Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                         № 350  

 

                       гр. Троян, 21.12.2016 година

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на двадесет и първи ноември                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 773 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.45 от ЗЗД, по което е предявен насрещен иск с правно основание чл.211 от ГПК във вр. чл.45 от ЗЗД

 

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.45 от ЗЗД, предявен от Н.Т. ***, чрез пълномощника си адвокат Е.Ц. ***, против П.М.Н. и Х.Д.Х.,***.

В срока за отговор на исковата молба е предявен и е приет за съвместно разглеждане насрещен иск от П.М.Н. и Х.Д.Х.,***, против Н.Т. ***, с правно основание чл.45 от ЗЗД.

           Ищецът по първоначалния иск твърди, че е придобил по наследство  недвижим имот, а именно - поземлен имот с идентификатор 52218.531.197 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 год. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Априлци, обл.Ловешка, кв.Център, ул***** с площ 909 кв. метра, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, за ниско застрояване, при съседи - поземлен имот № 52218.531.198, поземлен имот № 52218.651.5, поземлен имот № 52218.531.97 и поземлен имот № 52218.531.196, ведно с построените в този имот две жилищни и една селскостопанска сгради. Твърди, че собственици на съседния поземлен имот с идентификатор № 52218.531.196 са ответниците П.М.Н. и Х.Д.Х.. Ищецът твърди, че между неговия имот и имота на ответниците той бил изградил ограда с бетонова основа, от която излизали винкели и оградна мрежа, която ограда попадала  изцяло в неговия имот. През 2013 година ответниците изкопали канал в техния имот, непосредствено до и по продължение на посочената по-горе ограда, вследствие на което оградата му започнала бавно да се накланя към техния двор. Той сигнализирал за това обстоятелство Кмета на Община Априлци и по този  повод било направено предписание на Х.Д.Х., изразяващо се в следното: „В едноседмичен срок от получаване на предписанието да засипе обратно изкопа и да възстанови терена в първоначалния му вид, тъй като оградата е подкопана и съществува опасност от събарянето й при проливни дъждове и предвид предстоящия зимен сезон" .

Ищецът твърди, че от 2013 год. до подаване на исковата молба изкопът не бил засипан и предписанието на Община Априлци не било изпълнено. През месец юни 2015 година ищецът Н.К. ***, с която сигнализирал, че въпросното предписание не било изпълнено, но нямал отговор на тази жалба, а изкопът стоял. Вследствие на изминалия дълъг период от време, в резултат и на валежи от дъжд и сняг, оградата се наклонила към имота на ответниците до такава степен, че станало невъзможно да бъде възстановена и да изпълнява предназначението си. Освен това тя била  опасна и не можело да продължи да съществува в сегашния си вид, поради което следвало същата да бъде разрушена и да бъде изградена нова ограда. Във връзка с това ищецът поискал да му бъде направена количествено-стойностна сметка за изграждане на ограда между неговия имот и имота на ответниците. Според тази сметка за цялата ограда били необходими средства в размер на 4562.72 лева.

Ищецът твърди, че ответниците, чрез изкопаване на канал в непосредствена близост до оградата му, са създали условия за подкопаването и накланянето на същата до такава степен, че станало необходимо нейното събаряне и изграждане на нова ограда. Поради това  счита, че са налице предпоставките на чл.45 от ЗЗД за търсене на деликтна отговорност от ответниците за причинените му вреди и претендира обезщетение за тези вреди в размер на 4560.00 лева, представляващи стойността на строително-монтажните работи за построяване на нова ограда.

Ищецът прави искане съдът да  постанови решение, с което бъдат осъдени ответниците П.М.Н. и Х.Д.Х. ***, да му заплатят солидарно сумата от 4560.00 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди вследствие на тяхно неправомерно поведение, изразяващо се в изкопаване на канал в непосредствена близост до оградата му с техния имот, вследствие на което същата подлежи на събаряне и построяване на нова такава. Претендира направените разноски по делото.

  При предвидената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК, ответниците са представили писмен отговори и са предявили насрещен иск. В отговора ответниците са изложили твърдения, че не са  извършили действия, целящи да подкопават оградата на ищеца и нейното разрушаване, а  действията им са били с цел изпълнение на указанията на Община Априлци и защита на техния имот - да не се изливат отпадъчни води в техния имот, а същите да се оттичат по съответната улична канавка. Направили са искане да бъде отхвърлен иска като неоснователен и недоказан, както и да им бъдат присъдени разноските по делото.

Ищците по насрещния иск /НИ/ твърдят, че са собственици на ПИ 52218.531.196 по КККР на гр. Априлци, с административен адрес: гр. Априлци, ул. „******. Ответникът по НИ е техен съсед и собственик на ПИ 52218.531.197. по КККР на гр. Априлци, с административен адрес: гр. Априлци, ул. „******. Твърдят, че между имотите ответникът е изградил бетонова ограда с дължина 50 метра, без тяхно съгласие, като оградата и ползването й от него, им причинявало в продължение на дълги години неудобства, свързани с невъзможността да ползват техния имот,  вливането от двора на съседа в техния на отпадъчни води, за което твърдят, че е в основата на възникналия спор между тях.

         Ищците по насрещния иск П.М.Н. и Х.Д.Х.,***, твърдят, че в началото на месец декември 2012г. сигнализирали Кмета на Община Априлци, че повърхностни води от имота на ответника по НИ се оттичали в техния имот. С писмо с изх. № 258/24.01.2013г. на Кмета на Община Априлци, във връзка с подадена жалба с вх. № 56/13.12.2012г. от А.А.Х. - съпруга на ищеца Х.Д.Х., били информирани, че „в резултат от проверката на  Н.Т.К. било  направено предупреждение в 3 /три/ месечен срок да осигури свободно протичане на повърхносттните води през имота си до съответната улична канавка, с цел повърхностните води от имота му да не се оттичат през  имота на ищците“. Твърдят, че това предупреждение не е било изпълнено и до настоящия момент. В изпълнение на изискванията на чл.87, ал.2 от ЗУТ, а именно : „При липса  на канализация или когато поради наклон на терена канализацията не е в състояние да отвежда повърхностните води, собствениците са длъжни да осигуряват свободното протичане на тези води през поземлените имоти до съответните улични съоръжения (канализационни шахти, канавки и други)", ищецът Х.Д.Х. почистил отдавна направен канал от починалия му баща, с малка дълбочина и наклон, позволяващ оттичането на водите от канализацията покрай оградата.

В тази връзка подали жалби до РО „НСК" - Ловеч при РДНСК - Северозападен район от 2013г. и до Кмета на Община Априлци от 25.11.2013г.,  с които сезирали компетентните органи, че оградата, изградена от  Н.Т.К., попадала изцяло в техния имот, била изградена  без тяхно съгласие, нестабилна и имало опасност от срутване. В жалбите било посочено, че ищците желаели незабавно премахване на оградата от имота им. Настоявали и да се извърши проверка на законосъобразността при изграждането на септичните ями от съседа им на границата с имота им, като желаели същите да се изчистят и затворят, защото не били спазени законовите изисквания и дори едната яма имала спукана стена и когато се напълнела, мръсната вода влизала в двора им. С писмо с изх. № А-ж/199/-00-274/09.05.2013г. на инж. Б.Ч.- Началник РО „НСК" - Ловеч при РДНСК - Северозападен район, жалбата била изпратена по компетентност на Кмета на Община Априлци за предприемане на административни действия, съгласно дадените му правомощия в ЗУТ.

Ищците по НИ твърдят, че А.А.Х. подала жалба с вх. № ЗК-6384/25.06.2015г. до РЗИ - гр. Ловеч поради изтичане на отпадни води от септични ями на съседния имот, собственост на ответника, в техния имот. След извършена проверка на здравните инспектори ищците по НИ получили писмо с изх. № ЗК-11-6384/10.07.2015г., с което били уведомени, че било констатирано изтичане на отпадни води през двора им от няколко септични ями от съседния имот, находящ се на ул. „*****, собственост на ответника по НИ. Резултатът бил обективиран и в контролен лист от 09.07.2015г. на РЗИ  гр. Ловеч. С писмо с изх. № 1352/13.08.2015г. на Кмета на Община Априлци същите били уведомени, че при нова проверка било установено, че „в бетонната основа на оградата се констатират отвори с тръби. Повечето от тръбите са запечатани, но от една тръба се изтичат отпадни води от селскостопанската постройка с неприятна миризма" от съседния имот, собственост на ответника в техния имот, както и че ще му бъде съставен акт за нарушение, както и дадено предписание незабавно да преустанови оттичането на отпадните води към техния имот и за изграждане на безоточна септична яма, съгласно ЗУТ.

Ищците по НИ правят искане съдът да се произнесе с решение, с което да осъди ответника по НИ Н.Т.К., с адрес: ***, на основание чл. 45, вр. чл. 52 ЗЗД, да им заплати справедливо обезщетение в размер на 3 000 /три хиляди лева/, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 13.12.2012г., за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в  принуждаване в дълъг период от време, противно на волята им, да дишат неприятни миризми, опасни за здравето, възпрепятстване ползването на част от имота им чрез насочване на отпадните води в имота им, с което им причинява постоянни неудобства.

Ответникът по насрещния иск е представил отговор, в който е направил искане да бъде отхвърлен иска като неоснователен и недоказан, и да му бъдат присъдени разноските по НИ.

В съдебно заседание ищецът по първоначално предявения иск се явява лично и с  адвокат Е.Ц. ***, който поддържа иска и прави искане същият да бъде уважен, а насрещният иск да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан, и да се присъдят направените деловодни разноски по приложен списък съгласно чл.80 от ГПК. В представените по делото писмена защита процесуалният представител доразвива правните си доводи за основателност и доказаност на исковата претенция и неоснователност на предявения насрещен иск.

Ответниците  П.М.Н. и Х.Д.Х. се явяват лично в съдебно заседание и с адв.С.С. ***, който прави искане съда да постанови решение, с което да отхвърли първоначално предявения иск като неоснователен и недоказан, а да уважи предявеният насрещен иск. Претендират се направените разноски по делото по приложен списък съгласно чл.80 от ГПК. В представената по делото писмена защита процесуалният представител е изложил правните си доводи за неоснователност и недоказаност на първоначалния иск и основателност и доказаност на претенцията по НИ.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

По делото не се спори между страните, че ищецът по първоначалния иск и ответниците са собственици на съседни имоти, а именно- ищецът е собственик на поземлен имот с идентификатор 52218.531.197, находящ се в гр.Априлци, обл.Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 год. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Априлци, *******, а ответниците са собственици на ПИ 52218.531.196 по КККР на гр. Априлци, с административен адрес: гр. Априлци, ул. „*******

От писмо изх.№ 828/26.03.2013г. на Кмета на Община Априлци е видно, че във връзка с жалба вх.№ 10/11.04.2013г. на Н.Т.К., комисия от общинска администрация Априлци е извършила проверка, при която е констатирала, че в поземлен имот с идентификатор 52218.531.196 е прокопан канал с дълбочина около 50-60 см., покрай оградата, по цялата дължина на границата с имот 52218.531.197, с цел отводняване.

От представеното писмо на Кмета на Община Априлци с изх.№ 1664/22.10.2013г., адресирано до ищеца и до ответника Х.Д.Х., се установява, че  ищецът е уведомен, че следва в едномесечен срок да изпълни предписания, дадени му с писмо изх.№ 1563/22.10.2012г.  на Кмета на Община Априлци относно изграждане на водоплътни изгребни ями с цел заустване на отпадните му води. Такава яма той е следвало да изгради в едномесечен срок от получаване на посоченото  предписание. Ответникът Х. е уведомен във връзка с прокопан от него канал, находящ се покрай оградата на Н.Т.К., че следва в едноседмичен срок да засипе обратно изкопа и да възстанови терена  в първоначалния му вид, тъй като оградата е подкопана и съществува опасност от  събарянето й  при проливни дъждове и предвид предстоящия зимен сезон.

По делото е прието писмо изх.№ 1081/01.07.2015г. на Кмета на Община Априлци, от което се установява, че по жалба вх.№15/10.06.2015г. на А.Х. е извършена проверка, при която е констатирано, че предписанието на Кмета на Община Априлци, дадено с писмо изх.№ 1664/22.10.2013г.  на Х.Д.Х. за обратно засипване на направения през 2013г. изкоп покрай оградата на двата имота, не е изпълнено. Посочено е, че вследствие на подкопаните основи на оградата, същата се е наклонила към имота на Х.Д.Х. и има опасност от пропадане и разрушаване. Със същото писмо е указано на Х.Д.Х., че следва в едноседмичен срок да засипе направения изкоп и да укрепи оградата, за да бъде предотвратено събарянето й.

По делото е прието като доказателство и писмо изх.№ 1482/08.09.2015г. на Кмета на Община Априлци относно искане от Н.Т.К. за издаване на удостоверение за търпимост на обект „Ограда“ на ПИ с идентификатор 52218.531.197. В писмото е посочено, че при извършена проверка от техническа служба  е установено, че Х.Д.Х. през 2013г. е прокопал канал в собствения си имот с дълбочина 50-60 см., по цялата дължина на оградата, с което е подкопал основите на оградата. При извършената проверка през 2015г. е установено, че оградата, вследствие прокопаните основи, се е наклонила към съседния имот, като част от нея с дължина 12м. към дъното на имотите, се е пропукала в бетонните основи и е застрашена от самосрутване. Предвид което е указано на ищеца Н.Т.К., че удостоверение за търпимост могед да бъде издадено при условие, че оградата бъде укрепена и терена възстановен в първоначалния си вид.

По делото е прието заключение на инж.Е.Г.М. по съдебно-техническа експертиза, извършена по искане и със задачи, посочени от ищеца Н.Т.К., което съдът кредитира като обосновано. От заключението се установява, че процесната ограда между имотите на страните, като строително съоръжение, работи като подпорна стена поради наличие на денивилация между имотите.Причините за наклоняването и деформирането на бетоновата ограда са неспазване изискванията за изграждане на бетонни подпорни стени- фундиране, размери, армиране, както и наличие на канавка по цялата дължина на оградата под нивото на долен ръб, както и вода в канавката. По дължината на оградата е изпълнена канавка, запълнена с вода. Наличието на вода в направения изкоп в имота на ответниците подкопава и отслабва носещата способност на почвата и допринася  за наклоняването на стената на оградата. Вещото лице е посочило, че деформациите на процесната ограда са необратими и тя не може да бъде ремонтирана и възстановена. Необходимо е отстраняване на съществуващата ограда и изграждане на нова такава. Средствата, необходими за събаряне на съществуващата ограда и изграждане на нова такава, съобразена с техническите изисквания, вещото лице е определило в общ размер на 7230.00лв. , от които 1720.00 лв. за събаряне, а останалите – за изграждане на нова ограда.

По делото е допусната допълнителна задача към изготвената от инж.М. СТЕ по искане и със задачи, определени от ищеца Н.К.. От приетото заключение се установява, че денивилацията между имотите на страните се дължи на отнемане на повърхностен  почвен слой от страна на ответниците между процесната ограда и къщата им. Отнемането на повърхностния почвен слой е станало след 08.09.2015г. – датата, на която е извършена проверка от служители на Община Априлци, отразили констатациите си в писмо изх.№ 1482 от 08.09.2015г.

По делото е прието заключение, изготвено от инж.К.Т.К. по допусната по искане на ответниците съдебно-техническа експертиза. От него се установява, че процесната ограда попада в имота на ответниците. По искане на ищеца е допусната допълнителна задача, като се установява от заключението на инж.К. и от изготвената от него комбинирана скица-2, че оградата попада в имота на ответниците , както по КККР на гр.Апрлци, така и по регулационен план от 1968г. и регулационен план от 1981г. Предвид, че ищецът е ангажирал писмено доказателство за годината на построяване на оградата – декларация, в която лицата Н.Й. К. и Ц.Д.Б., и двамата от гр.Априлци, обл.Ловешка, са посочили, че оградата е построена през 1995г., то за строителството на същата е относим действащия към момента регулационен план от 1981г.

В подкрепа на твърденията си, изложени в исковата молба по предявения насрещен иск, ищците по НИ са ангажирали гласни и писмени доказателства. От представеното писмо от Кмета на Община Априлци с изх.№ 258/24.01.2013г. се установява, че по повод подадена жалба от А.А.Х.- съпруга на ответника Х., е извършена проверка от комисия, назначена със заповед на Кмета, в резултат на която е дадено предписание на ищеца Н.Т.К. в 3-месечен срок да осигури свободно протичане на повърхностните води през имота си до съответната улична канавка, за да не се оттичат тези води през съседния имот.

От представен контролен лист  и писмо изх. № ЗК-11-6384/10.07.2015г. на РЗИ-Ловеч се установява, че на 09.07.2015г. е извършена проверка от здравни инспектори, които са констатирали изтичане на отпадни води през двора на жалбоподателката А.Х. от септични ями на съседния имот, находящ се на ул.“******

 Ищците по НИ са представили писмо изх.№ 1352/13.08.2015г. на Кмета на Община Априлци, от което се установява, че във връзка с жалба вх.№ 19/13.07.2015г. на А.Х., комисия  е извършила проверка на място на  22.07.2015г., при която е констатирала, че между имотите на страните, в бетонната основа на оградата са констатирани отвори с тръби. Повечето от тръбите са запечатани, като от една тръба  изтичат отпадни води от селскостопанска постройка с неприятна миризма.

По искане на ищците по НИ е изискана справка от Кмета на Община Априлци за съставени актове за установяване на административни нарушения и издадени наказателни постановления на ответника по НИ Н.Т.К.. Установява се, че на К. е съставен АУАН и издадено НП № 100/12.12.2013г. за нарушение по чл.19, ал.1 от Наредба № 1 на Община Априлци, за това, че като собственик на имот в гр.Априлци, ул.“***** не зауства в индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на отпадни води в изградени шахти, които отговарят на технически и санитарно-хигиенни изисквания. По отношение на съставен АУАН № 2 от 25.08.2015г. за нарушение по чл.19, ал.1 от Наредба № 1 на Община Априлци, НП не е издадено. Това се установява от писмо изх.№ 1644/03.11.2016г. на Кмета на Община Априлци.

 По делото са разпитани А.А.Х. и Р.А.А.. В показанията си свидетелката Х. твърди, че съпругът й – ищецът по НИ Х.Х., прокопал канала до оградата по предписание на Община Априлци и за да защитят имота си от наводняване от мръсните води на ответника Н.К.. Х. твърди, че от пролет до есен в имота им се носела силна миризма от мръсните води, изтичащи от ямите в имота на ответника по НИ и дворът им постоянно бил наводнен. Твърди, че в резултат на тези отпадни води семейството им започнало да боледува.

Р.А.А. сочи в показанията си, че като брат на А.Х.  гостувал в дома на ищците по НИ, където имало неприятна и нетърпима миризма, като от тоалетна.

Съдът не кредитира показанията на свидетелката А.Х. в частта, в която посочва, че  съпругът й прокопал канала до оградата по предписание на Община Априлци, тъй като същите се опровергават от    приетото като писмено доказателство писмо на Кмета на Община Априлци с изх.№ 1664/22.10.2013г., с което на Х.Х. е дадено предписание да засипе изкопа в едноседмичен срок. В останалата част кредитира показанията на Х., като на основание чл.172 ГПК ги преценява с оглед всички други доказателства по делото, като отчита нейната заинтересованост  в полза на ищеца по НИ Х.Х., чиято съпруга е свидетелката.

 Съдът отчита и обстоятелството, че свидетелят Р.А. е брат на св.Х. и роднина по сватовство на ищеца по НИ Х.Х., с оглед на което преценява показанията му като ползващи се с по-малка степен на достоверност, но кредитира същите, тъй като кореспондират с констатациите от извършени проверки от служители на Община Априлци и РЗИ-Ловеч.

По делото е прието заключение по допусната съдебно-екологична експертиза, което съдът кредитира като обосновано. От същото се установява, че отпадните води, които се изливат от септичните ями в имота на ответника Н.К. в имота на ищците по НИ, са опасни за почвата в имота и косвено за здравето, чрез изпарения и замърсяване на почвата. Вещото лице е посочило, че на площадката на имота на Н.Т.К. се генерират следните видове отпадъчни води: битово-фекални, производствени / отпадни води от помещение за прасе, където е отглеждана 1 бр. свиня/ и дъждовни води. Посочено е, че последните се замърсяват от торовия отпадък, който се намокря от дъжда и се оттича произволно по терена, поради височинното му разположение на площадката / в най-високата точка на терена/ и начина на складирането му - върху земята, оградено с дъски, помещението не е водоплътно. Замърсените отпадни води не се пречистват и не са предвидени пречиствателни съоръжения. Денивелацията на територията на двата имота позволява попилите замърсени дъждовни води да навлизат в съседния имот, а оттам същите се разливат чрез открития канал до подпорната стена. Няма изградена канализация за отпадните води с необходимите пречиствателни съоръжения. В отпадъчните води се съдържат недопустими вещества от списък І и ІІ и Приложение 2 на Наредба № 6/09.11.2000г. за емисионни норми на допустимо съдържание на вредни и опасни вещества  на отпадъчните води, зауствани във водни обекти и приложения 1 и 2  на Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

По иска с правно основание чл.45, ал.1 от ЗЗД, предявен от Н.Т.К.

Съобразно изложените в исковата молба обстоятелства и формулирания петитум съдът счита, че предявеният иск е за заплащане на обезщетение за имуществени вреди и е с правно основание чл.45, ал.1 от ЗЗД. С него ищецът настоява да се реализира отговорността на ответниците за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане.

Разпоредбата на чл.45, ал.1 от ЗЗД прогласява общата забрана  да не се вреди другиму. За да бъде уважен искът, е необходимо да бъдат налице всички елементи от сложния фактически състав на непозволеното увреждане: противоправно деяние, осъществено от ответниците, причинена вреда, нанесена на ищеца, причинна връзка между вредите и противоправното деяние, както и наличието на вина. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното, като в тежест на дееца е да обори установената с чл.45, ал.2 от ЗЗД презумпция.

За процесната ограда е било необходимо разрешение за строеж, съгласно чл.225, т.5 от ЗТСУ /отм. 2001г./. Видно от писмо изх.№ 1482/08.09.2015г. на Кмета на Община Априлци   удостоверение за търпимост  по смисъла на §127 от ПР на ЗУТ на оградата може да бъде издадено при условие, че оградата бъде укрепена и терена възстановен. §127 от ПР на ЗУТ се отнася за строежи, изградени до 31.03.2001г., за които няма строителни книжа.

По делото се установи, че оградата попада в имота на ответниците Х.Д.Х. и П.М.Н..

Според  чл.92 от Закона за собствеността /ЗС/ собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. Принципът на приращението се изключва само в изрично предвидените в закона случаи. Такова изключение съдържа чл.63, ал.1 от ЗС, който предоставя правна възможност на собственика на земята да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху нея, както и да придобие собствеността на постройката отделно от земята. В случая оградата е изградена в чужд имот, без да са налице предпоставките на чл.63 от ЗС.

Предвид горното строежът на процесната ограда не може да бъде узаконен по реда на §127 от ПР на ЗУТ, тъй като узаконяването се извършва на името на собственика на земята.

С оглед горното съдът  приема, че не са осъществени в цялост елементите от фактическия състав на непозволеното увреждане. Не се доказа причинена вреда, нанесена в патримониума на ищеца Н.Т.К.. По отношение на противоправно деяние, осъществено от ответниците, съдът намира, че по отношение на отв.П.М.Н. не се установи извършването на каквото и да било действие, свързано с изкопа в техния имот, който е една от причините, довели до подкопаване основите на оградата. Освен това, видно от заключението на СТЕ, изготвена от инж.Е.М., причини за наклоняването и деформирането на бетоновата ограда са и неспазване изискванията за изграждане на бетонни подпорни стени- фундиране, размери и армиране.

Предвид изложеното, предявеният иск следва да се отхвърли изцяло като неоснователен и недоказан.

По иска с правно основание чл.211 от ГПК във вр. чл.45, ал.1 от ЗЗД, предявен от  Х.Д.Х. и П.М.Н.

Ищците по насрещния иск претендират обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в  принуждаване в дълъг период от време, противно на волята им, да дишат неприятни миризми, опасни за здравето, възпрепятстване ползването на част от имота им чрез насочване на отпадните води в имота им, с което им причинява постоянни неудобства.

Установено е по делото от писмените и гласни доказателства, както и заключението на   съдебно-екологичната експертиза, че от септичните ями в имота на ответника се изливат отпадни води, които замърсяват почвата и по този начин косвено са опасни за здравето, както и в резултат на изливането им, се носи неприятна миризма и се наводнява част от двора на ищците по НИ, с което им се създават неудобства. Съдът приема за установено, че тези неудобстав, които са търпели ищците по НИ, са в период от около 3 години – от януари 2013г., когато е извършена първата проверка от служители на Община Априлци до изготвяне на заключението по съдебно-екологичната експертиза.     Същевременно съдът отчита, че ищците не въвеждат твръдения в исковата молба и съответно не са ангажирали годни доказателства по делото, че на някой от живущите в имота на ищците по НИ е било причинено заболяване, пряко свързано с  отпадните води и лошата миризма.

Предвид изложеното, предявеният насрещен иск се явава основателен и доказан по основание и частично основателен по размер.

Деянието е противоправно и се изразява в неосигуряване свободно протичане на повърхностните води през имота на ответника по НИ до съответната улична канавка, за да не се оттичат тези води през съседния имот и изтичане на отпадни води през двора на ищците от септични ями на имота на ответника. В резултат на което е навлязла вода в имота на ищцата, която пречи да ползват част от същия и им причинява притеснения и неудобства във връзка с носещата се неприятна миризма.  

От събраните доказателства се доказва и причинно - следствената връзка между деянието и настъпилия вредоносен резултат.

Вината на отвеника-деликвент се доказва  с оглед обстоятелството, че същият е бил санкциониран по административен ред с влязло в сила НП № 100/12.12.2013г. за нарушение по чл.19, ал.1 от Наредба № 1 на Община Априлци, за това, че като собственик на имот в гр.Априлци, ул.“******, не зауства в индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на отпадни води в изградени шахти, които да отговарят на технически и санитарно-хигиенни изисквания, но въпреки това не е предприел необходимите действия в продължение на три години.

Предвид доказателствата, посочени по-горе, изхождайки от понятието "неимуществени вреди", в което, според последователната практика на ВКС, се включват всички онези телесни и психически увреждания на пострадалия и претърпените от него болки и страдания, формиращи в своята цялост негативни емоционални изживявания на лицето, намиращи не само отражение върху психиката, но и създаващи социален дискомфорт за определен период от време, както и от разбирането, че критерият за справедливост, чийто израз е нормата на чл. 52 от ЗЗД, не е абстрактен, а всякога детерминиран от съществуващата в страната икономическа конюнктура и от общественото му възприемане на даден етап от развитие на самото общество, настоящият съдебен състав намира, че на ищците следва да се присъди  обезщетение в размер на сумата  по 500.00лв. за всеки един от тях, общо 1000.00лв., като искът до претендирания размер от 3000лв., следва да се отхвърли като неоснователн и недоказан.

Ищците по насрещния иск претендират лихва, считано от 13.12.2012г. Съдът, като съобрази, че лихвата при деликт има компенсаторен, а не мораторен характер, намира, че същата е дължима към размера на определеното обещетение в размер на законната лихва, считано от началната дата на увреждането -24.01.2013г. / датата на писмо изх.№ 258 /24.01.2013г. на Кмета на Община Априлци, в което е обективирано констатиране на протичане на повърхностни води от имота на к. в имота на ищците по НИ/.

С оглед изхода на делото - отхвърляне на първоначално предявения иск, ответниците имат право на разноски на основание чл. 78, ал.3 от ГПК. Съдът, като съобрази, че ответниците са направили разноски по този иск в размер на 400.00лв. за съдебно-техническа експертиза, счита, че същите следва да се възложат в тежест на ищеца. По отношение на платеното адвокатско възнаграждение, не е конкретизирано от общо платената сума от 550.00лв. каква част е по първоначално предявения иск и каква част по НИ, поради което счита, че на ответниците не следва да се присъждат разноски в тази част. 

 По отношение на частично уважаване на насрещния иск, на основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответника по този иск да заплати на ищците направените разноски по делото,  съгласно представен списък по чл.80 от ГПК, съразмерно с уважената част от иска, в размер на 273.33лв., от общо реализирани разноски в размер на 820.00лв. /120.00лв. за ДТ, 150.00лв. депозит за вещо лице по съдебно-екологична експертиза и 550.00 лв. платено адвокатско възнаграждение/. На основание чл. 78, ал.3 от ГПК ответникът по НИ има право на разноски, съобразно отхвърлената част от иска, но същият не е реализирал такива по насрещния иск, а платеното от него адвокатско възнаграждение е по предявения първоначален иск, който е отхвърлен, поради което не му се дължи заплащане на разноски.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И    :

 ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявеният от  Н.Т. ***, чрез пълномощника си адвокат Е.Ц. ***, против П.М.Н. и Х.Д.Х.,***, иск с правно основание чл.45, ал.1 от ЗЗД, да бъдат осъдени ответниците П.М.Н. и Х.Д.Х. да му заплатят солидарно сумата от 4560.00 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди вследствие на тяхно неправомерно поведение, изразяващо се в изкопаване на канал в непосредствена близост до оградата му с техния имот, вследствие на което същата подлежи на събаряне и построяване на нова такава,

ОСЪЖДА, на основание чл.45, ал.1 от ЗЗД, Н.Т.К., ЕГН ********** ***, да заплати на П.М.Н., ЕГН ********** и Х.Д.Х., ЕГН ********** ***,   сума в общ размер 1000.00 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в  принуждаване в дълъг период от време, противно на волята им, да дишат неприятни миризми, опасни за здравето, възпрепятстване ползването на част от имота им чрез насочване на отпадните води в имота им, с което им причинява постоянни неудобства, ведно със законната лихва, считано от 24.01.2013г. до окончателно изплащане на задължението,  като за разликата до претендираният размер от 3000.00лв., ОТХВЪРЛЯ  иска в тази част, като неоснователен и недоказан.

 ОСЪЖДА Н.Т.К., ЕГН ********** ***, да заплати на П.М.Н., ЕГН ********** и Х.Д.Х., ЕГН ********** ***, сумата от 400.00 / четиристотин/ лева, представляващи разноски по отхвърления иск по чл.45 от ЗЗД.

ОСЪЖДА Н.Т.К., ЕГН ********** ***, да заплати на П.М.Н., ЕГН ********** и Х.Д.Х., ЕГН ********** ***, сумата от 273.33 / двеста седемдесет и три лева и 33 ст./ лева, представляващи разноски по насрещния иск, съразмерно с уважената част от иска.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: