Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  № 73

 

гр. Троян, 17.03.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на седемнадесети февруари                         две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 370 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК   

 

Предявен е иск с правно основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК от „ВАСИМАКС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, ул.”Симеон Куманов” № 9, ЕИК 110505888, представлявано от управителя Емил Асенов Максимов, чрез пълномощника адв.Н.С.Х.,*** ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, Спортен комплекс „Георги Бенковски”, ЕИК 110053625, представлявано от управителя Николай В. Райков.

Ищецът «ВАСИМАКС» ООД твърди, че с ответното дружество е бил сключен неформален договор за заем, като ищцовото дружество отпуснало на ответното заем в размер на 5000.00лв., като сумата била предадена на 12.01.2012г. от главната счетоводителка на ищцовото дружество, изтеглена от касата, за което бил изготвен разходен касов ордер. Твърди се, че сумата била предадена на бившия главен счетоводител на ответното дружество. Заемът бил поискан от бившия управител на ответното дружество П.М.М. и бившия съдружник на същото С.Д. Срок за връщане на заетата сума и лихва върху същата не били уговорени.

В исковата молба се твърди, че и бившият, и настоящият управители на ответното дружество обещавали да върнат получената в заем сума, но не го направили. Поради това на  „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД , ЕИК 110053625, представлявано от управителя Николай В. Райков, била изпратена нотариална покана на 05.12.2014 чрез нотариус Вутева, получена от ответника на 09.12.2014г. Твърди се, че към датата на подаване на исковата молба, заетата сума не била върната, макар че съгласно чл.240 ЗЗД, ако не е уговорено друго, заемателят трябва да върне заетите пари не по-късно от 1 месец от поканата.

Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК и по образуваното ч.гр.д. № 125/2015г. по описа на Районен съд гр.Тетевен, е издадена заповед за изпълнение на парично задължение.

 Ищецът моли съда да  признае за установено, че ответното дружество  му дължи сума в размер на 5000.00лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението-27.02.2015г., до окончателното изплащане на задължението, както разноските в заповедното производство и в настоящето производство.

В подкрепа на изложените в исковата молба твърдения, ищецът  е ангажирал писмени доказателства, които са относими към спора и допустими.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответникът „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, Спортен комплекс „Георги Бенковски”, ЕИК 110053625, представлявано от управителя Николай В. Райков, в срока за отговор на исковата молба,  е представил писмен отговор, като е взел становище по иска и  е ангажирал доказателства.  Ответникът оспорва изцяло предявения иск, като възразява,че не е сключван договор за заем между двете дружества и „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД гр.Тетевен не е получавал сума от 5000.00лв.

Направено е искане да се отхвърли предявеният иск като неоснователен и недоказан и да бъдат присъдени на ответника направените по делото разноски.

Във възражението, подадено по ч.гр.д.№ 125/2015г. по описа на РС-Тетевен, представляващият „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД,   Николай В. Райков,  е посочил, че дружеството не дължи сумата по издадената заповед за изпълнение.

В съдебно заседание искът се поддържа от пълномощника на ищеца   адвокат  Н.Х. ***. 

Ответникът се представлява се от адвокат С.Т. от САК, който заявява, че доверителят му оспорва изцяло иска.Процесуалният представител на ответника моли съда да постанови решение, с което да отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Претендират се разноските по делото.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

Ищецът е ангажирал писмени доказателства, а именно-разходен касов ордер /РКО/  от 12.01.2012г., издаден от „Васимакс“ ООД, в който е отразено, че  на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН “ ООД, чрез П.М., е дадена сума от 5000лв.,  пет хиляди лева, за заем, и в който има положен подпис на „получил сумата“ .

По делото е прието заключение по допусната съдебно-счетоводна експертиза, което съдът кредитира като обосновано и професионално изготвено, от което се установява, че сумата от 5000лв. не е била осчетоводена в счетоводството на «ВАСИМАКС» ООД и в счетоводството на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД. И в двете дружества няма отразени счетоводни записвания , в ищцовото –за предоставена сума от 5000лв. като заем , а в ответното - за получена сума от 5000лв. като заем. Вещото лице е посочило, че РКО от 12.01.2012г. за сумата от 5000лв., макар и да не съдържа всички реквизити / не му е поставен номер, не е посочен адрес и номер на идентификация по чл.84 от  ДОПК на издателя и получателя/,  съгласно чл.7, ал.3 от Закона за счетоводството, това не го прави невалиден документ за извършена стопанска операция, тъй като в извлечение на банковата сметка от ОББ на «ВАСИМАКС» ООД  на 12.01.2012г. има отразен платежен документ, в който е отразена тази информация. Вещото лице е посочило, че в РКО е вписана информация, от която става ясно предмета – „заем“ и стойностното изражение на стопанската операция – 5000.00лв., и има информация с положен подпис на кого е предоставена сумата от пет хиляди лева – „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ чрез П.М., който в този период е бил управител на дружеството-ответник. Вещото лице е посочило, че непридаването на счетоводен израз  на процесния РКО не означава, че не е налице извършена стопанска операция, предвид на това, че са налице други вписвания в други документи  на дружеството на тази дата за сумата от 5000лв.-това са направените записвания в касовата книга : на приход-изтеглената сума от 5000лв. от банковата сметка на „Васимакс“ ООД в ОББ, отразени в банковото извлечение като изтеглена сума в брой на 12.01.2012г., вписани в касовата книга в приходната част и като разход-процесния РКО, която книга е спомагателен регистър.

В показанията, дадени от свидетеля Л.Ф.Л., заемал длъжността „Главен счетоводител“ в „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД към 2012г., същият твърди, че не му е известно да са получавани в ответното дружество пари в размер на 5000лв., предоставени от  «ВАСИМАКС» ООД  и такава парична сума не е била заприхождавана в счетоводството на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД.

От свидетелските показания на П. В. М.-управител на дружеството-ответник към 12.01.2012г., се установява, че  подписът, положен в разходния касов ордер от 12.01.2012г. за сумата от 5000лв., предявен му в оригинал, е положен от него. Това обстоятелство не се оспорва и от процесуалния представител на дружеството-ответник.

Свидетелят М. твърди, че реално не е получил сумата, отразена в ордера. Посочил е, че сумата от 5000лв. може да е била дължима към «ВАСИМАКС»  от страна на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“, чийто управител е бил свидетеля, но отрича да е получил същата като заем за ответника. М. твърди също, че тази сума не е била получена от него и за негова сметка. В показанията си твърди, че между дружеството-ищец и дружеството- ответник са били налице отношения, по силата на които „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ е дължало суми на „Васимакс“ ООД по издадени от последното дружество фактури. Твърди, че и в случая вероятно се е касаело за плащане по издадена фактура.

От показанията на свидетелката Р.В.Н.-касиер във «ВАСИМАКС» ООД, се установява, че тя е изготвила РКО от 12.01.2012г. за сумата от 5000.00лв.- заем. Свидетелката е посочила, че управителят на дружеството, в което работи и към момента – „Васимакс“ ООД, който към 12.01.2012г. бил в командировка, й се обадил и й казал, да занесе сумата от пет хиляди лева в „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД. Н. твърди, че е взела парите от касата на дружеството, изготвила е ордер за сумата и е отишла в офиса на ответното дружество, където е предала сумата лично на управителя П.М., който подписал ордера със съдържанието, предварително изготвено от касиерката. Според показанията й, уговорката била за ден-два парите да се върнат в касата, поради което тя не осчетоводила ордера и не му поставила номер, като счела, че това ще бъде временен документ.

Поради наличие на противоречия в показанията на двамата свидетели е проведена очна ставка между тях, при която свидетелят М. заявява, че не си спомня дали в ордера е била записана думата „Заем“, за която св.Н. твърди, че цялото съдържание на РКО, в т.ч. и думата „заем“, е била изписана при предоставяне на документа за подпис.

Съдът кредитира показанията на свидетелката Н. като последователни  и кореспондиращи с  приетото заключение по съдебно-счетоводната експертиза, като отчита, че свидетелят и към момента работи в ищцовото дружество.

 Съдът не кредитира показанията на свидетеля П.М., освен в частта им досежно обстоятелството, че той е подписал РКО, като отчита служебните отношения на последния с дружеството-ответник, където М. работи и към момента. Неговите показания са с уклончиви отговори на поставените въпроси и като цяло настоящият състав ги намира за противоречиви, некореспондиращи с другите доказателства по делото.

 По делото е прието като писмено доказателство нотариална покана от «ВАСИМАКС»  ООД до «ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД с рег.№ 2787 от 05.12.2014г. на нотариус Румяна Вутева с рег.№ 392 на Нотариалната камера, с район на действие РС-Тетевен. С нея ищцовото дружество е отправило покана до ответното да заплати в 7-дневен срок от получаването й сумата от 5000лв. по предоставен заем. Видно от разписка № 12 за връчване на нотариална покана, същата е връчена на Г.И.Г., като пълномощник на «ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД. На поканата е удостоверено от нотариуса, че връчването е станало на 09.12.2014г.

От справка, изискана от нотариус Вутева, изх.№ 3 от 20.01.2016г., се установява, че  Г.И.Г. е получил нотариалната покана, като генерален пълномощник, упълномощен с пълномощно рег.№ 2053/25.08.2014г. по описа на посочения нотариус, от управителя на ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД,  Николай Райков.

От приложеното заверено копие на ч.гр.д.№ 125/2015г. по описа на Районен съд гр.Тетевен се установява, че на 27.02.2015г. ищецът подал заявление вх.№ 709 до Районен съд гр.Тетевен за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, като по образуваното ч.гр.д № 125/2015г. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение от 04.03.2015г.,  с която е разпоредено ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД  да заплати на «ВАСИМАКС» ООД , сумата от 5000.00лв., представляваща главница, ведно със законната лихва, считано от 27.02.2015г. до окончателно изплащане на сумата и сумата от 30.00лв.- разноски за адвокатско възнаграждение .

  «ВАСИМАКС» ООД с ЕИК 110053625, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, Спортен комплекс „Георги Бенковски”, представлявано от управителя Николай В. Райков, е подал възражение вх.№ 942 от 19.03.2015г., с което е оспорил изпълнението на вземането по издадената заповед за изпълнение.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Искът по чл. 422 ГПК е положителен установителен иск на кредитора за установяване на вземането му срещу длъжника, за което вземане е издадена съответната заповед за изпълнение. Правният интерес в посочената хипотеза е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и ако същата не е налице, предявеният установителен иск е недопустим. По принцип, за да съществува интерес от установителен иск, е достатъчно да се оспорва претендирано от ищеца право или да се претендира отричано от него право. В хипотезата на иск за съществуване на вземането на основание чл. 422 ГПК, специалните положителни предпоставки за допустимост на този установителен иск са: 1/ издадена заповед за изпълнение; 2/ подадено в двуседмичен срок от връчването на заповедта от длъжника възражение по чл. 414 ГПК; 3/ спазване на срока за предявяване на установителния иск за съществуване на вземането по чл. 415, ал. 1 ГПК. Подаденото възражение срещу заповедта за изпълнение представлява пречка за влизането й в сила, ако с него се възразява срещу вземането или вземането не се признава. 

Искът по чл.422 от ГПК е специален и той има ограничен предмет - само до съществуването на изискуем дълг към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес.

В производството по чл.422 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на иска. В случая правния интерес от предявяване на иска ищецът доказва с приложените по делото документи, от които се установява, че длъжникът е подал възражение по реда на чл.414, ал.1 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по ч. гр.дело № 125/2015г. по описа на Районен съд гр.Тетевен, т.е. оспорил е вземането на заявителя. Искът е предявен  в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК и е допустим.

 Съществуването на процесното притезателно материално право и респективно основателността на предявения иск са обусловени от наличието на следните, подлежащи на установяване, при условията на пълно доказване, елементи от фактическия  състав на договора за заем по чл.240 ЗЗД: съществуване на облигационно правоотношение по договор за паричен заем и дадена въз основа на него парична сума, както и поето насрещно задължение на ответника да върне предоставената сума.

Настоящият състав приема за установено и доказано, че на 12.01.2012г. ищцовото дружество е предоставило на основание устен договор за заем сумата от 5000лв. на ответното дружество, което, чрез управляващия дружеството, се е задължило да върне заетата сума. В счетоводството на ищцовото дружество е бил изготвен РКО за сумата, който, макар и да не е бил осчетоводен, е документ, установяващ извършената стопанска операция, тъй като са налице други вписвания в други документи на „ВАСИМАКС“ ООД на тази дата за сумата от 5000лв. Между страните по договора за заем не е бил уговорен срок за връщане на заетата сума и съгласно чл.240, ал.3 от ЗЗД, ако не е уговорено друго, заемателят трябва да върне заетите пари в течение на един месец от поканата. Установено е по делото, че ищцовото дружество, представлявано от управителя Емил Максимов, е отправило покана до  ответното дружество, получена от пълномощник на „ВАСИМАКС“ на 09.12.2014г. В едномесечен срок сумата не е била върната, поради което е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК на 27.02.2015г.

   Предвид изложеното, предявеният иск, с който се иска да се признае за установено, че вземането на ищеца, за което  е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 125/2015г. по описа на Районен съд гр.Тетевен, съществува, следва да се уважи изцяло като основателен и доказан.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответникът „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД, ЕИК 110053625, представлявано от управителя Николай В. Райков, следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски в заповедното производство в размер на 400.00лв., от които 100.00лв. разноски за държавна такса и 300.00лв. адвокатско възнаграждение. Ответникът “ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД , ЕИК 110053625, представлявано от управителя Николай В. Райков,  следва да бъде осъден да заплати на ищеца и разноските, направени в исковото производство в общ размер на 625.00лв, от които 100.00лв. за държавна такса, 25.00 лв. депозит за свидетел и 500лв. адвокатско възнаграждение. 

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

                                                                                                             Р     Е     Ш     И    :

ПРИЗНАВА  ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД, ЕИК 110053625, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, Спортен комплекс „Георги Бенковски”, представлявано от управителя Николай В. Райков,  че ДЪЛЖИ на   ВАСИМАКС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, ул.”Симеон Куманов” № 9, ЕИК 110505888, представлявано от управителя Емил Асенов Максимов, сумата от 5000.00 / пет хиляди/ лева, представляваща главница по договор за заем, сключен на 12.01.2012, ведно със законната лихва от 27.02.2015г. до окончателно изплащане на сумата,  за която сума е издадена Заповед   за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по частно гражданско дело № 125/2015г. по описа на Районен съд гр.Тетевен.

 ОСЪЖДА „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД, ЕИК 110053625, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, Спортен комплекс „Георги Бенковски”, представлявано от управителя Николай В. Райков, да заплати на „ВАСИМАКС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, ул.”Симеон Куманов” № 9, ЕИК 110505888, представлявано от управителя Емил Асенов Максимов, сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща разноски в заповедното производство по ч.гр.д. № 125/2015г. по описа на Тетевенски районен съд.

ОСЪЖДА „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД, ЕИК 110053625, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, Спортен комплекс „Георги Бенковски”, представлявано от управителя Николай В. Райков, да заплати на „ВАСИМАКС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, ул.”Симеон Куманов” № 9, ЕИК 110505888, представлявано от управителя Емил Асенов Максимов, сумата от 625.00   /шестотин двадесет и пет/ лева, представляващи   разноски в настоящето исково производство.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: