Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                   

 

                    гр. Троян, 04.05.2016 год.

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на четвърти април                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 39 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           

  Производство  по чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/

 

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на  Р.А.Л., ЕГН **********,***. Молителят е посочил, че е роден на ******, от родители –майка Б.М.М. и баща А.Л. Л., удостоверено с акт за раждане № 4 от 25.02.1963г., съставен в с.Давидково, обл.Смолян. Записан бил при раждането с имената Р.А.Л..

Молителят твърди, че преди повече от четири десетилетия семейството му се преместило и се установило да живее трайно в с.Черни Осъм, обл.Ловешка, където е и неговият постоянен и настоящ адрес към момента. В посоченото село Л. израснал, завършил основното си образование, създал семейство и развил собствен бизнес.

 Молителят излага, че още от детските си години е известен сред пирятелите си, в училище сред учителите и съучениците си, сред близките и познатите, както и към настоящия момент го познават в обществото с името Д., а не Р.. Посочил е, че е записан със собствено име Д.  в издаденото му свидетелство за завършено основно образование, копие от което е приложил като доказателство. Твърденията в молбата са, че с името  Д. молителят е известен в обществото и с това име той се идентифицира в обществото.Посочил е, че разминаването между името, с което е записан в документите, като акт за раждане, лична карта и др. и името, с което е известен в обществото, му носи редица неудобства, които е принуден да търпи ежедневно, пречи на дейността му като едноличен търговец, обременява го излишно  да влиза в обяснителен режим  с търговските си партньори относно неговата идентичност.

Молителят е посочил, че е налице и негово субективно желание да носи името Д., вместо това, с което е записан, а именно- Р..

 Молителят прави искане съдът да постанови решение,с което допусне промяна в собственото му име от Р. на Д., като бъде признато за установено по отношение на Община Баните,   че Р.А.Л. е със собствено име Д. и това следва да се отрази  в акта за раждане на Р.Л. и в регистъра на населението.

В подкрепа на искането са ангажирани писмени и гласни доказателства. 

По реда на чл.131 от ГПК на заинтересованите страни Община Баните, обл.Смолян и Районна прокуратура гр.Троян са изпратени копия от  молбата и доказателствата.  В законоустановения месечен срок не е постъпил отговор от Община Баните  и от РП гр. Троян, заинтересованите страни не са изразили становища по предявената молба, не са ангажирали доказателства.

Молителят Р. А. Л, редовно призован, явава се лично в съдебно заседание и с адв.Димитър Илковски от АК-Ловеч, който поддържа молба и по същество излага аргументи в подкрепа на уважаването й.

За заинтересованите страни, редовно призовани, не се явават представители в съдебно заседание и не се представляват от процесуални представители.

           От приложените към делото и приети писмени доказателства: копие на удостоверение за раждане  №4 от 25.02.1963 година на Община Баните, обл. Смолян, копие на лична карта на ищеца по делото,  копие на свидетелство за завършено основно образование , серия  ДН, № 026095 от 07.12.2015 година на СОУ „Васил Левски” с. Черни Осъм, Ловешка област и свидетелство за съдимост с рег. № 2379 от 11.11.2015 година на Бюро съдимост при Районен съд гр. Троян, както и от показанията на допуснатите  свидетели  К.Д.Б. и Н.Д.С., преценени по отделно и в тяхната съвкупност, се установява следното:

            Молителят е роден на ***г***, от родители –майка Б.М.М. и баща А.Л. Л., видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 4 от 25.02.1963г. При раждането молителят е записан с имената Р.А.  Л..

            От представеното по делото копие от лична карта № 640231665 от 08.06.20110., издадена от МВР гр.Ловеч, е видно, че молителят  е записан с имената Р.А.Л.. В свидетелство за завършено основно образование  серия  ДН № 026095 от 07.12.2015 година на СОУ „Васил Левски” с. Черни Осъм, Ловешка област, молителят е записан с име   Д. А.Л..

         От показанията на разпитаните по делото свидетели К.Д.Б. и Н.Д.С., се установява, че  и двамата свидетели са имали контакти с молителя по повод на работата му-частна дърводобивна фирма, и в тази връзка са разбрали, че собственото име на молителя е Р., а не както те са го познавали , а именно- Д.. Свидетелят Б. сочи, че като служител в РДГ-Ловеч е бил молен от търговци на дървесина да ги свърже с дърводобивна фирма. Тогава той ги е напътвал към Д. в с.Черни Осъм, а след това търговците са го питали защо ги е изпратил при лице с име Д., след като същияту при попълване на необходимите документи, се е записвал като Р..

От представената справка за съдимост е видно, че молителят не е осъждан.

             Предявеният от молителят иск е за промяна на собственото име в актове за гражданско състояние- акт за раждане,   който намира правното си основание в чл.19,  ал.1 от ЗГР  и се развива в производството по чл.530 и сл. от ГПК. Предвид обстоятелството, че  физическото лице се идентифицира, обозначава, отграничава от другите правни субекти в обществото със своето име, с което се легитимира, а от това произтичат редица права и задължения за него,  то и възможностите за промяна са строго определени от закона и се допускат само при определени обстоятелства. Името е призвано да обезпечи и определени обществени функции, в т.ч. и да индивидуализира личността при участието й в социалния живот. Юридически то е уредено с императивни правни норми. Законодателят определя името като съставно, състоящо се от три части - собствено, бащино и фамилно, като всяка от тези части се използва при различни условия на социално общуване.  Правото на иск, като субективно право  и като средство за правна защита, се предоставя на правния субект, който  реално и ефективно може да постигне удовлетворяване, осъществяване  и задоволяване на индивидуалните права, които действително притежава  и които са  признати от правна норма. Няма спор, че  молителят е носител на субективното право на иск за промяна на собственото си име по съдебен ред. 

              Законът не дефинира кои точно обстоятелства се определят като важни, за да е налице тази предпоставка за промяна на името. Значимостта на обстоятелствата следва да се преценява в контекста на всеки отделен случай. Такива са лични и обществени обстоятелства, които биха направили носенето на името лично или обществено неудобно. В последователната практика на ВКС е прието, че ако едно лице е известно с две имена и това му създава административни пречки или трудности при идентифицирането на самоличността , то тези обстоятелства трябва да се определят като важни по смисъла на цитираната разпоредба. Също така такова обстоятелство е известността на лицето в обществото с име, с което то се идентифицира. /Решение № 145 от 08.05.2012г. по гр.д.№ 628/2011г. на ІV Г.О.; Решение № 507/22.10.2010г. по гр.д.№ 227/2010г., ІІІ Г.О./. Отделно от това ВКС приема в редица свои актове, че субективното желание на едно лице да носи определено лично име, може да са квалифицира като важно обстоятелство по см. на чл.19, ал.1 ЗГР./ Решение № 1426/10.12.2008г. по гр.д.№ 396/2008г. на V Г.О./   В решение № 138/19.03.2009г.  по гр.д.№ 6115/2007г. на ІІІ Г.О. е прието, че понятието „важни обстоятелства“ следва да се тълкува по-разширително, зачитайки желание за промяна при продължително фактическо ползване на новото собствено име.

           По делото са събрани доказателства, от които може да се изведе извод, че молителят е известен още от ученическите си години сред своите близки, приятели, познати и сред свои клиенти с името  Д., с което име се идентифицира в обществото. С това име е бил известен и в училище, като собственото име Д. е вписано в издаденото му свидетелство за завършено основно образование. Събрани са гласни доказателства в подкрепа на твърденията на молителя, че разминаването в имената му, му създава изключителни неудобства. Налице е изразено субективно желание от страна на молителя да носи собствено име  Д.. Тези обстоятелства съдът намира за важни обстоятелства, допускащи промяна в собственото му име.

            Въз основа така установените факти съдът приема, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, които налагат да се допусне исканата промяна на собственото име на молителя в актовете за гражданско състояние.

Мотивиран от изложеното ,съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

               ДОПУСКА промяна в акт за раждане № 4 от 25.02.1963 година на кметство с.Давидково, Община Баните, обл.Смолян, в собственото  име на лицето  Р.А.Л., ЕГН **********,***, като за собствено име на Р.А.Л., ЕГН **********,   бъде вписано името Д..

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община БАНИТЕ, обл.Смолян, представлявана от Кмета на общината,   че Р.А.Л., ЕГН **********,***, е със собствено име  „Д.” и това следва да се отрази  в акта за раждане на Р.А.Л., ЕГН **********  и в регистъра на населението.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

              Препис от настоящото решение, след влизането му в сила,  да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Баните за отбелязване на допуснатите промени в актовете за гражданско съсояние и в регистъра на населението.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: