Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

гр. Троян, 08.01.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на двадесет и трети декември                        две хиляди и петнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 523 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е   по реда на чл.530 и сл. от ГПК във вр. с чл.51 от Закона за наследството /ЗН/.             

 

Постъпила е молба от „Банка ДСК” ЕАД гр. София вх.№ 4195 от 01.07.2015г.,  чрез пълномощника В.Т. - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център гр.Плевен, с правно основание чл. 51, ал. 1 от Закона за наследството, с искане да бъдат призовани наследниците на М.И.М., б.ж. на гр.Троян, област Ловеч, починала на 26.03.2014 година, за приемане или отказ от наследството на същата, в качеството им на наследници по закон. В молбата е посочено, че на 29.02.2009г. В молбата се сочи, че Банка ДСК ЕАД е сключила договор за потребителски кредит с М.И.М., по силата на който е получила сума в размер на 6200.00лв. Към 30.06.2015г. остатъкът по отпуснатия кредит бил 5 320.58лв. Вследствие нередовно обслужване на кредита поради забава в плащанията, задължението станало изискуемо. На Банката било известно, че кредитополучателят М.М. е починала на 26.03.2014г. Поради това, за тях възникнал правен интерес  да заявят на основание чл.51 от ЗН призоваване на лицата, които имат право да наследяват.

Постъпила е и допълнителна молба с вх. №4682 от 27.07.2015 година от В.Т. - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център  гр.Плевен, с която е представила удостоверение за наследници на М.И.М., ЕГН  **********,***-2195 , издадено на  17.07.2015г. от  Община Троян.

Видно от представеното заверено ксерокопие на удостоверение за наследници с изх. № 04-2195 от 17.07.2015г. на Община Троян, лицето М.И.М. , ЕГН  **********, е починала на 26.03.2014 година,   Акт за смърт №0444/27.03.2014г., съставен в гр.Плевен и е  оставила наследници по закон следните лица:

1. С.А.А., ЕГН - ********** - дъщеря

 2. Б.А.К., ЕГН - ********** – син.

Настоящия състав приема, че е компетентен да разгледа молбата, тъй като съгласно чл.1 от ЗН, наследството, оставено от М.И.М.,  е открито в района на Районен съд гр.Троян, където е последното местожителство на починалата.

Съдът, като съобрази, че молителят „Банка ДСК” ЕАД гр.София е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от  Закона за наследството и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, и с оглед  разпоредбата на чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Закона за наследството, с разпореждане № 1274 от 10.08.2015г.  е изпратил съобщение на наследниците по закон: С.А.А., ЕГН ********** и Б.А.К., ЕГН  **********,  че в  7 – мо дневен срок от получаването им  следва да заявят с нарочна писмена молба приемат ли наследството, оставено им от наследодателя М.И.М. , ЕГН  **********,***, починала  на 26.03.2014г., или се отказват от него, като, ако не сторят това в указания от съда срок, ще изгубят правото си да приемат наследството. Посочените съобщения не са получени лично от С.А. и Б. А., тъй като същите не са намерени на посочените по делото адреси.

Съдът, като съобрази, че следва да проведе надлежна процедура и да призове наследниците в открито съдебно заседание, където същите да бъдат запознати с молбата на  „Банка ДСК” ЕАД гр.София, след което да направят своето изявление приемат ли наследството, оставено им от наследодателя М.И.М. , ЕГН  **********,***, починала  на 26.03.2014г., или се отказват от наследството , насрочи ч.гр.дело № 523 /2105г. по описа на Районен съд гр.Троян в открито съдебно заседание.

          В съдебно заседание за молителя Банка ДСК ЕАД гр.София,  редовно призовани, не се явява представител и не се представляват от процесуален представител.

          С.А.А. и Б. А.К., призовани по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, не се явяват в съдебно заседание. В изпратените призовки и на двамата е отразено, че по данни на близки и съседи, лицата се намират в чужбина.

            Настоящият състав, като взе предвид изложеното в молбата и след преценка на събраните по делото доказателства счита, че молбата е допустима,  подадена от заинтересовано лице по смисъла на чл.51,ал.1 от ЗН, чийто правен интерес се обуславя от наличието на изискуемо вземане от наследодателя в качеството му на  кредитополучател по представения по делото договор за банков кредит .

              За провеждане на процедурата по приемане или отказ от наследство обаче лицето, имащо качеството на наследник, следва да се яви лично, а приложението на чл. 51, ал. 2 ЗН предполага известен адрес на наследника, редовно уведомяване с ясно дадени указния и определен срок. В случая са предприети всички законови възможности за призоваването на наследниците на М.И.М..   Същите са търсени на техните постоянни адреси, които са и техни настоящи такива. Направена е справка по реда на Наредба № 14/18.11.2009г. за адресната регистрация на лицата, като на установените адреси са залепени и уведомления при спазването на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК. На страните е дадена възможност да получат книжата и съобщенията, адресирани до тях. Въпреки всички описани действия, нито едно от лицата не е намерено на единствените известни адреси по делото. При това положение се налага извод, че наследниците на М.И.М. обективно не могат да бъдат призовани за осъществяване на процедурата по чл. 51 от ЗН. Ето защо няма как да бъде осигурено личното явяване на лицата за посочената процедура. Същевременно нито един от наследниците на М.И.М.  не е получил съобщението, в което  са му дадени указания, че ако в определения от съда срок не отговори, той губи правото да приеме наследството. Поради тази причина няма как да намери приложение и нормата на чл. 51, ал. 2 ЗН, доколкото за прилагане на последиците, предвидени в нея, е необходимо заинтересованото лице да бъде уведомено надлежно.

При служебно извършената справка се установи, че няма вписани откази от наследство в особената книга в Районен съд гр.Троян от С.А. и/или Б. А..

            Настоящето производството е охранително и е свързано с упражняването на лични права от страна на всеки един от наследниците. По отношение на това производство не могат да намерят приложение разпоредбите на чл. 47, ал. 7 и ал. 8 ГПК, и не може да се приеме, че чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК съответното лице е редовно призовано, съответно книжата са му връчени редовно, без да се налага назначаването на особен представител. Същевременно характеристиката на производството не позволява на наследниците да бъде назначен особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК. Изявлението на дадено лице дали приема наследството от своя наследодател, или се отказва от него, е строго лично и няма как да бъде заместено от особен представител по делото. В случая става въпрос за лично волеизявление от страна на наследник, с което той формира волята си дали приема наследството. Именно формирането на такава воля представлява строго личен акт, който няма как да бъде заместен от волята на друго лице в процеса. /В т.см. Определение №100 от 12.02.2015г. по ч.гр.д.№190/2015г. на Трето гражданско отделение на ВКС/  .         

              Предвид на изложеното настоящият състави намира, че следва да отхвърли подадената молба, предвид невъзможността за установяване на лицата-наследници на М.И.М.. На молителя следва да се укаже, че съгласно чл.538, ал.3 от ГПК, отхвърлянето на молбата не е пречка да се подаде повторно молба пред същия съд за издаване на същия акт.

            Мотивиран от горното и на основание чл.538, ал.3 от ГПК във връзка с чл.51 ЗН, съдът

                                                                        

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОТХВЪРЛЯ молбата на „БАНКА ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” № 19, с искане да бъдат призовани наследниците на М.И.М., б.ж. на гр.Троян, област Ловеч, починала на 26.03.2014 година, за приемане или отказ от наследството на същата, в качеството им на наследници по закон.

         Решението  подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: