О П Р Е Д Е Л Е  Н И Е  

 

                                     06.01.2016 година, гр.Троян

 

            Троянски районен съд,  първи състав, в закрито заседание на шести януари  две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Симеонова

 

Секретар Ц. Б.

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 871/2015 година, за да се произнесе, съобрази следното :

 

            Производство по чл.232  от ГПК

 

 В Троянски районен съд е образувано гр. дело № 871/2015г. по молба вх.№ 5992/02.10.2015г. от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД,  ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 25, офис сграда   Лабиринт, ет.2, офис 4-правоприемник на „Агенция за събиране на вземания" ООД, с ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 25, офис сграда   Лабиринт, ет.2, офис 4, чрез юрисконсулт Е.В.Г., пълномощник на „Агенция за събиране на вземания" АД, със съдебен адрес по чл.39 ал.1 от ГПК: гр. Плевен, ул. Димитър Константинов №27, ет. 5, офис 3,  срещу К.К.Й., ЕГН **********, адрес: ***. Искът е с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК. Претендира се установяване съществуването на вземане, за заплащане на  което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 528/2015г. на Районен съд гр.Троян.

На основание чл. 140, ал.1  от ГПК, съдът, след като извърши проверка по редовността и допустимостта на предявения иск, насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.01.2016г. от 10.00 часа.

           Постъпила е молба вх.№ 7845/16.12.2015г. от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД,  ЕИК 201318404, чрез пълномощника Е.В.Г., с която, на основание чл.232 от ГПК, е направено изявление за оттегляне на предявения иск по гр.дело № 871/2015г. и искане за прекратяване на производството. Ищцовото дружество е обосновало оттеглянето на иска с направеното възражение за настъпила погасителна давност на претендираното вземане, релевирано в отговора на ответника в проведената процедура по чл.131 от ГПК.

Съдът, като разгледа така подадената молба за оттегляне на иска, намира следното:

Молбата, с която ищецът е заявил, че оттегля иска си, е подадена до съда от неговия пълномощник, действащ по силата на предоставено изрично пълномощно. В молбата е направено изрично изявление, че ищецът оттегля иска, предмет на разглеждане по настоящото дело.

Съдът намира, че молбата  изхожда от легитимирано лице – пълномощник на ищеца по делото с изрично пълномощно, който разполага с представителна власт и възможност до приключване на първото по делото заседание да оттегли исковата молба без съгласие на ответника.  

Предвид, че молбата е депозирана преди първото по делото заседание, препис от нея не следва да бъде връчен на ответника, като не е необходимо неговото съгласие за оттегляне на иска и прекратяване на делото.

Поради изложеното молбата за оттегляне на иска е допустима и основателна, и като такава следва да бъде уважена.

Съдът счита, че ответникът има право да получи разноските, които е направил по делото преди прекратяване на производството, но само когато е доказал извършването им.

Ответникът в настоящето производство е  направил искане в отговора на ИМ за присъждане на направените разноски, които е заявил , че няма да претендира в случай на отказ от иска. Независимо, че в случая е налице оттегляне , а не отказ от иска, съдът счита, че не следва да се присъждат разноски на ответника за адвокатско възнаграждение, тъй като до момента не са представени доказателства, че тези разноски действително са направени.В договора за правна помощ е отразено, че адвокатският хонорар е 300лв., но не е отразен начин и срок на плащане.

Когато основанието за прекратяване на производството е по причина, извън поведениетто на ответника, какъвто е настоящия случай с оттегляне на иска, искането за присъждане на разноски може да бъде направено от ответника с допълнителна молба, след постановяване на определението за прекратяване на производството, която съдът разглежда по реда на чл.248 ГПК за изменение на определението в частта за разноските /Определение № 455/12.11.2010г. по гр.д.405/2010г. на ІІ ГО, ВКС/.

Предвид дотук изложеното съдът намира, че са налице условията по чл. 232 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

            Мотивиран от горното и на осн.чл.232 от ГПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И : 

 

 ПРЕКРАТЯВА  производството по  гр.д.№ 871/2015 година по описа на Троянски районен съд, образувано по молба от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД,  ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 25, офис сграда   Лабиринт, ет.2, офис 4-правоприемник на „Агенция за събиране на вземания" ООД, с ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 25, офис сграда   Лабиринт, ет.2, офис 4, чрез юрисконсулт Е.В.Г., пълномощник на „Агенция за събиране на вземания" АД, действаща по силата на изрично пълномощно, със съдебен адрес по чл.39 ал.1 от ГПК: гр. Плевен, ул. Димитър Константинов №27, ет. 5, офис 3, по предявен иск  с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК срещу К.К.Й., ЕГН **********, адрес: ***.

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му  пред Ловешки окръжен съд.

             Препис от определението да се връчи на страните.       

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :