Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  203

 

 

гр. Троян, 06.07.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на седемнадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 173 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по иск за делба с правно основание чл.34 от Закона за собствеността /ЗС/ във вр. чл.69 от Закона за наследството /ЗН/ , първата фаза по допускане на делбата.

 

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.34 от Закона за собствеността във вр. чл.69 от Закона за наследството по молба на Ф.Д.М. с адрес: ***,  срещу Р.Д.М. с адрес: *** и Т.Д.Р. с адрес: ***.

Ищцата твърди, че с ответниците, които са нейни брат и сестра, притежават в съсобственост следния недвижим имот, придобит  по наследство след смъртта на баща им, като част от същия имот ищцата твърди, че е придобила и чрез покупко -продажба от майка им, а именно : ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  73198.505.363 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет,точка,триста шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед№18-2905-15.04.2015 година на Началник на СГКК-Ловеч; Адрес на поземления имот: град Т.***; Площ: 147/сто четиридесет и седем/ кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:ниско застрояване/до 10м/;Стар идентификатор:няма;Номер по предходен план:2236/две хиляди двеста тридесет и шест/, Съседи: 73198.505.362; 73198.505.510;73198.505.272;73198.505.364, ЗАЕДНО с находящите се в описания имот цели сгради, както следва: СГРАДА 73198.505.363.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем,точка,петстотин и пет,точка,триста шестдесет и три,точка,четири/ със застроена площ 24/двадесет и четири/ кв.метра; етажи  2/два/, предназначение:     Жилищна     сграда-еднофамилна, и СГРАДА 73198.505.363.6/седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем,т.петстотин и пет,точка,триста шестдесет и три,точка,шест/, със застроена площ 24 /двадесет и четири /кв.метра, брой етажи- 1/един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.

Твърди се, че съсобствеността между ищцата и ответниците е възникнала по наследство след смъртта на баща им Д.С.Р.,***, починал на 23.04.1994 година, а част от собствеността върху описания имот в размер на 5/8 идеални части, ищцата придобила и чрез покупко-продажба от майка им А.А.Р..

Ищцата е посочила, че желае с ответниците да си поделят наследения имот, ведно със сградите в него, които подробно са описани по-горе, но  доброволно не може да стане това поради влошени отношения помежду им.

Ищцата е направила искане съдът да постанови решение, с което да допусне делба на описания  поземлен имот ПРИ ПРАВА :  върху земята - 6/16/шест шестнадесети/ идеални части за  ищцата и по 1/16/ една шестнадесета/ идеална част поотделно за всеки един от двамата ответници  ивърху сградите -6/8/шест осми/ идеални части за ищцата, и по1/8/една осма/ идеална част поотделно за двамата ответници.

Ищцата е посочила, че желае да получи в самостоятелен дял делбения имот, за което прави съответното искане, като ще заплати на ответниците стойността на припадащите им сеидеални части от същия.

            При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответниците Р.Д.М.  и Т.Д.Р. не са представили писмен отговор, не са взели становище по иска, не са ангажирали доказателства.

Ищцата Ф.Д.М., редовно призована, не се явавав съдебно заседание, а се представлява от пълномощника са адв. С.С. от АК-Ловеч.

Ответниците Р.Д.М. и Т.Д.Р., редовно призовани, не се явяват и не се представляват в съдебно заседание.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следнотоот фактическа страна:

Страните в настоящето производство са наследници по закон на Д.С.Р.,***, който е техен баща. Видно от удостоверение за наследници изх.№ 04-1121 от 26.03.2015г. на Община Троян, Д.С.Р. е починал на 23.04.1994г.,като е оставил следните наследници по закон :съпругата си А.А.Р., дъщерите си Р.Д.М. и Ф.Д.М., и синът си Т.Д.Р..

Съгласно нотариален акт  № 26, т.І, дело № 74 от 1976г. на ТРС, Д.Ю.Р. придобил по време на брака с А.А.Р.  следния недвижим имот, а именно-  имот пл. № 1971, включен в парцел VІІ в квартал № 92 по плана на гр.Троян, застроен с двуетажна жилищна сграда и паянтова лятна кухня от 80 кв.м., при граници: улица, река, К.Г..

         От представена и приета декларация за идентичност на лице с различни имена, се установява, че лицето с име Д.Ю.Р. е записан по лична карта като Д.С.Р..

След смъртта на Д.С.Р. на 23.04.1994г. бездяловата собственост върху тези имоти се е прекратила и се е трансформирала в обикновена дялова съсобственост. Съпругата А.Р. е останала собственик на 1/2 ид. част от прекратената общност,  а останалата 1/2 е формирала наследствената маса на оставеното в наследство от Д. Р. Съпругата, заедно с  трите деца, са придобили оставеното в наследство с равни права – по 1/8 ид. част от процесните имоти.

От нотариален акт  за покупко-продажба на недвижим имот  № 197, том ІІ, дело 810 от 13.11.2000г. на Троянски районен съд се установява, че А.А.Р. е продала притежаваните от нея 5/8 / пет осми/ ид.части от притежавания в съсобственост 1/2 ид. част от горепосочения имот на дъщеря си Ф.Д.М., както и 5/8 ид.части от находящите се в имота едноетажна паянтова сграда /лятна кухня/ и двуетажна жилищна сграда /близнак/. В нотариалния акт имотът е описан с планоснимачен № 2236, целият с площ от 147 кв.м., включен в парцел ІІІ, в квартал 92,при граници за целия имот: улица „Ген.Карцов“, река, К.Г..

         От представената скица на поземлен имот с идентификатор № 73198.505.363 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет,точка,триста шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед №18-2905-15.04.2015 година на Началник на СГКК-Ловеч; Адрес на поземления имот: град Т.***; Площ: 147/сто четиридесет и седем/ кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 2236/две хиляди двеста тридесет и шест/, Съседи: 73198.505.362; 73198.505.510;73198.505.272;73198.505.364, се установява, че като собственик на имота, притежаващ ½ от правото на собственост, е посочена Ф.Д. Ю. / М./, а като документ за собственост – описаният по-горе нотариален акт № 197, том ІІ, дело 810 от 13.11.2000г. на РС-Троян. В скицата са отразени процесните сгради, построени в поземления имот, а именно: сграда   73198.505.363.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем,точка,петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три, точка, четири/ със застроена площ 24 /двадесет и четири/ кв.метра; етажи  2/два/, предназначение:    Жилищна  сграда-еднофамилна, СГРАДА  № 73198.505.363.6/седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три, точка, шест/, със застроена площ 24 /двадесет и четири /кв.метра, брой етажи - 1/един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. Другите двама съсобственици на имот с идентификатор № 73198.505.363 са Ц.В.Г., ЕГН **********, притежаващ ¼ ид. част и Д.С.Г., ЕГН **********, притежаваща ¼ ид. част от имота.

            Данъчната оценка на посочените имоти е 7072.90лв, видно от удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, изх.№ Д0000762/26.02.2016г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

От представените доказателства се установява, че посочените имоти са  съсобствени  на страните по делото при следните квоти:

По отношение на поземлен имот с идентификатор № 73198.505.363, от който родителите на страните са притежавали 1/2 ид.част, ищцата Ф.Д.М. е придобила 1/8 ид.части по силата на наследственото правоприемство  и 5/8 ид.части са закупените от нея с нот.акт № 197, том ІІ, дело 810 от 13.11.2000г. По този начин нейните законови права в съсобствеността върху този имот са 6/16 ид.части. Ответниците Р.Д.М. и  Т.Д.Р., са придобили по 1/8 ид. част от ½ ид. част от имота по силата на наследственото правоприемство, като по този начин техните законови права в съсобствеността върху този имот са по 1/16 ид. част по отделно за всеки един от тях.

 По отношение на построените в имотас идентификатор № 73198.505.363 сгради  73198.505.363.4  и №  73198.505.363.6, ищцата Ф.Д.М. е придобила 1/8 ид. част по силата на наследственото правоприемство  и 5/8 ид. части са закупените от нея с нот.акт № 197, том ІІ, дело 810 от 13.11.2000г. По този начин нейните законови права в съсобствеността върху тези имоти са 6/8 ид.части. Ответниците Р.Д.М.  и  Т.Д.Р.,  са придобили по 1/8 ид. част от сградите по силата на наследственото правоприемство, като по този начин техните законови права в съсобствеността върху тях са по 1/8 ид. част по отделно за всеки един от тях.

Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

Съобразно чл.34, ал.1 ЗС всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Правото на делба, уредено в тази норма, възниква в полза на лице, което е съсобственик на определена вещ, като чрез упражняването му се предизвиква промяна в правната сфера на останалите съсобственици – състоянието, при което две или повече лица съпритежават правото на собственост, се прекратява, независимо от волята на другите участници в общността по чл.30, ал.1 ЗС. Следователно предпоставка за възникване на правото на делба е наличието на съсобственост върху вещ. Ето защо, лицето, което претендира делба, следва да се легитимира като съпритежател на правото на собственост. Със завеждането на иск за делба, правото по чл.34 ЗС се упражнява спрямо всички съсобственици, като всички те следва да участвуват в производството, защото в противен случай делбата ще бъде нищожна / арг. от чл.75, ал.2 ЗН вр. с чл.34, ал.2 от ЗС/. По тази причина ищецът в производство по делба следва да докаже, че правото на собственост принадлежи на две или повече лица, като докаже осъществяването юридически факт, по силата на който е придобил своята идеална част.

Съдът, след като прие за установени съсобствениците на имотите, които попадат в делбената маса и частта на всеки съделител от нея, счита, че между страните в процеса е налице съсобственост и следва да допусне до делба процесните имоти при така установените квоти.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.344, ал.1 от ГПК, Троянски районен съд

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Ф. Д.М., ЕГН ********** с адрес: ***, Р.Д.М., ЕГН **********, с адрес: *** и Т.Д.Р., ЕГН **********, с адрес: *** на следните техни съсобствени недвижими имоти, както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 73198.505.363 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед №18-2905-15.04.2015 година на Началник на СГКК-Ловеч; Адрес на поземления имот: град Т.***; Площ: 147/сто четиридесет и седем/ кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 2236-/две хиляди двеста тридесет и шест/, Съседи: 73198.505.362; 73198.505.510; 73198.505.272; 73198.505.364, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: 6/16 ид.части за Ф.Д.М., ЕГН **********; 1/16 ид.част за Р.Д.М., ЕГН **********  и 1/16 ид.част за Т.Д.Р., ЕГН **********;

И за построените в имот с идентификатор № 73198.505.363 СГРАДА с  № 73198.505.363.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три, точка, четири/ със застроена площ 24 /двадесет и четири/ кв.метра; етажи  2/два/, предназначение:     Жилищна сграда – еднофамилна; и СГРАДА  с № 73198.505.363.6 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, т. петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три, точка, шест/, със застроена площ 24 /двадесет и четири /кв.метра, брой етажи - 1/един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: 6/8 ид.част за  Ф.Д.М., ЕГН **********; 1/8 ид.част за Р.Д.М., ЕГН **********   и 1/8 ид.част за Т. Д.Р., ЕГН **********

Данъчната оценка на имота е 7072.90 лева /седем хиляди седемдесет и два лева и 90 ст./.           

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: