РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 02.11.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


Троянски районен съд                                        първи състав

на шести октомври                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 542 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производство по реда на чл.542 от ГПК във вр. чл.38, ал.4 от Закона за

гражданската регистрация

 

 

Съдът е сезиран с молба с правно основание чл. 542, ал. 1 от ГПК от М.М.Т. *** за установяване на факт с правно значение, а именно- смъртта на дядото на молителката - Х.С.С., б.ж. на с.Бели Осъм, Ловешка област.

Молителката твърди, че покойният Х.С.С. е роден през 1885 година в с.Бели Осъм, Ловешка област, а е починал на 14.07.1945 година в с. Бели Осъм, Ловешка област. Молителката излага, че при поискване на удостоверение за наследници от Кметство с.Бели Осъм, обл.Ловешка, било установено, че липсва регистъра на починалите през 1945 година в селото лица, поради което нямало данни и в съответните информационни масиви и посоченото удостоверение не могло да бъде издадено. Молителката е посочила, че удостоверението за наследници е необходимо във връзка с разпореждане със земеделски земи, останали в наследство от Х.С.С., б.ж. на Бели Осъм, Ловешка област.

Към молбата е приложено удостоверение за наследници № 255 от 26.11.2007г., издадено от Кметство с.Бели Осъм, обл.Ловешка.

Направено е искане съдът да постанови решение, с което бъде признато за установено по отношение на Община Троян, че Х.С.С., б.ж. на с.Бели Осъм, Ловешка област, е починал на 14.07.1945г. в с.Бели Осъм, обл.Ловешка, както и да бъде разпоредено на Община Троян съставянето на акт за смърт на Х.С.С. б.ж. на Бели Осъм, Ловешка област.

В подкрепа на искането са ангажирани писмени и гласни доказателства.

По реда на чл.131 от ГПК на заинтересованата страна - Община Троян е изпратено копие от молбата и доказателствата и в предвидения месечен срок   е представен писмен отговор, в който е изразено становище за допустимост и основателност на предявения иск.

Районна прокуратура гр. Троян не е изразила становище по иска.

Молителката М.М.Т., редовно призована, се явява лично в съдебно заседание и с адв.К.Н. ***, който поддържа молбата и по същество излага аргументи в подкрепа на уважаването й.

За заинтересованите страни, редовно призовани, не се явяват представители в съдебно заседание и не се представляват.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

От приложените към делото и приети писмени доказателства: служебна бележка от 20.07.2016г., издадена от Кметство с.Бели Осъм, обл.Ловешка и удостоверение за наследници № 255 от 26.11.2007г., издадено от Кметство с.Бели Осъм, обл.Ловешка, както и от показанията на допуснатите свидетели Х.С.Д. и С.Ц.Б., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установява следното:

От представената по делото /л.5/ служебна бележка от 20.07.2016г., издадена от Кметство с.Бели Осъм, обл.Ловешка, е видно, че регистърът на починалите лица през 1945 година в кметство Бели Осъм липсва.

От показанията на разпитаните по делото свидетели Х.С.Д. и С.Ц.Б., се установява, че дядото на молителката Х.С.С., б.ж. на Бели Осъм, Ловешка област, е роден преди 1900 година и е починал през 1945г.

По отношение на молителката е налице правен интерес от установяване факта на смъртта, тъй като същата спада към кръга на законните наследници на починалия Х.С.С. б.ж. на Бели Осъм, Ловешка област, видно от удостоверение за наследници № 255 от 26.11.2007г., издадено от Кметство с.Бели Осъм, обл.Ловешка. В същото това удостоверение е посочена датата на смъртта на Х.С.С. - 14.07.1945г. и е отразен акт за смърт № 17/15.07.1945г.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Съдът е сезиран с молба с правно основание чл.542 и сл. от ГПК във връзка с чл.38, ал.4 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ за установяване по съдебен ред на факта на смъртта на лицето Х.С.С., б.ж. на Бели Осъм, Ловешка област, тъй като не е наличен архива на Кметство с.Бели Осъм и акт са смъртта му не може да бъде съставен. В процесния случай се касае за унищожен акт за гражданско състояние, установявал смъртта на Х.С.С., б.ж. на Бели Осъм, Ловешка област - факт с правно значение при наследяване. Практически не съществува възможност смъртният акт да бъде възстановен поради унищожаване на архива на с.Бели Осъм, Ловешка област. При тези предпоставки, хипотезата на чл. 542 ГПК дава възможност фактът на смъртта да се установи по съдебен ред. Самият акт за смърт обаче следва да се издаде въз основа на съдебното решение от длъжностното лице по гражданското състояние към Община Троян. ( по аргумент от чл. 35, ал.1 ЗГР ).

Безспорно от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява точната дата на смъртта на Х.С.С., б.ж. на Бели Осъм, Ловешка област, а именно - 14.07.1945 г. След съдебно установяване на годината и точната дата на смъртта, настоящият състав счита, че са налице минималните задължителни данни за издаване на съответния акт за гражданско състояние.

Предвид изложеното настоящият състав счита, че подадената молба е основателна и доказана и следва да бъде уважена, като бъде прието за установено по отношение на Община-Троян, че лицето Х.С.С. е починал на 14.07.1945г. ( четиринадесети юли хиляда деветстотин четиридесет и пета година ) в с. Бели Осъм, общ.Троян.

                Мотивиран от изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че лицето Х.С.С. е починал на 14.07.1945г. (четиринадесети юли хиляда деветстотин четиридесет и пета година ) в с. Бели Осъм, общ.Троян.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

Препис от настоящото решение, след влизането му в сила, да се
изпрати на Община Троян за изготвяне на акт за смърт за лицето Х.С.С., б.ж. на с.Бели Осъм, Ловешка област и вписване в съответните
регистри за гражданско състояние.
                                                                                               

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: