О П Р Е Д Е Л Е  Н И Е  

 

                                     05.01.2016 година, гр.Троян

 

            Троянски районен съд,  първи състав, в закрито заседание на пети януари  две хиляди и шастнадесета  година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Симеонова

 

Секретар Ценка Банчева

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 1119 /2015 година, за да се произнесе, съобрази следното :

 

 

            Производство по чл.233 от ГПК

 

В Троянски районен съд е образувано гр. дело № 1119/2015г. по искова молба от  „ПАН БАЛКАН ФИНАНС“ АД с ЕИК 201676147 със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, ул.“Яне Сандански“ № 1, вх.Б, ап.103, представлявано от Б.Н.Ф., ЕГН **********, чрез адв.В.П.Г. със съдебен адрес:***, против М.Д.С. ***. Искът е с правно основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК.

По делото е изпълнена процедурата по чл.131 от ГПК, като е изпратено копие от ИМ с приложенията на ответника и й е даден едномесечен срок за отговор, който към момента не е изтекъл.

Постъпила е молба вх.№ 5/04.01.2016г. от адв.В.П.Г. от САК-пълномощник на ищцовото дружество, с която се прави изявление за отказ от иска предвид обстоятелствтото, че ответницата М.С. е заплатила всички суми по издадената заповед за изпълнение, ведно с направените разноски в заповедното производство. Посочено е, че с оглед на това, ищецът „ПАН БАЛКАН ФИНАНС“ АД с ЕИК 201676147   няма правен интерес от водене на настоящието производство и е направено искане същото да бъде прекратено.

Съдът, като разгледа така подадената молба, намира за установено следното:

В молбата е направено изрично изявление, че ищецът се отказва изцяло от иска, предмет на разглеждане по настоящото дело. Същата изхожда от легитимирано лице – пълномощник на ищеца по делото с изрично пълномощно, който разполага с възможността по всяко време да заяви, че се отказва  от иска.

 Съгласно разпоредбата на чл. 233 от ГПК, ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, като при отказ от иска, той не може да предяви отново същия иск. Предвид обстоятелството, че се касае за отказ, а не за оттегляне на иска, препис от молбата не следва да бъде връчен на ответника, като не е необходимо неговото съгласие за отказа от иска и прекратяване на делото. В случая не се касае за право, отказ от което е недействителен, поради което молбата за отказ от иска е допустима и основателна, и  следва да бъде уважена.

Предвид дотук изложеното съдът намира, че са налице условията по чл. 233 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

            Мотивиран от горното и на осн. чл. 233 от ГПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И : 

 

 

 ПРЕКРАТЯВА  производството по  гр.д.№ 1119/2015 година по описа на Троянски районен съд, образувано по  искова молба от „ПАН БАЛКАН ФИНАНС“ АД с ЕИК 201676147 , със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, ул.“Яне Сандански“ № 1, вх.Б, ап.103, представлявано от Б.Н.Ф., ЕГН **********, чрез адв.В.П.Г. със съдебен адрес:***, против М.Д.С. ***, по иск с правно основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му  пред Ловешки окръжен съд.

             Препис от определението да се връчи на страните.       

 

              

 

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :