РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  22.01.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд                                     първи състав

на четвърти януари                                                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1047 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство с правно основание чл.30а във вр. чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет/ във вр. чл.29, т.8, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет.

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл.30а във вр. чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет/ във вр. чл.29, т.8, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет. от Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян за промяна мярката за закрила спрямо  детето Д.Ц. И., ЕГН **********, родена на ***г., като се прави искане да бъде прекратено настаняването на детето от семейството на С.И.В., ЕГН ********** и бъде постановено решение, с което да бъде настанено в приемното семейство на Р.М.М. до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или до прекратяване на настаняването.

В молбата се твърди, че с Решение № 155 от 27.06.2013г., постановено по гр.д.№ 541 по описа на Районен съд гр.Троян за 2013г., малолетната Д.Ц. И. е настанена в семейството на С.И.В. с постоянен адрес:***, до навършване на пълнолетие на детето , а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или до прекратяване на настаняването.

В молбата е посочено, че на 10.11.2015г. С.И.В. е подала молба в Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян да бъде изведено детето от нейния дом. Заявила е, че има две собствени момчета, за които се грижи, и не била в състояние да продължава да се грижи и за детето Д.Ц. И..

Твърди се, че към момента са изчерпани възможностите за реинтеграция на детето Д. И. в биологичното семейство. Посочва се, че детето е подходящо за ползване на социална услуга-приемна грижа. При оценка на потребностите на Д. И. е установено, че в интерес на детето е отглеждането му в приемно семейтво. Идентифицирано е подходящо професионално приемно семейство от общ.Троян, което има желание и възможност да приеме малолетната Д. И.. Приемният родител Р.М.М. имала готовност да приеме детето в дома си, имала нужното разбиране към потребностите му, била запозната и с евентуални проблематични ситуации, които биха възникнали при отглеждането на детето.

Въз основа на изложеното, Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян моли да бъде променена мярката за закрила спрямо  детето Д.Ц. И., ЕГН **********.

В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се представлява от  Директора Димка Миховска, която поддържа молбата и моли да бъде уважена.  

Ц.Р.И. / родител/   - не се явява, не се представлява от процесуален представител, не е взела становище по молбата. В призовката й е отразено, че същата е напуснала РБългария и по данни на леля й С. И., се намира в Гърция.

           Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована, не изпраща представител. Не е взела становище по молбата.

Приемният родител Р.М. изразява готовност да отглежда детето.

             Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и  като съобрази становището на страните, приема за установено следното:

 Детето Д.Ц. И. e родена на ***г. в гр.София от майка Ц.Р.И. и баща неизвестен. От приложения към делото социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се установява, че поради липса на родителски капацитет на майката на Д.Ц. И.- Ц.  Р.И. ***, с Решение № 293 от 28.10.2010г. на Районен съд гр.Троян, малолетното дете е било настанено в семейството на баба си Р.И.В.. На 10.04.2013г. бабата Р.В. е починала. С решение № 155 от 27.06.2013г., постановено по гр.д.№ 541 по описа на Районен съд гр.Троян за 2013г., влязло в законна сила, детето Д.Ц. И.   е било настанено в  семейството на С.И.В. с постоянен адрес:***, до навършване на пълнолетие на детето , а ако учи- до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването. Със заповед № ЗД-ЗД 0901/0017 от 13.11.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, е прекратено по административен ред настаняването на детето Д.Ц. И. в семейството на С.И.В.  и същото временно е настанено в  професионално приемно семейство Р.М.М., вписана със заповед № ЗД-ЗДПГ01/002 от 15.10.2012г. в Регистър на утвърдените приемни семейства, поддържан от РДСП-Ловеч, с местоживеене ***, до произнасяне на съда.

 От социалния доклад се установява, че майката на детето Д. И. поддържала епизодични отношения с роднините си. По данни на близките си, същата е с неизвестен адрес в чужбина.

При тази фактическа обстановка, съдът намира молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян за промяна мярката за закрила спрямо детето Д.Ц. И.  за основателна.

Производството е по реда на  чл.30а във вр. чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет./ във вр. чл.29, т.8, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет., което се развива като спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, свързани с гарантиране основните права на детето, целейки осигуряване на неговото нормално физическо, психическо, нравствено, културно и социално развитие, което се инициира по искане на лицата по чл.26, ал.2 от ЗЗДет. То има за цел да се даде целесъобразна уредба на свързаните с правата на детето отношения, които могат да се преуреждат при наличие на промяна на обстоятелствата. Касае се за искане  за промяна на мярка измежду тези по чл.4, т.4-6 от ЗЗДет, при което, съгласно чл.30а от ЗЗДет, при промяна на такава мярка за закрила на детето, се спазва реда по чл.26-28 от същия закон, с цел да се гарантира най-добрият интерес на детето.

Според чл.25, т.2 от ЗЗДет., може да бъде настанено извън семейството дете, чийто родители без основателна причина трайно не полагат грижи за него. По делото бе установено, че майката Ц.Р.И. не притежава родителски капацитет и трайно се е дезинтересирала от съдбата и развитието на детето си Д..  

Съгласно чл.18, т.1 от Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1998г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г. и влязла в законна сила, родителите носят първостепенна  отговорност за отглеждането и развитието на децата. Според чл.20 от същата конвенция, дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда, или на което, с оглед на неговите висши интереси, не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

По делото по категоричен начин е установено, че не съществува възможност за реинтеграция на детето Д.Ц. И. в биологичното му семейство, не е налице семейство на близки и роднини, които да поемат грижата за него и да му осигурят необходимите битови условия на живот. Идентифицирано е подходящо професионално приемно семейство от общ.Троян, в което може да бъде настанена малолетната Д. И. – Р.М.М., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. Тези обстоятелства обуславят прилагане на хипотезата на чл. 25, ал. 2 вр. чл. 25, ал.1, т.2 от ЗЗДет. С оглед на това, по отношение на детето Д.Ц. И., ЕГН **********, родена на ***г., следва да бъде прекратено настаняването   в семейството на С.И.В., ЕГН ********** и да бъде   настанено в приемното семейство на Р.М.М., при условията и за срок, посочени в искането - до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка за закрила или до прекратяване на настаняването. Съдът намира, че настаняването ще бъде изцяло в интерес на детето.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.30а във вр. чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет/ във вр. чл.29, т.8, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет., съдът

 

                                                      Р   Е   Ш   И :

 

 

           ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Д.Ц. И., ЕГН **********, родена на ***г.,  в семейството на С.И.В., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***.

НАСТАНЯВА детето Д.Ц. И., ЕГН **********, родена на ***г.,  в приемното семейство Р.М.М., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, вписана със заповед № ЗД-ЗДПГ01/002 от 15.10.2012г. в Регистър на утвърдените приемни семейства, поддържан от РДСП-Ловеч, с местоживеене ***, за срок - до настъпване на законна причина, обуславящи изменението или прекратяването на постановената  мярка за закрила.

На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето,  решението подлежи на незабавно изпълнение.

            На основание чл.30, ал.3 вр. чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                След влизане на решението в сила,  препис от същото да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян и Р.М.М.- приемно семейство – за сведение и изпълнение .

 .

 

                                                              

                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: