Р Е Ш Е Н И Е

                                                          

                                                                   

 

                                           10.11.2016 г., град  Троян

 

                                       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на осемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

          

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 650 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.318-329 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл.49, ал.1 от Семейния кодекс (СК).         

 

            Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК  от Л.Я.Д. с адрес: ***, мах.»************** против В.Н.Д., с адрес: ***.

             В исковата молба се сочи, че страните са съпрузи, сключили граждански брак на 20.10.2001г. в гр.Троян, за което е съставен акт за сключен граждански брак № 0094 от 20.10.2001г. От брака си имали едно дете- малолетната Е.Л. Д., ЕГН **********.

            Ищецът твърди, че до 2012г. с ответницата и детето живеели съвместно в дома на неговите родители. През месец октомври 2012г. ответницата, заедно с детето, напуснала жилището и се прибрала в дома на своите родители. От  тогава двамата съпрузи били във фактическа раздяла. Ищецът е посочил е, че в отношенията помежду им настъпило пълно отчуждение. Бракът станал дълбоко и непоправимо разстроен, съществувал само формално и не можело да бъде заздравен.

          Ищецът е направил искане съдът да постанови решение, с което да бъде прекратен брака му с ответницата, сключен  на 20.10.2001г. в гр.Троян, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на същия, със законните последици от това.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба,  по делото е постъпила  молба от Л.Я.Д. и В.Н.Д., с която страните са депозирали своето съгласие бракът им да бъде прекратен. Към молбата е представено споразумение, с което се уреждат някои последици от прекратяване на брака.

         В съдебно заседание ищецът, редовно призован, се явява лично и с адв.Емил Цветанов от АК-Ловеч, който поддържа иска. Ответницата, редовно призована, се явява лично и заявява, че желае бракът й с ищеца да бъде прекратен, като прави искане съдът да постанови решение за развод. Ищецът и ответницита правят искане съдът да одобри постигнатото между тях споразумение.

На основание чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.)   Дирекция “Социално подпомагане” гр.Троян е уведомена за производството по настоящето дело, като  последната представя по делото становище изх. № ЗД -1104-11-00-0248 от 27.09.2016 година.

Съдът, след като взе предвид доводите на страните, и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема  от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.49, ал.1 от СК, всеки от съпрузите може да иска сключения брак да бъде прекратен с развод, когато е дълбоко и непоправимо разстроен, като съгласно ал.3 на чл. 49 от СК, съдът се произнася и относно вината за разстройството на брака, ако някой от съпрузите е поискал това.

            От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак от 23.08.2016г., издадено от Община-Троян, въз основа на съставен акт за сключен граждански брак № 0094/20.10.2001г., е видно, че страните по делото са сключили граждански брак на 20.10.2001г. в гр.Троян, обл.Ловеч. От представено удостоверение за раждане се установява, че страните са родители на малолетната Е.Л. Д., родена на ***г., ЕГН **********.

  Страните са представили пред съда молба, с която са депозирали своето желание бракът им да бъде прекратен. Към молбата е приложено  споразумение по реда на чл.49, ал.4 от СК, с което се уреждат всички последици от прекратяване на брака, с изключение на издръжката на детето, за която е посочено, че тя е предмет на разглеждане по висящо производство в Троянски районен съд по гр.д.№ 574/2016г. Представили са решение № 263/11.10.2016г., постановено по посоченото гр.дело, което не е влязло в сила. Молят споразумението им, както следва, да бъде утвърдено от съда:

          Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Е.Л. Д., ЕГН **********, се предоставя на майката и законен представител В.Н.Д..

          МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето Е.Л. Д., ЕГН **********, да следва местоживеенето на майката на  адрес  в гр.Троян, обл.Ловешка,****************.

Режим на лични отношения между бащата Л.Я.Д., ЕГН ********** и малолетното дете Е.Л. Д., ЕГН **********- бащата  ще има право да вижда и да взема детето при себе си всеки петък до неделя; детето ще прекарва с бащата и по 1 месец през лятото, което време да не съвпада с редовния годишен отпуск на майката.

След развода съпругата ще възстанови фамилното си име от преди брака - В.

            Съпрузите не притежават движими вещи и недвижимо имущество в режим на СИО.

            Съпрузите не притежават семейно жилище.

Всеки от съпрузите получава  в дял своите лични движими вещи и вещи за всекидневна употреба.

Съпрузите нямат претенции или спорове относно открити по време на брака им банкови сметки и влогове.

Всички кредити и заеми, предоставени на съпрузите от банки и други кредитни институции, юридически или физически лица, ще се погасяват от този съпруг, на чието име е получен кредита /заема.

Съпрузите нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции, нямат претенции към дялови участия в търговски дружества.

Съпрузите нямат претенции за издръжка помежду си.

           Предвид представеното споразумение по реда на чл.49, ал.4 от СК, с което съпрузите са постигнали съгласие относно родителя, който следва да упражнява родителските прева върху роденото от брака малолетно дете и относно местоживеенето на детето, съдът не е изслушвал 13-годишната Е.Л. Д., съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗЗДет.

Изложените в исковата молба фактически твърдения, че съпрузите от 2012 години са във фактическа раздяла, не се оспорва от ответницата, която също заявява, че желае бракът й с ищеца да бъде прекратен поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брачните отношения.

 Не се спори между страните, че в резултат на настъпилата трайна фактическа раздяла в продължение на 4 години, съпрузите не живеят съвместно, не обитават общо семейно жилище, нито общо домакинство, което е в противоречие с разпоредбата на чл.15 от СК. От своя страна, липсата на физическа и духовна взаимност между страните, са лишили от съдържание съществуващата между тях брачна връзка и тя е престанала да изпълнява социалната си функция. При тези обстоятелства тя е изцяло и окончателно разстроена. Това дълбоко разстройство е и непоправимо - то е трайно, постоянно, окончателно, без възможност за преодоляване и без възможност за възстановяване на брачната общност и на нормални съпружески отношения. Между съпрузите е настъпил пълен и окончателен разрив и не съществуват никакви изгледи за укрепване и заздравяване на брака.  Ето защо съдът намира, че семейната общност е разкъсана по необратим и непреодолим начин и съществува само формално, поради което в това си състояние не е полезна нито за съпрузите, нито за обществото и бракът следва да бъде прекратен, като се допусне РАЗВОД.

С решението за допускане на развода, съдът се произнася и относно вината за разстройството на брака, но само ако някой от съпрузите е поискал това – чл. 49, ал. 3 от СК. В конкретния случай не е направено такова искане.

Съгласно разпоредбата на чл.49, ал.4 СК, при всяко положение на делото съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода. Съдът зачита волята на страните, изразена в представеното споразумение за уреждане на отношенията между тях.  
На основание чл.49, ал.5 СК съдът счита, че споразумението защитава
интересите на роденото от брака дете, не противоречи на закона и морала, поради което намира, че същото следва да бъде одобрено.

           По разноските:

При този изход на делото и на основание чл. 329 от ГПК, във връзка с чл. 6, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК,  съдът определя разноските да останат в тежест на всяка от страните по делото така, както са сторени. По отношение на окончателния размер на таксата по развода, като взе предвид, че ищецът при завеждане на исковата молба е внесъл 25 лв., следва да бъде осъдена ответницата да заплати в полза на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Троянски районен съд, окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 25.00 лв.

Мотивиран от горното и на основание чл. 49, ал. 1 и ал.5 от СК, съдът

                      

                                                            Р Е Ш И:

 

            ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между В.Н.Д., ЕГН ********** и Л.Я.Д., ЕГН **********, сключен на 20.10.2001г. в гр.Троян, обл.Ловеч, за който е  съставен акт за сключен граждански брак № 0094 /20.10.2001г. от Община Троян, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Н.Д., ЕГН ********** и Л.Я.Д., ЕГН **********, споразумение за следното:   

ОБЯВЯВА, че РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Е.Л. Д., ЕГН **********, за в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законен представител В.Н.Д., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на нейната майка и законен представител, което е на адрес: гр.Троян, обл.Ловешка, ***************.

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на бащата Л.Я.Д., ЕГН ********** и малолетното дете Е.Л. Д., ЕГН **********, като  бащата  ще има право да вижда и да взема детето при себе си всеки петък до неделя; детето ще прекарва с бащата и по 1 месец през лятото, което време да не съвпада с редовния годишен отпуск на майката.

  ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име - В. 

ОБЯВЯВА че съпрузите не притежават движими вещи и недвижимо имущество в режим на съпружеска имуществена общност.

            ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че всеки от съпрузите получава  в дял своите лични движими вещи и вещи за всекидневна употреба.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции или спорове относно открити по време на брака им банкови сметки и влогове.

ОБЯВЯВА, че всички кредити и заеми, предоставени на съпрузите от банки и други кредитни институции, юридически или физически лица, ще се погасяват от този съпруг, на чието име е получен кредита /заема.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции, нямат претенции към дялови участия в търговски дружества.

ОБЯВЯВА, ча съпрузите нямат претенции за издръжка помежду си.

ОСЪЖДА В.Н.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Троянски районен съд, сума в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева) – окончателна държавна такса по развода.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.                                                                        

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: