Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                            

 

               гр. Троян, 25.11.2016 година

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд                                                     първи състав

на двадесет и седми октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 425 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по иск за делба с правно основание чл.34 от Закона за собствеността /ЗС/ , първата фаза по допускане на делбата.

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.34 от Закона за собствеността по молба на Х.Д.Г. с адрес: ***, чрез пълномощника си адв.С.С. ***, против П.Д.К. с адрес: ***.

          Ищецът твърди, че с ответницата П.Д.К. били съпрузи, като сключили граждански брак на 18.05.1980г. в гр.Искър, област Плевен. По време на брака придобили в режим на СИО два апартамента - единият в гр. Троян, придобит на 20.12.1986г., а вторият- в гр.София, придобит на 06.04.2005г. С решение   № 00204   от   2012г. на Първоинстанционен съд №4 Гуадалахара от 04.10.2012г. бракът на страните бил прекратен. Решението за прекратяване на брака е влязло в законна сила на 17.01.2013г., като съдът не се произнесъл относно недвижимото имущество, придобито по време на брака,  а именно: Апартамент   с площ 75,66 кв.м   с идентификатор 73198.506.309,1.6, находящ се в гр.Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри ,одобрени със Заповед РД-18-11 /20.04.2007 г на ИД на АГКК; с адрес на имота: гр.Троян, п.к. 5600, ********; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 73198.506.309; предназначение на самостоятелния обект - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива - 1, съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 73198.506.309.1.5, под обекта 73198.506.309.1.3, над обекта 73198.506.309.1.9. Данъчната оценка на гореописания имот е 20 503.80 /двадесет хиляди петстотин и три лева и осемдесет стотинки/, видно от удостоверение за ДО № Д0001198/04.04.2016г. на Община Троян. И апартамент с площ 67,95 кв.м, с идентификатор 68134.4333.307.1.11, находящ се в гр.София, *******по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18.51 /15.07.2010 г на ИД на АГКК, попадащ в кв.12 по плана на ж****** находящ се на улица „******" , район **** Столична община; с адрес на имота: гр.София, *******; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ 68134.4333.307. Предназначение на самостоятелния обект -  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ. Данъчната оценка на гореописания имот е 51 636.30 лв. /петдесет и една хиляди шестстотин тридесет и шест лв. и тридесет ст./, видно от удостоверение за ДО №721701.3791/12.05.2016г. на Столична община.

Ищецът твърди, че между него и ответницата не може да се постигне и извърши доброволна делба на съсобствените имоти, поради което за него се поражда правния интерес от предявяване на иска за делба.

Ищецът е направил искане съдът да постанови решение, с което да допусне делба на описаните два  поземлени имота при равни права. Претендира направените разноски.

           При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответницата  не е представила писмен отговор, не е взела становище по иска и не е ангажирала доказателства.

Ищецът Х.Д.Г., редовно призован, не се явава в съдебно заседание, а се представлява от пълномощника са адв. С.С. ***, който поддържа иска и моли съдът да допусне делба на двата процесни имота при равни права на съделителите.

Ответницата П.Д.К., редовно призована, не се явява,   представлява са в съдебно заседание от адв.***** от АК-Ловеч, която изразява становище за основателност на предявения иск.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Между страните не се спори, че  са  бивши съпрузи, сключили граждански брак на 18.05.1980г. в гр.Искър, обл.Плевен. Това обстоятелство е отразено и в представеното и прието Решение № 204/2012г. на   Първоинстанционен съд № 4 в Гуадалахара, Кралство Испания, съдопроизводство по исков развод № 420/2011г., с което е прекратен гражданският брак между П.Д.К. и Х.Д.Г.. Решението е влязло в сила на 17.01.2013г. Чуждестранното решение е признато с решение № 6 от 14.03.2016г. на Кмета на Община Искър, обл.Плевен.

По делото е представен договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти, сключен на 20.12.1985г., от който се установява, че Х.Д.Г.  е закупил апартамент № 6 на 2 етаж, в жилищна сграда – блок № 3, вх.Е, построена върху държавна земя, квартал 156, жилищен комплекс „******* със застоена площ 75.66 кв.м.

Представен е нотариален акт  № 43, том 3, рег.№ 3122, дело № 352 от 2005г. от 06.04.2005г. на нотариус ***** с район на действие Софийски районен съд, от който е видно, че П.Д.К. и Х.Д.Г. са закупили  следния недвижим имот, завършен в груб строеж, а именно-  апартамент №8б на груб строеж, находящ се в гр.София, ***** с площ 67.95 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение с площ 2.59 кв.м.

          Двата имота са придобити по време на брака на страните - първият на 20.12.1985г. , а вторият – на 06.04.2005г. В този период действащата уредба на имуществените отношения на съпрузите е режимът на съпружеската имуществена общност. Съгласно чл.19 ал.1 от СК /обн.ДВ бр.41/28.05.1985г., отм. 01.10.2009г./, съпружеска имуществена общност са вещите, правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, независимо на чие име са придобити.

В случая е безспорно, че процесните недвижими имоти – апартамент в гр.Троян и апартамент в гр.София, са придобити по време на брака между страните. По отношение апартамента  гр.Троян и съгласно разпоредбата на чл.19 ал.1 от СК /отм./, тъй като  същият е придобит през време на брака между страните, независимо, че е придобит само на името на ищеца, същият е в режим на СИО, освен ако по делото не се докаже липсата на съвместен принос на страните при придобиването му.

 По делото не се оспорва липсата на съвместен принос за придобиване на недвижимите имоти.

           От представената скица на поземлен имот с идентификатор №73198.506.309,1.6, находящ се в гр.Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11 /20.04.2007г. на ИД на АГКК; с адрес на имота: гр.Троян, ******   предназначение на самостоятелния обект - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива - 1, съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 73198.506.309.1.5, под обекта 73198.506.309.1.3, над обекта 73198.506.309.1.9,  се установява, че като собственици на имота, притежаващи по ½ ид.ч. от правото на собственост, са посочени Х.Д.Г. и Пламена Д. Георгиева  , а като документ за собственост –  документ от 20.12.1986г.

Данъчната оценка на гореописания имот е 20 503.80 /двадесет хиляди петстотин и три лева и осемдесет стотинки/ видно от удостоверение за ДО № Д0001198/04.04.2016г. на Община Троян.

           Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 68134.4333.307.1.11, находящ се в гр.София, ***** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18.51 /15.07.2010г. на ИД на АГКК, попадащ в кв.12 по плана на ж.к. "****** находящ се на улица „***** район ****** Столична община;     е 51 636.30 лева /петдесет и една хиляди шестстотин тридесет и шест лв. и тридесет ст./, видно от удостоверение за ДО №721701.3791/12.05.2016г. на Столична община.

  От събраните по делото писмени доказателства се установи, че съделителите Х.Д.Г. и П.Д.К.,  са съсобственици на описаните в исковата молба процесни имоти на основание придобивни сделки -  покупко-продажби, вследствие на което е възникнала бездялова съпружеска имуществена общност.

                Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

Съобразно чл.34, ал.1 ЗС всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Правото на делба, уредено в тази норма, възниква в полза на лице, което е съсобственик на определена вещ, като чрез упражняването му се предизвиква промяна в правната сфера на останалите съсобственици – състоянието, при което две или повече лица съпритежават правото на собственост, се прекратява, независимо от волята на другите участници в общността по чл.30, ал.1 ЗС. Следователно предпоставка за възникване на правото на делба е наличието на съсобственост върху вещ. Ето защо, лицето, което претендира делба, следва да се легитимира като съпритежател на правото на собственост. Със завеждането на иск за делба, правото по чл.34 ЗС се упражнява спрямо всички съсобственици, като всички те следва да участвуват в производството, защото в противен случай делбата ще бъде нищожна / арг. от чл.75, ал.2 ЗН вр. с чл.34, ал.2 от ЗС/. По тази причина ищецът в производство по делба следва да докаже, че правото на собственост принадлежи на две или повече лица, като докаже осъществяването юридически факт, по силата на който е придобил своята идеална част.

Съдът, след като прие за установени съсобствениците на имотите, които попадат в делбената маса и частта на всеки съделител от нея, счита, че между страните в процеса е налице съсобственост и следва да допусне до делба процесните имоти при   квоти по ½ ид.ч. за всеки един от съделителите.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.344, ал.1 от ГПК, Троянски районен съд

                              Р               Е             Ш            И:

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Х.Д.Г., ЕГН ********* с адрес: ***   и П.Д.К., ЕГН **********, с адрес: ***, на следните техни съсобствени недвижими имоти, както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 73198.506.309,1.6, находящ се в гр.Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11 /20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр.Троян, ****** самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 73198.506.309; предназначение на самостоятелния обект - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой ****** съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 73198.506.309.1.5, под обекта 73198.506.309.1.3, над обекта 73198.506.309.1.9,   ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: ½ ид.част за Х.Д.Г., ЕГН ********* и ½ ид.част за П.Д.К., ЕГН **********.

Данъчната оценка на имота е  20 503.80 /двадесет хиляди петстотин и три лева и осемдесет стотинки/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор №  68134.4333.307.1.11, находящ се в гр.София, *****по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18.51 /15.07.2010 г на ИД на АГКК, попадащ в кв.12 по плана на ж.к. "****** се на улица „**** район ******; с адрес на имота: гр.София****** самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ 68134.4333.307. Предназначение на самостоятелния обект -  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: ½ ид.част за Х.Д.Г., ЕГН ********* и ½ ид.част за П.Д.К., ЕГН **********.

           Данъчната оценка на имота е 51 636.30 /петдесет и една хиляди шестстотин тридесет и шест лв. и тридесет ст./  лева.

           РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: