Р Е Ш Е Н И Е

 

                                          № 320  

 

                          21.11.2016 г., град  Троян

 

                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на двадесет и първи октомври                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 715 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по молба с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

 

                Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК от Ц.Д.П. и В.Х.П., и двамата с постоянен адрес: ***. Молителите сочат, че бракът им е сключен на 07.01.1981г. в гр.Троян, като имат родени две деца – Д.В. П., ЕГН ********** и Х.В. П., ЕГН **********, и двамата навършили пълнолетие.   Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите за прекратяване на брака и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите, редовно призовани, се явяват лично и с упълномощения си защитник – адв.К.Д. ***. И двамата молители  заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.51 от СК.

Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак № 093048 на  Община Троян, област Ловешка, се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 07.01.1989г. в гр.Троян. От приложените два броя удостоверения за раждане и удостоверение за семейно положение се установява, че молителите са родители на две деца – Д.В. П., ЕГН ********** и Х.В. П., ЕГН **********, които са пълнолетни.

Молителите са представили декларации за семейно и материално положение и имотно състояние, от които се установява, че същите не притежават недвижими имоти и моторни превозни средства.

                Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението, с което уреждат отношенията помежду си, както следва:

Съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца.

          След развода съпругата ще носи брачното си фамилно име – П., за което съпругът В.Х.П. дава изрично съгласие.          

Със споразумението, предмет на настоящето производство, молителите уреждат   имуществени отношения помежду си, както следва:  

Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка.

Съпрузите не притежават семейно жилище и нямат претенции за ползване на такова.

 Съпрузите не притежават вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

Направените в производството разноски се поемат от  молителката  Ц.Д.П., ЕГН **********.

Съдът намира, че постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 от СК, не противоречи на закона и добрите нрави,    поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака -   ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

          Молителката Ц.Д.П., ЕГН **********,  следва да заплати на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер на 40.00  лева, с оглед постигнатото от страните споразумение.  

   Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                              

                                                                   Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 07.01.1989г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 2 от 07.01.1989г. на Община гр.Троян, между  Ц.Д.П., ЕГН ********** и В.Х.П., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ц.Д.П., ЕГН ********** и В.Х.П., ЕГН **********, споразумение за следното:  

 ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца.

                 ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка.

           ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище и нямат претенции за ползване на такова.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да запази брачното си фамилно име – П..          

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

Направените в производството разноски се поемат от  молителката  Ц.Д.П., ЕГН **********.

 ОСЪЖДА Ц.Д.П., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 40.00лева / четиридесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.          

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :