Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

гр. Троян, 08.04.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на десети март                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1143 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Съдът е сезиран с обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД от „В и К Стенето“ ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.“Христо Ботев“ № 213, представлявано от инж.Тонимир Стойчев Гечев, чрез пълномощника адв.К.Н.-Д. ***, против К.Е.Б. ***, ЕГН **********.

      Ищецът твърди, че е доставчик на питейна вода - оператор по смисъла на чл.2 от НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, а ответникът - потребител на услугата по смисъла на чл.З от цитираната наредба. Отношенията между В и К оператора и потребителите по отношение предоставянето на В и К услуги се уреждат от ЗРВКУ, НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общи условия, които се одобряват от КЕВР, публикуват се и влизат в сила по реда на ЗРВКУ. Съгласно разпоредбите на ЗРВКУ, в срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия, потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В иК операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения. Твърди се, че ответникът не е предложил различни условия, поради което е обвързан от общите условия /ОУ/, при които дружеството предоставя В и К услуги. Посочено е, че за процесния период са налице общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-038 от 09.06.2006г., отменени, но действали до влизане в сила на нови общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-09 от 11.08.2014г. Потребителите имат възможност да узнаят задълженията си чрез публикациите на общите условия.

      Посочено е в ИМ, че В и К операторът е длъжен да извършва за потребителите доставка на питейна вода, и/или да я отвежда, и /или да пречиства отпадъчните води (чл.7, т.1 от действащи ОУ, чл.8, т.1 от ОУ, отм.) На това задължение за предоставяне на В и К услуги, съответства правото на потребителите да ги получават и ползват (чл.4, т.1 от действащи ОУ, чл.5, т.1 от ОУ, отм.). В и К операторът има право да получи в срок от потребителя дължимите суми за предоставените услуги (чл.6, т.6 от действащи ОУ, чл.7, т. 1 от ОУ, отм.) Потребителите са длъжни да заплащат ползваните В и К услуги в 30-дневен срок от издаването на фактура (чл.5, т.6 вр. чл.ЗЗ, ал.2 от действащи ОУ, чл.6, т.2 вр.чл.31, ал.2 от ОУ, отм.) При неизпълнение на задължението за плащане в 30-дневен срок, потребителят дължи обезщетение в размер на законната лихва, считано от първия ден след настъпване на падежа, до окончателно изплащане на дължимите суми (чл.44 от действащи ОУ, чл.42 от ОУ, отм.) .Съгласно чл.113, ал.З, т.1 от ЗДДС, В и К операторът може да не издава фактури, когато получател по тях е данъчно незадължено физическо лице.

  В ИМ се твърди, че ответникът К.Е.Б. е закупил жилище, находящо се в гр.Троян, *******. Титуляр на партиди с абонатни номера: №10532366 и №10532367, които се отнасят за посочения адрес: гр.Троян, обл.Ловешка*******, преди разпоредителната сделка, е била М.С.К.. Ответникът не е изпълнил задължението си за промяна на титуляра на партидите при В и К оператора. Твърди се, че този адрес е постоянен за ответника, той е ползвал В и К услуги в качество си на правоприемник на титуляра на съществуващи партиди, без да ги заплати своевременно. Задължението, относимо към абонатен №10532366, е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.09.2014г.-30.10.2015г., в размер на 94.54 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението, е за периода 01.11.2014г.-01.12.2015г., е в размер на 4.78 лв. Задължението, относимо към абонатен №10532367, е  формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.12.2013г.-27.02.2015г., в размер на 122.69 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението, е за периода 01.02.2015г.-01.12.2015г., в размер на 12.42 лв.

   Твърди се, че към датата на подаване на исковата молба, ответникът не е заплатил нито по банков път, нито на каса, нито чрез опосредено инкасиране, задълженията по фактури, издадени в периода от 30.12.2013г. до 30.10.2015г. вкл. Твърди се, че общата сума на дължимата главница по описаните фактури е 217.23 лева. Общата сума на мораторната лихва е 17.20 лева, изчислена от 01.02.2014г. до 01.12.2015г., като е съобразена забавата върху всяка от посочените по-горе конкретни суми, защото изискуемостта на всяка сума настъпва 30 дни след издаването на съответната фактура.

           Ищецът прави искане  съдът да постанови решение, с което да бъде осъден ответника К.Е.Б.  да заплати на   „В и К Стенето" еоод, еик 820146942,  сумата 217.23 лева /двеста и седемнадесет лева и двадесет и три стотинки/ главница, представляваща неизплатено парично задължение за доставени В и к услуги на абонатен №10532366 и   абонатен № 10532367 за периода 01.12.2013г. - 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и да бъде осъден ответника да заплати на ищеца  сумата 17.20 лв. (седемнадесет лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение за забава за периода от 01.02.2014г. до 01.12.2015г. 

            В подкрепа на изложените в исковата молба твърдения,  ищецът е ангажирал писмени доказателства,   които са  допустими и относими към спора.

          При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът е представил писмен отговор,  като е признал изцяло задълженията си към ищеца, за които е образувано делото и е заявил, че ще ги заплати на части.

В съдебно заседание исковете се поддържат от пълномощника на ищеца   адвокат  К.Д. ***, която моли същите да бъдат уважени като основателни и доказани, както и на ищеца да бъдат присъдени направените разноски съобразно представения списък по чл.80 от ГПК. Адвокат Д. посочва, че  ответникът на 03.02.2016г. е платил на ищеца сумата от 60.00лв. Направено е искане размера на тази сума да се приспадне от разноските, които се претендират.

Ответникът, редовно призован, не се явява и не се представлява от процесуален представител.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

Ищецът е ангажирал писмени доказателства, а именно - фактура № 0001768131/30.12.2013г. - 8.22 лева; фактура № 0001780485/30.01.2014г. - 8.10 лева; фактура № 0001792554/28.02.2014г. - 8.19 лева; фактура № 0001804458/31.03.2014г. - 4.84 лева; фактура № 0001816485/30.04.2014г. - 7.96 лева; фактура №0001828937/31.05.2014г. - 7.88 лева; фактура № 0001841666/30.06.2014г. - 8.33 лева; фактура № 0001854731/31.07.2014г. - 8.03 лева; фактура № 0001868258/29.08.2014г. - 8.30 лева; фактура № 0001881891/30.09.2014г. - 7.97 лева; фактура № 0001881890/30.09.2014г. - 7.97 лева; фактура № 0001895117/31.10.2014г. - 8.21 лева; фактура № 0001895118/31.10.2014г. - 8.21 лева; фактура № 0001907985/30.11.2014г. - 8.89 лева; фактура № 0001907986/30.11.2014г. - 8.89 лева; фактура № 0001920333/31.12.2014г. - 9.13 лева; фактура № 0001920334/31.12.2014г. - 9.13 лева; фактура № 0001932591/30.01.2015г. - 8.92 лева; фактура № 0001932592/30.01.2015г. - 8.92 лева; фактура № 0001944370/27.02.2015г. - 9.72 лева; фактура № 0001944371/27.02.2015г. - 9.72 лева; фактура № 0001956160/31.03.2015г. - 7.59 лева; фактура № 0001967957/30.04.2015г. - 8.15 лева; фактура № 0002006470/31.07.2015г. - 9.20 лева; фактура № 0002034038/30.09.2015г. - 8.22 лева; фактура № 0002047731/30.10.2015г. - 8.54 лева, сметка-извлечение от счетоводния програмен продукт за абонатен №10532367, сметка-извлечение от счетоводния програмен продукт за  размера на претендираната лихва за абонатен № 10532366, копие от карнети за отчитане на водомера на ответника, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от В и К оператор „В и К Стенето"ЕООД гр.Троян и справка от ТР от 10.03.2016 година, които са приети по делото. От тях се установява, че ищцетът е В и К оператор,  а ответника- потребител на В и К услуги, физическо лице.   

От представените фактури  се установява размера на задълженията на ответника, както и тяхната изискуемост. С оглед чл.5, т.6 вр. чл.ЗЗ, ал.2 от действащите общи условия, чл.6, т.2 вр.чл.31, ал.2 от отменените общи условия, потребителите са длъжни да заплащат ползваните В и К услуги в 30-дневен срок от издаването на фактура. От представените фактури се установява, че ответникът е изпаднал в забава относно плащане на сумите по тях. От справките от счетоводната програма се установява размера на  лихвата  за забава, съобразно периода на  възникване на всяка  една главница на отделните месечни задължения.  Съгласно чл.44 от действащите общи условия и чл.42 от отменените общи условия, при неизпълнение на задължението за плащане в 30-дневен срок, потребителят дължи обезщетение в размер на законната лихва, считано от първия ден след настъпване на падежа, до окончателно изплащане на дължимите суми. Ответникът признава изцяло задълженията, както относно главницата, така и относно обезщетението за забава.     

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Предявените искове са процесуално допустими – налице са активно и пасивно легитимирани страни и правен интерес от предявяване на исковете.
По същество главният иск е с правно основание чл. 79, ал.1 от ЗЗД. Същият е осъдителен иск, претендира се осъждане на ответника за  доставени В и К услуги. Ответникът признава изцяло задължението.

 Искът с правно основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД е акцесорен. Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал.1 от ЗЗД, при неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Ищецът претендира лихва за забава върху всяка една неизплатената главницата за процесния период , като видно от исковата молба, ищецът претендира мораторна лихва в размер на 17.20лв. за периода от 01.02.2014г. до 01.12.2015г.  В отговора на ответника, същият признава това задължение.

   Предвид изложеното, предявените искове в условията на обективно кумулативно съединяване, следва да се уважат изцяло като основателни и доказани.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответникът К.Е.Б. ***, ЕГН **********, следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски , съгласно представения списък по чл.80 ГПК,  в размер на 340.00лв. / триста и четиридесет/ , след като е приспадната сумата от 60.00лв., платена от ответника на 03.02.2016г., след образуване на делото.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

                                                     Р     Е     Ш     И    :

            ОСЪЖДА К.Е.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на АВ с ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.“Христо Ботев“ № 213, представлявано от управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 217.23 /двеста и седемнадесет лв. и 23 ст./ лева, представляващи главница по незаплатено парично задължение за доставени В и К услуги на абонатен № 10532366 и абонатен № 10532367 за периода 01.12.2013г. – 30.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА К.Е.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето“ ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.“Христо Ботев“ № 213, представлявано от управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, сумата 17.20 / седемнадесет лв. и 20 ст/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода 01.02.2014г. – 01.12.2015г.

ОСЪЖДА К.Е.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на „В и К Стенето“ ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.“Христо Ботев“ № 213, представлявано от управителя инж.Тонимир Стойчев Гечев, сумата 340.00 / триста и четиридесет/ лева, представляващи разноски в настоящето производство.

  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: