ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

              

 

гр. Троян, 08.07.2016 година.

 

          Троянски районен съд, първи състав, в закрито заседание на осми юли две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                 Председател: Антоанета Симеонова

 

 

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдията Симеонова гр. дело № 444 по описа на Троянски районен съд за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

             

Производството по делото е образувано по жалба на Н.Г.С., ЕГН **********, с адрес: *** против Решение на Комисия на Община Троян за разпределяне ползването на земеделски земи по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, постановено с протокол № 17/30.05.2016г.  Жалбоподателката прави искане съдът да отмени посоченото решение като незаконосъобразно, постановено при съществени процесуални нарушения и противоречащо на закона.

           Община Троян е изпратила административната преписка по издаване на протокол № 17/30.05.2016г., като чрез Началника на отдел „Правно и административно обслужване“, Цвета Димова, е изразила становище за недопустимост на жалбата, тъй като същата е подадена от лице без правен интерес.

            Съдът съобрази, че съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май. Съгласно ал.7 на посочената разпоредба, при недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на ал. 6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

Протоколът по ал. 6 или по ал. 7 се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд / чл.374, ал.8 от същия закон/.   

            В случая, от приложената административна преписка, се установява, че жалбоподателката Н.Г.С. не е участвала в разпределението на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд  /самата жалбоподателка не формулира такова твърдение/ и следователно няма право да подава жалба, тъй като протоколът може да се обжалва само по отношение на площта на разпределените имоти , като разпоредбата на ал.8 на чл.37и от ЗСППЗ определя лицата, притежаващи право на жалба, а именно - лицата, участвали в разпределението. Само тези лица биха могли да са ощетени от неправилно определяне на животински единици или полагащите се на съответния животновъд площи. В случая жалбоподателят няма правен интерес от оспорването на   Протокол № 17 от 30.05.2016г., тъй като не е сред петте лица, участвали в разпределението по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.

 При това положение не е налице правен интерес от оспорването и жалбата е процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото-прекратено.

           С оглед на горепосоченото и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Н.Г.С., ЕГН **********, с адрес: *** против    Протокол № 17/30.05.2016г. за допълнително разпределение в съседни землища по реда на чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ЗСПЗЗ/, като недопустима

           ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.дело № 444 по описа за 2016г. на Районен съд гр.Троян.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   подлежи на обжалване  пред Административен съд гр.Ловеч с частна жалба  в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                              

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: