О П Р Е Д Е Л Е  Н И Е

 

№ 259

 

      от  03.06.2016 година, гр.Троян

 

            Троянски районен съд,  първи състав, в закрито заседание на трети юни две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

       

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Симеонова

 

Секретар Ценка Банчева

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 838 /2015 година, за да се произнесе, съобрази следното :

 

            Производство по чл.232  от ГПК

 

     В Троянски районен съд е образувано гр.дело № 838/2015г. по молба на В.И.Н., ЕГН ********** ***,  с която е предявен иск с правно основание чл.34 от ЗС срещу И.И.И. с постоянен адрес *** с ЕГН **********,  И.И.Б. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** ; И.Д.Н. с постоянен адрес,*** с ЕГН ********** и Х.Д.Н. с постоянен адрес ***.

Ответниците И.Д.Н.   и Х.Д.Н. са предявили и е приет за съвместно разглеждане инцидентен установителен иск.

С молба вх.№ 3079/10.05.2016г. В.И.Н.,            И.Д.Н. и Х.Д.Н., са посочили, че доброволно са поделили съсобствеността върху процесните недвижими имоти, като нямат никакви претенции един спрямо друг по повод на тези имоти. Направили са волеизявление, че на основание чл.232 от ГПК оттеглят всики предявени по делото искове, като молят производството по делото да бъде прекратено, в т.ч. и по всички допълнитено предявени искове в хода на производството. 

  Съдът, като разгледа така подадената молба за оттегляне на иска, намира следното:

Молбата, с която ищцата В.И.Н. е заявила, че оттегля иска си по чл.34 от ЗС, е подадена до съда лично от нея. В молбата е направено изрично изявление, че ищецът оттегля иска, предмет на разглеждане по настоящото дело.

Молбата, с която ищците по приетия за съвместно разглеждане инцидентен установителен иск И.Д.Н. и Х.Д.Н., са заявили, че оттеглят иска си, е подадена до съда лично от тях. В молбата е направено изрично изявление, че ищците оттеглят иска, предмет на разглеждане по настоящото дело.

Съдът намира, че молбата  изхожда от легитимирани лица –ищецът по първоначалния иск за делба и ответниците  и ищците по приетия за съвместно разглеждане инцидентен установителен иск,  които разполагат с  възможността  

да оттеглят исковата молба. Ответниците И.И.И. и И.И.Б. не са взели становище по молбата, като съдът им е указал, че при непредставяне на такова, ще счита, че същите са съгласни с оттегляне на иска и прекратяване на производството. 

Страните не претендират присъждане на разноски и същите следва да останат за сметка на страните така, както са направени.

Поради изложеното молбата за оттегляне на предявените искове в производството по гр.д.№ 838 по описа на Районен съд гр.Троян за 2015г. е допустима и основателна, и като такава следва да бъде уважена. 

При прекратяване на дело за делба, не по спогодба, ищецът В.И.Н. дължи заплащане на следващата се държавна такса, определена на основание чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 50 (петдесет) лева,  платими в полза на Държавата, по сметката на Районен съд Троян.

Ищците по приетия за съвместно разглеждане инцидентен установителен иск И.Д.Н. и Х.Д.Н., солидарно дължат заплащане на следващата се държавна такса, определена на основание чл.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 50 (петдесет) лева,  платими в полза на Държавата, по сметката на Районен съд Троян.

Предвид дотук изложеното съдът намира, че са налице условията по чл.232 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

            Мотивиран от горното и на осн.чл.232 от ГПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И : 

 

 ПРЕКРАТЯВА  изцяло производството по  гр.д.№ 838/2015 година по описа на Троянски районен съд, образувано по молба от на В.И.Н., ЕГН ********** ***,  с която е предявен иск с правно основание чл.34 от ЗС срещу И.И.И. с постоянен адрес *** с ЕГН **********,  И.И.Б. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** ; И.Д.Н. с постоянен адрес,*** с ЕГН ********** и Х.Д.Н. с постоянен адрес ***,  както и производството по приетия за съвместно разглеждане инцидентен установителен иск И.Д.Н. и Х.Д.Н.,  поради оттегляне на исковете.

ОСЪЖДА В.И.Н., ЕГН ********** ***, да заплати сума в размер на 50.00 / петдесет/ лева в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, представляваща държавна такса за предявения иск по чл.34 от ЗС.

ОСЪЖДА И.Д.Н. с постоянен адрес,*** с ЕГН ********** и Х.Д.Н. с постоянен адрес ***,  да заплатят  солидарно  сумата в размер на 50.00 /петдесет/ лева в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, представляваща държавна такса за предявения инцидентен установителен иск.

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му  пред Ловешки окръжен съд.

             Препис от определението да се връчи на страните.       

 

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :