Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                           

 

                                  гр. Троян, 13.06.2016 година

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на тридесети май                                   две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

                                                                                                                                                                    

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 134 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ

 

Съдът е сезиран с обективно съединени искове с правно основание  чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ по молба на И.П.С. ***, представлявана от Кмета Младен Максимов Пелов.

Ищцата твърди, че през периода 1996-2000г. е работила в Община Априлци на различни длъжности - личен състав и деловодство, касиер, технически сътрудник. С трудов договор № 47/03.12.2012г. била назначена на длъжност Старши специалист „Образование, социални дейности и култура" в Община Априлци на непълно работно време - 4 часа. С трудов договор № 48/06.12.2012г. била назначена на длъжност Директор на „ЦДГ Априлче" при Община Априлци, също на непълно работно време - 4 часа. Със заповед № 21/22.04.2014г. на Кмета на Община Априлци било прекратено трудовото й правоотношение на длъжността Директор ЦДГ и на същата дата, с допълнително споразумение към трудов договор №47/03.12.2012г., бил изменен размерът на възнаграждението и тя преминала на пълно работно време - 8 часа, на длъжност Старши специалист „Образование, социални дейности и култура" в Община Априлци.

На 22.01.2016г. ищцата твърди, че й е връчено предизвестие, че след изтичането на 30-дневен срок от получаването му, трудовото й правоотношение ще бъде прекратено, в изпълнение на Решение №31/21.12.2015г. /Протокол №4/ на Общински съвет - Априлци за одобряване обща численост и промени в структурата на общинската администрация и утвърдено от Кмета на община Априлци длъжностно разписание от 21.01.2016г., в сила от 22.01.2016г. Със Заповед №4/22.02.2016г. на Кмета на Община Априлци, връчена й на същата дата, трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ.

Ищцата счита, че извършеното уволнение е незаконно, като твърди, че не е налице съкращение в щата по отношение на заеманата от нея длъжност, а е налице частично изменение в характера на работата, като две трети от същността на извършваната работа се запазвала - дейностите в образованието и социалната сфера. От обсега на дейностите, присъщи на характера на работата й досега, били изместени дейности, свързани с културата. Посочила е, че добавката към наименованието на длъжността „и кохезионни политики" , не означавала разлика в характера на работата, защото те също се отнасяли пряко към социалните дейности на общината. Промяната на наименованието на една длъжност и частичната замяна на характера на работата не означавали съкращаване в щата. Щатната бройка била запазена, но обсегът на дейностите бил  намален по отношение на културните дейности и разширен по отношение на социалните дейности. По отношение на дейностите в образованието промяна нямало. Предишната й работа била налице, но с променено наименование, поради което било възможно и нормално преназначаването й при промяна на наименованието на длъжността.  

Ищцата прави искане съда да постанови решение, с което да признае уволнението, извършено със Заповед №4/22.02.2016г. на Кмета на Община Априлци, за незаконно и да бъде отменено, както и ищцата да  бъде възстановена на предишната работа в Община Априлци, с адрес: гр.Априлци, обл.Ловешка, ул."Васил Левски" № 109, БУЛСТАТ 000291627. Претендира направените разноски в производството.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът  е представил писмен отговор , като е взел становище, че счита предявените обективно съединени искове за допустими, но за изцяло неоснователни и недоказани. В отговора се твърди, че уволнението е извършено законосъобразно и при спазване на всички изисквания на чл.328, ал.1, т.2, предл. 2 от КТ. Посочено е, че с Решение № 31/21.12.2015г. от Протокол № 4 на Общински съвет- Априлци за одобряване обща численост и промени в структурата на общинската администрация, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 от ЗА, Общински съвет - Априлци е одобрил общата численост на общинската администрация- 32 броя, разпределени по длъжности съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващо неразделна част от предложение № ДП-18/09.12.2015г. на Кмета на Община Априлци относно промени в структурата на общинската администрация.

Посочено е, че с Решение № 210/27.02.2013г. /Протокол № 26/ на Общински съвет-Априлци е определена структурата и числеността на персонала на общинската администрация, която структура е била в сила до приемането на новата структура през януари 2016г. С ново Решение № 31/21.12.2015г. /Протокол 26/ Общински съвет - Априлци е приел новата структура на Община Априлци. От Приложение № 1 към решението на ОбС № 31/21.12.2015г. и Решение № 26/27.02.2013г. /Протокол № 26/ било видно, че заеманата от ищцата длъжност Старши специалист „Образование, социални дейности и култура" е премахната от щатното разписание.

 В отговора е посочено, че твърдението на ищцата, че въведената нова длъжност в новото щатно разписание, именувана „Старши специалист Образование, социални програми и проекти, и кохезионни политики", е всъщност заеманата от нея длъжност, е изцяло невярно. Длъжността била с включени различни, изцяло нови задължения и функции, каквито не са били включени в задълженията за заеманата от ищцата длъжност, която е съкратена. Акцентът в задълженията на новата длъжност била работата със социалните програми и проекти, което изисквало детайлен поглед върху работата с фондовете на Европейския съюз, с кореспонденцията във връзка с тези проекти, с финансирането и отчитането им, което е посочено като разлика със задълженията на заеманата от ищцата длъжност, която е съкратена. Новите задължения са изчерпателно изброени: „Запознава се с условията и изискванията на донорските и присъединителните фондове и организаии в социалните програми и програмите по заетостта; разработва и организира изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската социална политика; пряко участва в разработването на дейности и предлага решаването на проблеми, свързани със социалните звена на територията на общината; ръководи, координира и контролира дейността обществена трапезария - местна дейност на територията на общината; изпълнява дейности по управление и изпълнение на проекти, съфинансирани от структурните фондове на Кохезионния фонд на ЕС в областта на социалните проекти и програмите по заетост; комплектова, поддържжа и актуализира документацията, свързана с изпълнението на проекти, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; осъществява контрол и извършва отчитане на проектите, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, съхранява досиетата на разработените социални програми и проекти". Твърди се, че такива задължения ищцата изобщо нямала по длъжностната характеристика, която й е връчена на 10.11.2015г. за заеманата от нея и съкратена длъжност.  Същностните разлики между двете длъжности не се базирали на количеството вписани в длъжностните характеристики задължения, а на качествено новите изисквания към новата длъжност. Посочено е, че въведените в новата длъжност задължения, свързани със социалните програми, проекти и кохезиони политики,  били упражнявани по предходното щатно разписание от длъжността Главен специалист „Програми и проекти", чиято длъжностна характеристика е представена.

В отговора ответникът е посочил, че счита за неоснователен  и предявеният иск за възстановяване на заеманата от преди уволнението работа, тъй като е акцесорен на главния иск за признаване уволнението за незаконно. Направено е искане предявените искове да бъдат отхвърлени, като се претендират направените съдебно-деловодни разноски.

В съдебно заседание исковете се поддържат от пълномощника на ищеца   адвокат  К.  Д. ***. Процесуалният представител прави искане същите да бъдат уважени и на ищцата да бъдат присъдени направените разноски съгласно списък по чл.80 ГПК.

Ответникът  се представлява от адв.С. ***, която оспорва предявените искове. В представената писмена защита процесуалният представител е доразвил доводите си за неоснователност и недоказаност на исковете, и е направил искане да бъдат присъдени направените разноски съгласно представен списък по чл.80 ГПК.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

По делото не е спорно, че страните са били в трудово правоотношение в периода от 03.12.2012г. до 22.02.2016г., като ищцата е заемала длъжността   Старши специалист „Образование, социални дейности и култура“ в Община Априлци. Със заповед  №4/22.02.2016г. на Кмета на Община Априлци  е прекратено трудовото правоотношение на ищцата на основание чл.328, ал.1, т.2, пр.2 от КТ.

По делото е представено и прието като доказателство Решение № 31/21.12.2015г. от Протокол № 4 на Общински съвет- Априлци за одобряване обща численост и промени в структурата на общинската администрация, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 от ЗА, от което се установява, че Общински съвет - Априлци е одобрил общата численост на общинската администрация- 32 броя, разпределени по длъжности съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. Със Заповед № 22/21.01.2016г. Кмета на Община Априлци е утвърдил длъжностно разписание на държавна дейност „Общинска администрация“. Към момента на утвърждаването на новото щатно разписание от Кмета на Община Априлци, структурата на общинската администрация е била приета с влязло в сила решение на ОбС-Априлци.

Представени са и са приети като доказателства по делото длъжностните характеристики на длъжността Старши специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики“, актуализирана 22.01.2016г., на длъжността Старши специалист „Образование, социални дейности и култура“, актуализирана 10.11.2015г. и на длъжността Главен специалист „Програми и проекти“, актуализирана 25.07.2012г. При съпоставяне на тези длъжности характеристики е видно, че е налице идентичност между задълженията по длъжностните характеристики на длъжността Старши специалист „Образование, социални дейности и култура“, която е съкратена и на новосъздадената длъжност Старши специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики“, в разделите „Образование“ и „Здравеопазване и социални дейности“, като в новосъздадената длъжност са изключени задълженията от раздел „Култура“ и са  включени  нови задължения и функции в раздел „Социални програми, проекти и кохезионни политики“, както следва: „Запознава се с условията и изискванията на донорските и присъединителните фондове и организаии в социалните програми и програмите по заетостта; разработва и организира изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската социална политика; пряко участва в разработването на дейности и предлага решаването на проблеми, свързани със социалните звена на територията на общината; ръководи, координира и контролира дейността обществена трапезария - местна дейност на територията на общината; изпълнява дейности по управление и изпълнение на проекти, съфинансирани от структурните фондове на Кохезионния фонд на ЕС в областта на социалните проекти и програмите по заетост; комплектова, поддържжа и актуализира документацията, свързана с изпълнението на проекти, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; осъществява контрол и извършва отчитане на проектите, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, съхранява досиетата на разработените социални програми и проекти". Установява се, че посочените задължения са идентични на тези, включени в длъжностната характеристика на длъжността Главен специалист „Програми и проекти“, актуализирана 25.07.2012г.

На ищцата са възлагани с отделни заповеди на Кмета на Община Априлци - № 122/22.04.2015г. № 295/23.09.2014г., № 100/08.04.2015г., № 311/01.10.2014г.,  № 172/25.05.2015г. и № 329/25.09.2015г., да участва в комисии за подбор на бенефициенти по програми „Обществена трапезария“ и „Личен асистент“.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

По иска с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 от Кодекса на труда /КТ/

           Трудовото правоотношение между страните е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2, пр.2 от КТ-поради съкращаване на щата. В случая съдът намира, че Кметът на Община Априлци е компетентен да извърши промяна на щата на общинската администрация въз основа на решението на ОбС и в съответствие с утвърдената от него структура / в т.см. Решение № 284/21.07.2010г. по гр.д. № 378/2009г. ІV г.о.; Решение № 654/01.11.2010г. по гр.д. № 1880/2009г. ІV г.о.; Решение № 812/14.05.2010г. по гр.д. № 3823/2008г. ІV г.о./.

           Същественият въпрос в настоящето производство е дали съкращаването на щата е реално или фиктивно. Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ в хипотезата „съкращаване на щата” се преценява винаги с оглед заеманата от уволнения работник или служител конкретна трудова функция. То е приложимо само когато съкращаването на щата е реално – т.е. когато не само е премахната длъжността като щатна бройка, но и когато трудовата функция е престанала да съществува като съществено съдържание на отделна длъжност. Съкращаване на щата е налице и  при така наречената трансформация на длъжности - когато е налице закриване по щатното разписание на определена длъжност и същевременно създаване на мястото на закритата нова длъжност в щатното разписание, нова, но не като наименование /може да се запази старото наименование/, но по трудови функции, като в комплекса на трудовите функции са включени изцяло или част от трудовите функции на закритата длъжност, но са предвидени и включени съществено нови по своята характеристика трудови функции.

         За да се прецени дали с новия щат има реално съкращаване чрез промяна в трудовите функции и задължения, трябва да се съпоставят същностните характеристики на длъжностите по новия и по стария щат. Във всички случаи, когато липсва пълно съвпадение, е налице съкращаване в щата, независимо дали едновременно с промените в трудовите функции има и намаляване бройките по щат / Решение № 184/02.06.2011г. по гр.д.№ 803/2010г. на ІV  Г.О. ВКС /

          В случая  настоящият състав установи, че е налице разлика между длъжността, заемана от ищцата и новосъздадената длъжност, в която са включени нови  задължения и отговорности, изразяващи се в следното:  „Запознава се с условията и изискванията на донорските и присъединителните фондове и организаии в социалните програми и програмите по заетостта; разработва и организира изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската социална политика; пряко участва в разработването на дейности и предлага решаването на проблеми, свързани със социалните звена на територията на общината; ръководи, координира и контролира дейността обществена трапезария - местна дейност на територията на общината; изпълнява дейности по управление и изпълнение на проекти, съфинансирани от структурните фондове на Кохезионния фонд на ЕС в областта на социалните проекти и програмите по заетост; комплектова, поддържжа и актуализира документацията, свързана с изпълнението на проекти, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; осъществява контрол и извършва отчитане на проектите, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, съхранява досиетата на разработените социални програми и проекти". Това са задължения, касаещи работата със социалните програми и проекти, свързани  с фондовете на Европейския съюз, с кореспонденцията във връзка с тези проекти, с финансирането и отчитането им, което е същностна характеристика на новата длъжност. Такива задължения ищцата няма по длъжностната характеристика, която й е връчена на 10.11.2015г. за заеманата от нея и съкратена длъжност.

          По  длъжностната характеристика на съкратената длъжност част от трудовите функции са запазени, но не изчерпват тези по новосъздадената длъжност. Поради което настоящият състав приема, че е налице  трансформация, при която  е осъществен фактическият състав на чл.328, ал.1, т. 2, предл. 2 от КТ.

            По отношение доводите на процесуалния представител на ищеца, че И.П.С.  е участвала в дейности по реализация на проекти, съдът намира същите за неотносими към предмета на доказване по делото. В настоящето производство доказателствената тежест относно главния иск по чл.344, ал.1, т.1 от КТ е върху ответника, който следва да докаже, при условията на пълно и главно доказване, законосъобразнността на уволнението, наличието на всички елементи от фактическия състав на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, а именно- налице ли е реално съкращаване в щата, което настоящият състав счита за установено и доказано от събраните по делото доказателства.

От друга страна, по делото се установи, че издадените заповеди, с които на ищцата е възлагано да участва в комисии за подбор на бенефициенти по програми „Обществена трапезария“ и „Личен асистент“, се отнасят до средства не от Европейския съюз, а за републикански средства. Същевременно издадените заповеди от Кмета на Общината дават основание да се приеме, че тези задължения на ищцата не са й били вменени с длъжностната характеристика, а са й възлагани за всеки конкретен случай с отделна заповед.       

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че атакуваната от ищцата заповед  №4/22.02.2016г. на Кмета на Община Априлци,  с която е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал.1, т.2, пр.2 от КТ, е законосъобразна. Заповедта е подробно мотивирана, като са посочени точно административните актове, с които е съкратен щатът на общинската администрация и е прието длъжностното разписание от кмета на общината, изписано е точно правното основание за уволнението.

При тези съображения съдът счита, че предявеният иск по чл.344, ал.1, т.1 от КТ за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, се явява неоснователен и недоказан, и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Отхвърлянето на главния иск обуславя неоснователността и на акцесорния иск по чл.344, ал.1, т.2 от КТ.

          По разноските:

Искане за заплащане на разноски по делото е направено и от двете страни. Въпреки изхода на делото ищцата не следва да бъде осъдена да плаща държавните такси за двата обективно съединени иска, тъй като съгласно чл.83, ал.1, т.1 от ГПК,   ищците – работници и служители,  по искове, произтичащи от трудови правооношения,  са освободени от заплащане на държавни такси.

Предвид изхода на делото и на основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищцата следва да бъде осъдена да заплати на ответника направените разноски в размер на 504.00лв. за адвокатско възнаграждение.    

  Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

                                                                                                      Р     Е     Ш     И    :

 ОТХВЪРЛЯ предявените от  И.П.С. ***, представлявана от Кмета Младен Максимов Пелов, обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 и т. 2 от Кодекса на труда, с което да признае уволнението, извършено със Заповед №4/22.02.2016г. на Кмета на Община Априлци, за незаконно и да бъде отменено, както и ищцата да  бъде възстановена на предишната работа в Община Априлци, с адрес: гр.Априлци, обл.Ловешка, ул."Васил Левски" № 109, БУЛСТАТ 000291627, като неоснователни и недоказани.

 ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, И.П.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Априлци, с адрес: гр.Априлци, обл.Ловешка, ул."Васил Левски" № 109, БУЛСТАТ 000291627, представлявана от Кмета Младен Максимов Пелов , сумата от 504.00 / петстотин и четири/ лева - разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от датата, на която е обявено решението-13.06.2016г.

                                                                    

                                                                 

                                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: