РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  23.03.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд                                     първи състав

на четиринадесети март                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Симеонова

гражданско дело № 1114 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство с правно основание чл.59, ал.9 от Семейния кодекс /СК/   

 

Съдът е сезиран с  иск с правно основание чл.59, ал.9 от СК  от С.Н.Б. ***, мах.“Дудевска“ № 7 против Д.Н.Б. ***.  

 В исковата молба се твърди, че ищцата и ответника имали сключен граждански брак, по време на който било родено детето им И. Д.Н.. Бракът им бил прекратен с влязло в сила решение № 135 от 01.07.2011г., постановено по гр.д. № 205/2011г. по описа на Троянски районен съд. С посоченото решение и на база утвърденото между двамата споразумение, родителските права върху малолетната И. Д.Н., ЕГН **********, родена на ***г., били предоставени за упражняване на бащата Д.Н.Б. и бил определен режим на лични отношения на детето с майката. Определена била и месечна издръжка в размер на 60.00 лева, която ищцата да плаща за малолетното си дете.

          Ищцата твърди, че от постановяване на Решение № 135 от 01.07.2011г. по гр.д.№ 205/2011г. по описа на Троянски районен съд  настъпила значителна промяна в обстоятелствата, които обосновали правния й интерес от предявяване на иск за промяна на постановените по-рано мерки.

Ищцата твърди, че ответникът отсъствал често от дома си, за да работи. Предстояло му да напусне и територията на РБългария,  за да работи в чужбина, което не било възможно да направи заедно с отглеждането и възпитанието на детето. Твърди, че двамата водили многократни разговори за промяна на родителските права по отношение на дъщеря им, предвид ангажираността на бащата.

Ищцата прави искане съдът да постанови решение, с което родителските права върху малолетната И. да бъдат предоставени на нея, да бъде определен режим на лични отношения на бащата с детето и той да бъде осъден да заплаща издръжка за малолетната си дъщеря в минимален размер.

Ищцата не претендира разноски по делото.  

В подкрепа на изложените в исковата молба твърдения, ищцата е ангажирала писмени доказателства, които са допустими и относими към спора.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответникът  в срока за отговор на исковата молба,  не е  представил писмен отговор, не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права ответникът е уведомен с разпореждане на съдията-докладчик от 18.12.2015г.

В съдебно заседание ищцата С.Н.Б. се явява лично и поддържа иска, като моли същият да бъде уважен. Прави искане за постановяване на   решение при признание на иска, тъй като счита, че са налице предпоставките за това.

Ответникът Д.Н.Б., редовно призован, не се явява. Представлява се в съдебно заседание от процесуалния си представител адвокат Бисер Димов от АК-Ловеч . Ответникът е депозирал признание на иска, отразено в  представено по делото изрично пълномощно. Същият е посочил, че по икономически причини му предстои да напусне територията на РБългария и да работи в чужбина за дълго време. С оглед променените обстоятелства, ответникът е депозирал признание на иска, като родителските права върху малолетната им дъщеря  И. да бъдат предоставени на майката, да бъде определен режим на лични отношения на бащата с детето и той да бъде осъден да заплаща издръжка за малолетната си дъщеря в минимален размер. Не претендира разноски.

            С оглед на направеното признание на иска, ищцата направи искане да бъде прекратено съдебното дирене и съдът да се произнесе с решение съобразно признанието.

          С оглед направеното искане от ищцата С.Н.Б. и като съобрази обстоятелството, че в предвидения по реда на чл. 131 от ГПК срок, ответникът не е депозирал писмен отговор, в който да оспори иска и е налице признание на иска, съдът счете, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК, поради което  обяви, че са налице основанията за постановяване на решение при признание на иска,като прекрати съдебното дирене и следва да се произнесе с решение съобразно признанието.

За да се изменят постановени по-рано мерки и да се определят нови,  на основание чл.59, ал.9 от НК, следва да е налице  промяна в обстоятелствата, след влизане в сила на решението, с което са предоставени за упражняване родителските права на другия родител, които нови обстоятелства са от съществено значение и водят до извода, че интересите на детето ще бъдат по-добре  защитени в случай, че родителските права се предоставят на другия родител - в настоящия случай, на бащата. Тези обстоятелства визират: влошаване на условията при родителя, където детето живее; изпадане в невъзможност на родителя, при когото детето  живее, да упражнява родителските права; загубване на родителския авторитет и фактическа невъзможност на родителя , при който детето живее, да се справи с лоши прояви на детето, а другия родител да е в състояние да повлияе положително; повторно встъпване в нов брак; родителско отчуждение.

            По делото е установено промяна в обстоятелствата, изразяващи се в трайно напускане на страната на бащата и установяването му за дълго време  във Великобритания и по тази причина невъзможност да упражнява родителските права върху малолетната И..

         Относно размера на минималната издръжка, която ответникът следва да бъде осъден да заплаща на малолетното дете, съдът съобрази, съгласно чл.142, ал.2 СК, че ¼ от минималната работна заплата, която съгласно ПМС № 375/28.12.2015г., е определена в размер на 420лв., следва да бъде 105.00лв. месечно.   

            Предвид, че е налице изцяло признание на иска и на основание чл.235 във вр. чл.237 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И    :

ИЗМЕНЯ на основание чл. 59, ал. 9 от СК постановените мерки за упражняване на родителските права, режима на лични отношения и издръжката на малолетното дете И. Д.Н., ЕГН **********, родена на ***г.,  определени с утвърденото с Решение № 135 от 01.06.2011г., постановено по гр.д.№ 205/2011г. по описа на Троянски районен съд,  споразумение по чл. 51 от СК, като  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете И. Д.Н., ЕГН **********, родена на ***г., на  майката  С.Н.Б., ЕГН **********, като определя МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето да следва местоживеенето на майката.

ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между бащата Д.Н.Б., ЕГН **********   и малолетното дете И. Д.Н., ЕГН **********, родена на ***г. : бащата Д.Н.Б., ЕГН **********    ще има право да вижда и да взема детето И. Д.Н. при себе си всеки втори събота и неделя от месеца , 1/един/ месец през лятото, който месец да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майкатата, по един от коледните или новогодишните празници, по един от великденските или гергьовските празници, на постоянния адрес на Д.Н.Б., ЕГН **********,*** или на друго заявено от бащата място на територията на страната. Срещите с бащата през останалата част от времето да са в светлата част на денонощието, без да създават затруднения за процеса по обучението, възпитанието, отглеждането и грижите за детето.

ОСЪЖДА  Д.Н.Б., ЕГН **********,  да заплаща на малолетното дете И. Д.Н., ЕГН ********** , месечна издръжка в размер на 105 лв. (сто и пет лева), чрез нейната майка и законен представител С.Н.Б., ЕГН **********, на която е предоставено упражняването на родителските права, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законова причина за нейното изменение или прекратяване.

 ОСЪЖДА Д.Н.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Троянски районен съд, държавна такса в размер на 64.80 / шестдесет и четили лева и 80 стотинки/ лева върху увеличения размер на издръжката.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: