГН **********, следва да заплатят държавна такса за споразумението относно имуществените отношения за възлагането на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел) МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с регистрационен номер ******К,   в размер на 40.00лв. / четиридесет лева/, представляваща 2% от застрахователната стойност на автомобила, като съгласно споразумението, следва да платят държавната такса по равно. Молителят Т. следва да заплати и сумата от 20.00лв., представляваща 2 % местен данък върху увеличението на дела му.

                Молителите ще следва да заплатят на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер на 40  лева, която с оглед постигнатото от страните споразумение, следва да се възложи в тежест на двамата съпрузи, които следва да я заплатят по равно. Направените в производството разноски от двете страни остават в тежест на молителите така, както са направени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                       

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 02.09.1990г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 127от 02.09.1990г. на Община гр.Троян, между        В.Х.Т., ЕГН **********,***  и И.В.Т., ЕГН **********,***, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Х.Т., ЕГН **********  и И.В.Т., ЕГН ********** , споразумение за следното:   

               Съпрузите имат едно едно пълнолетно дете-В.И. Т.,  родена на ***г., поради което нямат претенции или искания относно местоживеенето на дъщеря си, лични отношения с нея и издръжката й.

              ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг.

               ОБЯВЯВА, че  след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в гр.Троян, обл.Ловеч, ул******, ще се ползва от В.Х.Т. и от И.В.Т..

 ОБЯВЯВА, че съпрузите  нямат претенции един към друг  или спорове за придобити влогове или банкови сметки на името на единия от съпрузите през време на брака.

           ОБЯВЯВА, че всички кредити и заеми, предоставени на съпрузите от банки, други кредитни институции, юридически или физически лица, ще се погасяват само от този съпруг, който е получил кредита/заема.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име – Т..

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

           Молителката В.Х.Т., ЕГН **********,  получава в дял и става изключителен собственик на 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.231 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-32/07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Гумощник, п.к. 5654 (пет хиляди шестстотин петдесет и четири), с площ на целия имот: 3358 кв.м (три хиляди триста петдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 18109.152.953 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка девет пет три), поземлен имот с идентификатор 18109.152.955 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка девет пет пет), поземлен имот с идентификатор 18109.152.230 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три нула) и поземлен имот с идентификатор 18109.152.232 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две). Данъчната оценка на гореописания имот е 3857.50 лева (Три хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки) съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК Изх. № ДО003224/14.09.2015 на Община Троян.

И  1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.232 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-32/07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Гумощник, п.к. 5654 (пет хиляди шестстотин петдесет и четири), с площ на целия имот: 3729 кв.м (три хиляди седемстотин двадесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 18109.152.953 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка девет пет три), поземлен имот с идентификатор 18109.152.231 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три едно), поземлен имот с идентификатор 18109.152.230 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три нула), поземлен имот с идентификатор 18109.152.224 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две две четири) и поземлен имот с идентификатор 18109.152.596 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка пет девет шест), заедно с по 1/2 (една втора) идеална част от всички сгради, които попадат върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.232 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две), а именно: СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.1 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка едно) със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.2 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка две) със застроена площ 82 кв.м. (осемдесет и два квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.3 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка три) със застроена площ 10 кв.м. (десет квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.4 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка четири) със застроена площ 11 кв.м. (единадесет квадратни метра), с брой етажи 1 (един), с предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 18109.152.232.5 (едно осем едно нула девет точка едно пет две точка две три две точка пет) със застроена площ 75 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), с брой етажи 2 (два), с предназначение: Селскостопанска сграда. Данъчната оценка на гореописания имот е 4465.70 лева (Четири хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и седемдесет стотинки) съгласно Удостоверение за данъчна оценка по. чл.264, ал.1 от ДОПК Изх. № ДО003223/14.09.2015 на Община Троян.

И.В.Т. е съгласен и не получава дял от недвижимите имоти, като за уравнение на дяловете В.Х.Т. е заплатила на И.В.Т. сумата 4200 лева (Четири хиляди и двеста лева), която сума И.В.Т. е получил напълно и в брой преди подписването на  споразумението.

В.Х.Т. с ЕГН **********
получава в дял и става единствен собственик на следното моторно превозно
средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел)
ПЕЖО 206, с регистрационен
номер
*******, с идентификационен номер на превозното средство
(УШ) ***** с номер на двигателя ******** с цвят
БЯЛ.

Застрахователната стойност на моторното превозно средство е 320 лв. (Триста и двадесет лева) съгласно Удостоверение №0000003659 за застрахователна стойност на МПС от 15.09.2015 г. на КАСТ ФИНАНС ЕООД.

И.В.Т. е съгласен и не получава дял от моторното превозно средство, като за уравнение на дяловете В.Х.Т. е заплатила на И.В.Т. сумата 160 лева (Сто и шестдесет лева), която сума И.В.Т. е получил напълно и в брой преди подписването на  споразумението.

И.В.Т. с ЕГН **********
получава в дял и става единствен собственик на следното моторно превозно
средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел)
МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с
регистрационен номер
*****, с идентификационен номер на
превозното средство (УПчГ)
********* с номер на двигателя
******, с цвят БЯЛ.

Застрахователната стойност на моторното превозно средство е 2000 лв. (две хиляди лева) съгласно Удостоверение за застрахователна сума на автомобил № 113282/01.10.2015г. на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.

Всички разноски по делото остават в тежест на молителите така, както всеки един от тях ги е направил.

ОСЪЖДА В.Х.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на  41.61лв. /четиридесет и един лев и шестдесет и една стотинки/, представляващи 2 % върху данъчната оценка на получения в дял ½ ид.част от недвижими имоти- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.231 и в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.232, съгласно постигнатото споразумение,  както и сумата от 41.61лв.  /четиридесет и един лев и шестдесет и една стотинки/, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителката.

ОСЪЖДА И.В.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка на Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на  41.61лв. /четиридесет и един лев и шестдесет и една стотинки/, представляващи 2 % върху данъчната оценка на получения в дял от В.Х.Т.  ½ ид.част от недвижими имоти- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.231 и в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18109.152.232, съгласно постигнатото споразумение.        

ОСЪЖДА В.Х.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 3.20лв. / три лева и двадесет стотинки/, представляваща 2% от застрахователната стойност на лек автомобил ПЕЖО 206, с регистрационен номер ******,  съгласно постигнатото споразумение, както и сумата от 3.20лв. / три лева и двадесет стотинки/, представляваща 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителката.

ОСЪЖДА И.В.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 3.20 лева / три лева и двадесет стотинки/, представляваща 2% от застрахователната стойност на лек автомобил ПЕЖО 206, с регистрационен номер *****  съгласно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА И.В.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 20.00 /двадесет/ лева, представляваща 2% от застрахователната стойност на автомобила МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с регистрационен номер ******* съгласно постигнатото споразумение , както и сумата 20.00лв. /двадесет/, представляваща 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя.

ОСЪЖДА В.Х.Т., ЕГН ********** , да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 20.00 /двадесет/  лева, представляваща 2% от застрахователната стойност на автомобила МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с регистрационен номер *******, съгласно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА В.Х.Т., ЕГН ********** ,  да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА И.В.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.          

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :