Р Е Ш Е Н И Е

 

                  

   10.05.2016г., град  Троян

 

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                                   първи състав

на двадесет и седми април                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

         

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

                При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 214 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

                Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по молба с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

                Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК, подадена от Б.Й.Б. *** и П.Ц.Б. ***.   Молителите излагат, че са сключили граждански брак на 12.05.1996 година, за което е съставен акт  за граждански брак № 2 от 12.05.1996 година на Община Априлци. От брака си имат две   деца – пълнолетният Й. Б.Б., ЕГН ********** и непълнолетният П. Б.Б., ЕГН **********, роден на ***г. Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите за прекратяване на брака и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите, редовно призовани, се явяват лично и с упълномощения си защитник – адв.Светла Станчева от АК-Ловеч. И двамата молители  заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.51 от СК.

Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак № 056439 от 12.05.1996г. на  Община Априлци, област Ловешка, се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 12.05.1996г.

                Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението.

Съдът намира, че постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, същото е в интерес на роденото от брака непълнолетно дете,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака - упражняването на родителските права, местоживеенето на непълнолетното дете, личните отношения и издръжката на непълнолетния П. Й.Й., ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение, както следва, бъде утвърдено:

             РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака  непълнолетно дете П. Б.Б., роден на *** година,  ЕГН ********** , в бъдеще ще се упражняват от неговата майка П.Ц.Б., ЕГН **********, като бащата Б.Й.Б., ЕГН ********** ще има право на свободни лични контакти с детето .

               Местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на майката, което в момента е на адрес : гр.Априлци,  *******.

            ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА за непълнолетния П. Б.Б., роден на *** година: бащата Б.Й.Б. ще заплаща на П.Ц.Б., в качеството й на майка и законна представителка на детето им, по 120 /сто и двадесет / лева месечна издръжка, считано от 1.04.2016 година за в бъдеще, до настъпването на законна причина за изменението или за прекратяването на същата.

             СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Априлци, *******, в бъдеще ще се ползва от П.Ц.Б.,тъй като същото е собственост по наследство на нея и на нейни роднини.

             Съпрузите декларират, че по време на брака НЕ СА ПРИДОБИЛИ НИКАКВИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, които да попадат под режим на "Семейна имуществена общност".

           Придобитите по време на брака  ДВИЖИМИ ВЕЩИ съпрузите са поделили предварително и в момента вече  притежават такива при режим на "Семейна имуществена общност".

          Страните заявяват, че нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции, нямат претенции към дялови участия в търговски дружества и други.

          Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка, нямат претенции помежду си за личните спестовни влогове на всеки от тях и към всякакъв друг вид вземания. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат погасявани от този, на чието име са изтеглени и претенции към другия съпруг във връзка със същите не може да има.

           След прекратяването на брака молителката П.Ц.Б. -ЕГН **********, ще възстанови своето предбрачно фамилно име - Ц..

         РАЗНОСКИТЕ по делото, направени от молителите до този момент, остават за тях така, както са направени ; разноските във връзка с окончателната ДТ ще бъдат заплатени от двамата молители ПО РАВНО ; таксата върху определената издръжка ще бъде заплатена от дължащия издръжката Б.Й.Б., ЕГН **********.

             Молителят  Б.Й.Б., ЕГН **********, следва да заплати държавна такса в размер на 86.40 лева върху издръжката за непълнолетното дете, съгласно постигнатото споразумение,  

  Молителката   П.Ц.Б., ЕГН **********,   следва да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер на 20.00  лева, с оглед постигнатото от страните споразумение.  

  Молителят Б.Й.Б., ЕГН **********,  следва да заплати на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер на 20.00  лева, с оглед постигнатото от страните споразумение.  

   Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, вр. чл.50 от СК, съдът

                              

                                                                          Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 12.05.1996г. в гр.Априлци, община Априлци, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 2 от 12.05.1996г. на Община Априлци, между  П.Ц.Б., ЕГН ********** и  Б.Й.Б., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.Ц.Б., ЕГН ********** и  Б.Й.Б., ЕГН **********, споразумение за следното:   

                ОБЯВЯВА, че РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака непълнолетно  дете П. Б.Б., роден на *** година,  ЕГН **********, в бъдеще ще се упражняват от неговата майка П.Ц.Б., ЕГН **********, като бащата Б.Й.Б., ЕГН **********, ще има право на свободни лични контакти с детето .

               Местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на майката, което в момента е на адрес : гр.Априлци, кв."*******.

             ОСЪЖДА Б.Й.Б., ЕГН ********** ,   да заплаща месечна издръжка на непълнлетното си дете  П. Б.Б., роден на *** година,  ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на неговата майка П.Ц.Б., в качеството й на родител, упражняващ родителските права, в размер по 120.00 /сто и двадесет/ лева месечно, считано от 01.04.2016г.  до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

                ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име –  Ц..

 ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

             ОБЯВЯВА, че  СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Априлци, *******, в бъдеще ще се ползва от П.Ц.Б..

              ОБЯВЯВА, че съпрузите са уредили имуществените отношения помежду си във връзка с прекратяването на брака относно движимите вещи, придобити по време на брака, които са поделили помежду си и в момента не притежават такива в режим на „Съпружеска имуществена общност“.

ОБЯВЯВА, че съпрузите по време на брака не са придобили недвижими имоти,  които да попадат под режим на "Съпружеска имуществена общност".

            ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции, нямат претенции към дялови участия в търговски дружества и други.

           ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг.

            ОБЯВЯВА, че след развода  СЪПРУЗИТЕ  нямат претенции  помежду си за личните спестовни влогове на всеки от тях и към всякакъв друг вид вземания. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат погасявани от този, на чието име са изтеглени и претенции към другия съпруг във връзка със същите не може да има.

Направените в производството разноски   се поемат от  молителите така, както са направени.

ОСЪЖДА Б.Й.Б., ЕГН **********,   да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата 86.40 / осемдесет и шест лева и 40 ст./ лева държавна такса върху издръжката за непълнолетното дете.     

ОСЪЖДА Б.Й.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие.

ОСЪЖДА  П.Ц.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :