Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                                                

 

                                                       гр. Троян, 11.05.2016 година

 

                                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на дванадесети април                                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1035 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК   

 

Предявен е иск с правно основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК от ЗАД „Алианц България“ АД гр.София, регистриран в Търговския регистър на АВ с ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Оборище, бул.“Княз Алекснадър Дондуков“ № 59, представлявано от всеки двама от изпълнителните директори Пламен Йорданов Ялъмов, Орлин Ценков Пенев и Максим Станев Сираков, чрез пълномощника адв.С.Т. *** срещу И.Б.Б. с адрес: ***. Претендира се установяване съществуването на вземане, за заплащане на  което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 852/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян.

            Ищецът твърди, че на 21.08.2013г. в 14.20ч. ответникът предизвикал пътно-транспортно произшествие в гр.Троян, на кръстовище при ул."Христо Ботев" и ул."Криволак", като водач на велосипед, след употреба на алкохол, в резултат на което били нанесени имуществени вреди на автомобил марка „Грейт Уол", модел „Волекс", с рег. № ***** собственост на П.Д.В. Към този момент била в сила застраховка „Каско“ за увредения автомобил, съгласно застрахователна полица № 13-0300/140/5000186/08.05.2013г., по която страна е ищеца. Първоначално тази полица била сключена с „Интерлийз Ауто" ЕАД клон Плевен, като считано от 13.05.2013г., собствеността била вече на П.В. видно от свидетелство за регистрация на МПС с № *****. По тази причина към застрахователната полица бил изготвен добавък № 13-0300/140/5000186/01 от 13.05.2013г., в сила от 14.05.2013г. Съгласно този добавък, считано от 14.05.2013г., регистрационният номер на застрахования автомобил станал ****** регистриран като собственост на П.В.  До  този  момент регистрационния номер бил NN118181, като собственост на „Интерлийз ауто" ЕАД клон Плевен.

           Във връзка с произшествието бил съставен Протокол за ПТП № 1361676/21.08.2013г. от служител на РУ "Полиция" гр.Троян. Посочената причина за ПТП в протокола била неправилно изпреварване с велосипед от страна на ответника спрямо увредения автомобил. Посочено било, че И.Б. е заобиколил автомобила от дясната му страна в момент, в който МПС-то е завивало в същата посока. Установена е употреба на алкохол от страна на ответника.

В резултат на произшествието били нанасени имуществени вреди на лекия автомобил. Ремонтът му бил извършен от дружеството „Автостил" ЕООД гр.Плевен и бил на обща стойност 712.09 лв. с ДДС. Застрахователят  одобрил и извършил плащане на обезщетение за увредения автомобил в размер на 712.09 лв. с преводно нареждане от  09.12.2013г. в полза на фирмата, извършила ремонта, съгласно искане на собственика
П.В.

 Ищецът е посочил, че съгласно чл.213, ал.1  от Кодекса за застраховането,  след плащането на  застрахователното обезщетение за претърпените имуществени вреди, застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата. Ищецът твърди, че в настоящия случай длъжникът   носи отговорност за вредите, причинени   виновно от   него, като до момента на предявяване на иска нищо от дължимото не било изплатено от длъжника, въпреки че на 16.04.2014г. той бил получил покана за доброволно изпълнение.

             Посочено е, че  в РС-Троян било подадено Заявление по чл.410 от ГПК срещу И.Б.Б., по което било образувано ч.гр.д.№ 852/2015г. и издадена заповед за изпълнение. В законоустановения срок длъжникът подал възражение срещу заповедта, което обусловило правния интерес от пердявяване на иска.

            Ищецът моли съда да  признае за установено, че  в полза на  ЗАД "Алианц България" АД гр.София, бул."Княз Дондуков"№ 59, ЕИК 040638060, съществува вземане в размер на 712.09 лв. по отношение на И.Б.Б., ЕГН **********,***, която сума представлява изплатено от ищеца обезщетение за претърпените имуществени вреди в резултат на пътно-транспортно произшествие, причинено от ответника върху лек автомобил марка „Грейт Уол", модел „Волекс", с рег. № *******, както и мораторна лихва в размер на 105.04 лв., считано от 17.04.2014г. до датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК в РС- Троян. Претендира се и присъждане на законната лихва, считано от подаване на исковата молба до изплащане на дължимата сума.

           В подкрепа на изложените в исковата молба твърдения,  ищецът е ангажирал писмени доказателства,   които са  допустими и относими към спора.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът не е представил писмен отговор и не е взел становище по иска, не е ангажирал доказателства.  За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права ответникът е уведомен с разпореждане от 23.12.2105г.

В съдебно заседание искът се поддържа от пълномощника на ищеца   адвокат С.Т. ***, която прави искане да бъде уважен предявения иск като основателен и доказан, като се присъдят направените   разноски по приложен списък съгласно чл.80 от ГПК.  

Ответникът И.Б.Б. се явява лично в съдебно заседание и оспорва иска. Не е изложил доводи в подкрепа на становището си, не е ангажирал доказателства.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

От изискани по реда на чл.192, ал.1 от ГПК документи от РУМВР гр.Троян - акт за установяавне на административно нарушение /АУАН/ № 799/2013г. от 21.08.2013г. и Наказателно постановление /НП/ № 799/2013г. от 02.09.2013г., издадено от Началника на РУМВР гр.Троян, както и от представен от ищеца протокол за ПТП № 1361676 от 21.08.2013г., се установява, че на 21.08.2013г. около 14.20 часа е възникнало пътно-транспортно произшествие в гр.Троян, на кръстовище при ул."Христо Ботев" и ул."Криволак". Ответникът И.Б.Б., като водач на велосипед, заобиколил от дясната страна лек автомобил марка „Грейт Уол", модел „Волекс" с рег. № ***** в момента когато автомобила предприел маневра завиване надясно по ул.“Криволак“, като се сблъскал с моторното превозно средство и му причинил  щети, описани в протокола за ПТП – дясно огледало за задно виждане и мигач на него, предна дясна броня, побитост по преден десен калник. И.Б. бил изпробван за употреба на алкохол с техническо средство Алкотест Дрегер 7510+ с фабр.№ ARBA № 0061, което отчело 0.24 на хиляда наличие на алкохол.

В АУАН и в НП е отразено, че Б. Б. е извършил нарушения по чл.25, ал.1 и чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, за които са му наложени наказания, съответно, глоба в размер на 20.00 лв. и глоба в размер на 30.00лв. Наказателното постановление е влязло в сила на 28.11.2013г.

От представената от ищеца застрахователна полица  № 13-0300/140/5000186/08.05.2013 г., сключена между ищеца и „Интерлийз Ауто" ЕАД клон Плевен,  е видно, че за лек автомобил „Грейт Уол", модел „Волекс", с регистрационен номер  NN118181, собственост на „Интерлийз ауто" ЕАД, клон Плевен, е сключена засттраховка „Автокаско“. Видно от свидетелство за регистрация на МПС с № 005772297,   считано от 13.05.2013г., собствеността върху автомобила била придобита от П.Д.В. ЕГН **********, а регистрационният номер на застрахования автомобил станал ******. Към застрахователната полица бил изготвен добавък № 13-0300/140/5000186/01 от 13.05.2013г., в сила от 14.05.2013г.  

По делото е приет доклад по щета № 0300-13-7777502162, от който се установява, че размерът на щетата по лек автомобил „Грейт Уол", модел „Волекс", с рег. № *****,определен от ищцовото застрахователно дружество, е 712.00лв. От приетата и неоспорена фактура № 1000007258 от 03.12.2013г. , издадена от „Автостил“ ЕООД- дружеството, извършило ремонта, се установява, че ЗАД „Алианц България“ е заплатило с платежно нареждане ремонт по щета на стойност 712.09лв. с включен ДДС.

По делото е прието заключение на съдебно-автотехническа експертиза, с изключение на частта, в която е извършена оценка на странично огледало, тъй като същата не е съобразена към момента на извършване на ремонта -2013г., а е изготвена към настоящия момент. От заключението се установява следния механизъм на ПТП: Водачката на лекия автомобил наближава кръстовището, като в зоната преди пешеходната пътека намалява скоростта на движение, като в това време движещият се зад автомобила велосипед с водач И.Б. застига автомобила. Водачката предприема завиване надясно, при което велосипеда се удря в дясното странично огледало и преден десен калник. Предна дясна врата е с нарушено лаково покритие в най-лека степен, дясното огледало е счупено, ведно с вградения в същото мигач, предният десен калник е надран. Правилната маневра на велосипедиста е била заобикаляне на автомобила от лявата му страна с осигуряване на необходима и безопасна странична дистанция.

По делото е приета справка от “Автостил“ ЕООД гр.Плевен, изискана на основание чл.192, ал.1 от ГПК , от която се установява, че стойността на дясно странично огледало за автомобил „Грейт Уолл Волекс Ц10“  е 421.56 лв. с ДДС.

 Видно от представената от ищеца покана за доброволно изпълнение на регересна претенция, на 05.03.2014г.  ищецът ЗАД „Алианц България“ е изпратил до ответника Б. покана с искане в 14-дневен срок от получаването й, той да възстанови сумата от 712.09лв., платена от застрахователя по сключената застраховка „Каско“ за ремонта на увредения автомобил. От известие за доставяне се установява, че същата е получена на 16.04.2014г., като връчването й не е оспорено.

От приложеното   ч.гр.д.№ 852/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян се установява, че на 05.10.2015г. е подадено заявление по чл.410 от ГПК от ЗАД „Алианц България“  срещу И.Б.Б., по което е издадена заповед за изпълнение за сумата от 712.09лв. – главница и сумата от 105.04лв. – лихва за периода от 17.04.2014г. до 04.10.2015г.

 В законоустановения срок длъжникът И.Б.Б. е подал възражение вх.№ 6385 от 21.10.2015г. срещу заповедта, в което е посочил, че няма вина за настъпване на ПТП, а вината е на водачката на лекия автомобил, която спряла без светлинен сигнал и след като се изравнили, тя рязко завила надясно, като му пресякла пътя. Тя го ударила, като той паднал пред автомобила.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Искът по чл. 422 ГПК е положителен установителен иск на кредитора за установяване на вземането му срещу длъжника, за което вземане е издадена съответната заповед за изпълнение. Правният интерес в посочената хипотеза е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и ако същата не е налице, предявеният установителен иск е недопустим. По принцип, за да съществува интерес от установителен иск, е достатъчно да се оспорва претендирано от ищеца право или да се претендира отричано от него право. В хипотезата на иск за съществуване на вземането на основание чл. 422 ГПК, специалните положителни предпоставки за допустимост на този установителен иск са: 1/ издадена заповед за изпълнение; 2/ подадено в двуседмичен срок от връчването на заповедта от длъжника възражение по чл. 414 ГПК; 3/ спазване на срока за предявяване на установителния иск за съществуване на вземането по чл. 415, ал. 1 ГПК. Подаденото възражение срещу заповедта за изпълнение представлява пречка за влизането й в сила, ако с него се възразява срещу вземането или вземането не се признава. 

Искът по чл.422 от ГПК е специален и той има ограничен предмет - само до съществуването на изискуем дълг към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес.

В производството по чл.422 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на иска. В случая правния интерес от предявяване на иска ищецът доказва с приложените по делото документи, от които се установява, че длъжникът е подал възражение по реда на чл.414, ал.1 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по ч. гр.дело № 852/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян, т.е. оспорил е вземането на заявителя. Искът е предявен  в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК и е допустим.

 Съществуването на процесното притезателно материално право и респективно основателността на предявения иск са обусловени от наличието на следните, подлежащи на установяване, при условията на пълно доказване, елементи от фактическия  състав на регресното право на застрахователя по застраховка “Каско” да иска от третото лице, причинило повредата на застрахованата вещ /автомобил/, сумата, която е изплатена като застрахователно обезщетение. Застрахователят, платил обезщетението встъпва в правата, които застрахования има срещу причинителя на вредата – до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне – чл.213, ал.1 Кодекса за застраховането /КЗ / отм. ДВ бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г./. Следва да са налице и всички кумулативни предпоставки от фактическия състав на чл. 45 от ЗЗД, пораждащи основание за отговорност на прекия причинител за обезщетяване на причинените вреди.

Иищцовото застрахователно дружество, за да се суброгира в правата на увреденото лице срещу причинителя на вредата, трябва да е изплатило застрахователното обезщетение. В процесния случай се установи, че лекият автомобил марка  „Грейт Уол", модел „Волекс" с рег. № ******, управляван от П.Д.В.  е претърпял пътнотранспортно произшествие на 21.08.2103г. в резултат на удар от велосипед, управляван от ответника Б. Б.. От приетата по делото и неоспорена в производството съдебно- автотехническа експертиза се установи, че е налице пряка причинно – следствена връзка между щетите на посочения лек автомобил и виновното поведение на велосипедиста, който, за да предотврати произшествието, е следвало да заобиколи автомобила от лявата му страна с осигуряване на необходима и безопасна странична дистанция. Събрани са доказателства за виновното поведение на велосипедиста И.Б.Б., причинил ПТП, който, преди да започне маневра, не се е убедил, че няма да създаде опасност да участниците в движението, които се движат пред него, след него или минават покрай него и  извършил маневрата, като не се съобразил с тяхното положение, посока и скорост на движение. За това нарушение на правилата за движение същият е наказан с влязло в сила наказателно постановление № 799 от 02.09.2013г.

 В резултат от действията на отв.Б. е настъпило пътно-транспортно произшествие, представляващо застрахователно събитие. Установи се и че причинените имуществени увреждания на лекия автомобил отговарят на описаните в Протокола за ПТП от 21.08.2013г. щети. Доказа се по делото, че ищцовото застрахователно дружество е изплатило сумата от 712.09лв. за извършения ремонт на увредения автомобил, представляваща застрахователно обезщетение по сключена застраховка „Каско“, след което е изпратило регресна покана до ответника посочената сума да бъде възстановена от него. По делото липсват доказателства водачът на увредения автомобил да е извършил нарушение на правилата за движение на пътя, за да се приеме, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат.

Предвид изложеното, предявеният   иск, с който се иска да се признае за установено, че вземането на ищеца, за което  е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 852/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян, съществува, следва да се уважи изцяло като основателен и доказан.

          По отношение на искането за присъждане на мораторна лихва, съдът счита, че ответникът Б. е изпаднал в забава след изтичане на 14-дневния срок, даден му с отправената от застрахователя-ищец покана, връчена на 16.04.2014 год. /Решение № 48/30.04.2009г. по т.д.№ 677/2008г. на ВКС, І Т.О. ; Решение № 89/30.06.2010г. по т.д.№ 985/2009г. на ВКС, І Т.О.; решение от 17.05.2007 год. по гр.д. №1287/2006 год. ГК на САС и решение от 22.02.2007 год. по гр.д. №2005/2006 год. ГК на САС./ С оглед на което, обезщетението за забава следва да бъде определено, считано от 01.05.2014г. до датата на подаване на заявлението по ч.гр.д.№ 852/2015г. – 05.10.2015г., което е в размер на 103.66лв.         

Върху главницата следва да се присъди и законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на вземането.

С оглед изхода от спора ответникът И.Б.Б. следва да бъде осъден да заплати направените от ищцовото дружество разноски, по аргумент на чл. 78, ал. 1 от ГПК, в общ размер на 540.00лв., от които 195.00лв. разноски в исковото производство / 75.00лв. ДТ и 120.00лв. депозит за вещо лице/ и 345.00лв. разноски в заповедното производство / 25.00лв. ДТ и 320.00лв. адвокатски хонорар/.

 Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И    :

ПРИЗНАВА  ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА И.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, че ДЪЛЖИ на ЗАД „Алианц България“ АД гр.София, регистриран в Търговския регистър на АВ с ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Оборище, бул.“Княз Алекснадър Дондуков“ № 59, представлявано от всеки двама от изпълнителните директори Пламен Йорданов Ялъмов, Орлин Ценков Пенев и Максим Станев Сираков, сумата от 712.09 / седемстотин и дванадесет лв. и 09 ст./ лева, представляваща главница по изплатено обезщетение по застраховка „Каско“ за претърпените имуществени вреди в резултат на пътно-транспортно произшествие, причинено от И.Б.Б. върху лек автомобил марка „Грейт Уол", модел „Волекс", с рег. № ЕН 5602 ВТ на 21.08.2013г., ведно със законната лихва, считано от 05.10.2015г. до окончателно изплащане на сумата, както и лихва за забава за периода от 01.05.2014г. до 05.10.2015г. в размер на 103.66лв. / сто и три лева и 66ст./, за които суми е издадена Заповед   за изпълнение на парично задължение № 449 от 06.10.2015г. по чл. 410 от ГПК по частно гражданско дело № 852/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян.

 ОСЪЖДА И.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „ЗАД „Алианц България“ АД гр.София, регистриран в Търговския регистър на АВ с ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Оборище, бул.“Княз Алекснадър Дондуков“ № 59, представлявано от всеки двама от изпълнителните директори Пламен Йорданов Ялъмов, Орлин Ценков Пенев и Максим Станев Сираков, сумата от 345.00  /триста четиридесет и пет / лева, представляваща разноски в заповедното производство по ч.гр.д. № 852/2015г. по описа на Троянски районен съд.

ОСЪЖДА И.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „ЗАД „Алианц България“ АД гр.София, регистриран в Търговския регистър на АВ с ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Оборище, бул.“Княз Алекснадър Дондуков“ № 59, представлявано от всеки двама от изпълнителните директори Пламен Йорданов Ялъмов, Орлин Ценков Пенев и Максим Станев Сираков, сумата от 195.00   /сто деветдесет и пет/ лева, представляващи   разноски в настоящето исково производство.       

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: