Р Е Ш Е Н И Е

                            

 

                                              27.10.2016 г., град  Троян

 

                                       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на трети октомври                                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 227 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК, преобразувано в охранително производство по чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

 

                Производството е образувано по молба с правно основание чл. 49, ал.1 от СК от П.И.Б. с адрес: *** против К.С.Б. с адрес: ***, мах.“Габърска“, местн.“Червенкия“.

          След проведената процедура по реда на чл.131 от ГПК, в Троянски районен съд е постъпила молба вх.№ 5578 от 08.09.2016г. от П.И.Б. и К.С.Б. с искане за преобразуване на исковото производство в охранително по реда на чл.50 от СК. Към молбата е приложено споразумение по  чл.51 от СК.

           Молителите излагат, че са сключили граждански брак на 19.12.2014 година, за което е съставен акт  за граждански брак № 0088 от 19.12.2014 година  на Община Троян. От брака си имат едно малолетно дете – С.К. Б., ЕГН **********, родена на ***г. Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите за прекратяване на брака и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите се явяват лично и с упълномощения си защитник – адв.Цветомир Ангелов от АК-Ловеч. И двамата молители  заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.51 от СК.

Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак от 18.02.2016г. на  Община Троян, област Ловешка, се установява  процесуалната легитимация  и правният интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 19.12.2014г. в гр.Троян, обл.Ловешка.

                Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението, което молят съдът да утвърди.

Съдът намира, че постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, същото е в интерес на малолетното дете на молителите,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака - упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения и издръжката на детето, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение, както следва, бъде утвърдено:

          Родителските права върху детето С.К. Б., ЕГН **********, да се предоставят за упражняване на майката. Бащата К.С.Б. ще има режим на свиждания с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 8 до 18 часа и по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовния годишен отпуск на майката, когато ползва такъв. Бащата ще има свободен режим на контакти с детето по всяко време по споразумение с детето и майката. Детето ще живее при своята майка на адрес: гр. Троян, *******.

            К.С.Б. се задължава да плаща на П.И.Б., като майка и законна представителка на малолетното дете С.К. Б., ЕГН **********, месечна издръжка в размер по 200 /двеста/ лева месечно, считано от завеждането на исковата молба -01.04.2016г. до настъпването на законна причина за нейното изменяване или отменяване.

            След брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Х.

 Никой от съпрузите няма да дължи издръжка на другия съпруг.

Семейното жилище, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02302.58.33 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, тридесет и три/ в с. Балабанско, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18/19.03.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. *******, п.к. 5615, местност ЧЕРВЕНКИЯ; Площ: 889 /осемстотин осемдесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 058033; Съседи: имот № 02302.58.35 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, тридесет и пет; имот № 02302.58.42 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, четиридесет и две/ и имот № 02302.58.40 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, четиридесет/, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 02302.58.33.1 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, тридесет и три, точка, едно/; Застроена площ: 23 /двадесет и три/ квадратни метра; Брой етажи 1 /един/; Предназначение: Вилна сграда, се поставя в изключителен дял на съпруга К.С.Б.. Същият получава и ползването на този имот.

Данъчната оценка на имота е 1364.40 лева /хиляда триста шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.

За уравнение на дяловете К.С.Б. изплаща на П.И.Б. сумата 600 /шестстотин/ лева.

Придобитият през време на брака лек автомобил марка „СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА", с рама № ******** двигател № ********, рег. № ********, става изключителна собственост на съпруга К.С.Б.. Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 600.00 лева, видно от представената служебна бележка за застрахователна стойност от 15.09.2016г., издадена от застрахователен брокер „Амарант-2003“ ООД гр.София, съгласно чл.33, ал.4 от ЗМДТ. За уравнение на дяловете К.С.Б. изплаща на П.И.Б. сумата 100 /сто/ лева.

           Съпрузите нямат претенции един към друг за движими вещи.

          Всички разноски по делото ще се поемат от съпруга К.С.Б..

              Молителят К.С.Б., ЕГН **********, следва да заплати държавна такса за споразумението относно имуществените отношения за възлагането на лекия автомобил марка „СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА"   рег. № *******, в размер на 12.00 лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян, да заплати  6.00 лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя.

Молителят К.С.Б., ЕГН **********,  следва да заплати държавна такса за споразумението относно имуществените отношения за възлагането на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02302.58.33 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, тридесет и три/ в ……, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18/19.03.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 02302.58.33.1;  в размер на 27.29 лева, представляващи 2 % върху данъчната оценка на получените в дял недвижими имоти. Молителят Б. следва да заплати по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян и сумата от 13.65 лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела му.

Молителят К.С.Б., ЕГН **********, следва да заплати държавна такса в размер на 144.00 лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на издръжката за малолетното дете С.К. Б..

  Молителят К.С.Б. следва да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер на 40.00  лева, с оглед постигнатото от страните споразумение.  

   Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, вр. чл.50 от СК, съдът

                              

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 19.12.2014г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 0088 от 19.12.2014г. на Община гр.Троян, между П.И.Б., ЕГН ********** и  К.С.Б., ЕГН **********,  ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.И.Б., ЕГН ********** и  К.С.Б., ЕГН **********, споразумение за следното:   

                ОБЯВЯВА, че РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от съвместното съжителство преди брака дете – малолетната С.К. Б., ЕГН **********, за в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законен представител П.И.Б., ЕГН **********, като местоживеенето на детето С.К. Б., ЕГН **********, ще следва местоживеенето на нейната майка и законен представител, което е на адрес: гр.Троян, обл.Ловешка, кв.“Ливадето“ № 51.

             ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на бащата К.С.Б., ЕГН ********** с детето С.К. Б., ЕГН **********- бащата ще има режим на контакти с детето   всяка първа и трета неделя от месеца от 8 до 18 часа и по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовния годишен отпуск на майката. Бащата ще има свободен режим на контакти с детето по всяко време по споразумение с детето и майката.

             ОСЪЖДА К.С.Б., ЕГН **********, да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете С.К. Б., ЕГН **********,   в размер на 200.00 / двеста/ лева , чрез  нейната майка и законен представител П.И.Б., ЕГН **********,  считано от 01.04.2016г.  до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от датата на изискуемостта на всяко вземане до окончателното му изплащане.

                  ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име – Х.

 ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

К.С.Б., ЕГН **********, получава в дял и става изключителен собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02302.58.33 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, тридесет и три/ в с. Балабанско, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18/19.03.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Балабанско, п.к. 5615, местност ЧЕРВЕНКИЯ; Площ: 889 /осемстотин осемдесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 058033; Съседи: имот № 02302.58.35 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, тридесет и пет; имот № 02302.58.42 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, четиридесет и две/ и имот № 02302.58.40 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, четиридесет/, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 02302.58.33.1 /нула, две хиляди триста и две, точка, петдесет и осем, точка, тридесет и три, точка, едно/; Застроена площ: 23 /двадесет и три/ квадратни метра; Брой етажи 1 /един/; Предназначение: Вилна сграда.Същият получава и ползването на този имот.

Данъчната оценка на имота е 1364.40 лева /хиляда триста шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.

ОБЯВЯВА, че семейно жилище - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02302.58.33, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 02302.58.33.1, се предоставя  за ползване на  К.С.Б., ЕГН **********.

 К.С.Б., ЕГН **********, получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил марка марка „СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА", с рама № ********, двигател № *******, рег. № ОВ 7269 ВН.Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 600.00 лева, За уравнение на дяловете  П.И.Б. е получила сумата  от 100 /сто/ лева от К.С.Б..

           ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за движими вещи, придобивани през време на брака.

Направените в производството разноски  се поемат от  молителя К.С.Б., ЕГН **********.

ОСЪЖДА К.С.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на  27.29 лева /двадесет и седем лева и 29 ст./, представляващи 2 % върху данъчната оценка на получения в дял недвижим имот- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02302.58.33, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 02302.58.33.1, съгласно постигнатото споразумение,  както и сумата от  13.65 лева  /тринадесет лева и  65 ст./, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя.

ОСЪЖДА К.С.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 12.00 / дванадесет/ лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян да заплати  6.00 /шест/ лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя.

 ОСЪЖДА  К.С.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 144.00 /сто четиридесет и четири /лева, представляваща 2 % ДТ върху  тригодишните платежи на издръжката за   малолетното дете, съгласно постигнатото споразумение.         

ОСЪЖДА К.С.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 40.00лева / четиридесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.          

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :