Р Е Ш Е Н И Е

 

                                      

 

                        15.06.2016 г., град  Троян

 

                  В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на петнадесети юни                                          две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание, в състав:

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ценка Банчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 925 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.250 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

 

В Троянски районен съд е образувано гр.д.№ 925 /2015г.  по молба с правно основание чл. 50 от СК, подадена от В.Х.Т., ЕГН **********,***  и И.В.Т., ЕГН **********,***. Съдът е постановил решение № 5 от 15.01.2016г. , с което е допуснал развода и е прекратил гражданския брак, сключен между В.Х.Т., ЕГН **********  и И.В.Т., ЕГН **********, като е утвърдил постигнатото между страните споразумение.

           Постъпила е молба вх.№ 716/29.01.2016г. от В.Х.Т. /Троанска/, с която се иска допълване на ирешението, тъй като съдът не е утвърдил изцяло т.7.3 в пълния й текст и т.8 от споразумението по чл.51 от СК, така, както е бил сезиран с молбата за развод и приложеното към нея споразумение.

Съдът, като разгледа така подадената молба, намира, че същата   изхожда от легитимирано лице – молителката В. Троанска,  подадена е в рамките на преклузивния едномесечен срок от връчване на решението, поради което счита същата за допустима и като такава следва да бъде разгледана.

На молителя И.В.Т. е съобщено за исканото допълване с указание да представи отговор в едноседмичен срок. Съобщението е връчено по реда на чл.47, ал.1 от ГПК. Молителят Т. не е представил отговор.

            Съдът намира, че не е налице необходимост от разглеждане на делото в открито заседание с призоваване на страните, тъй като не е налице нужда от изясняване на неразрешената част от спора, предвид постигнатото между страните споразумение, което е утвърдено с решение № 5/2015г. по гр.д.№ 925/2015г., с изключение на  част от  т.7.3. и изцяло на т.8, както следва:

И.В.Т. с ЕГН **********
получава в дял и става единствен собственик на следното моторно превозно
средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел)
МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с
регистрационен номер
****** с идентификационен номер на
превозното средство (
VIN) ******* с номер на двигателя
*******, с цвят БЯЛ.

Застрахователната стойност на моторното превозно средство е 2000 лв. /две хиляди/ лева съгласно Удостоверение за застрахователна сума на автомобил № 113282/01.10.2015г. на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.

В.Х.Т. е съгласна и не получава в дял от моторното превозно средство марка (модел) МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с
регистрационен номер
****** с идентификационен номер на
превозното средство (*******
. За уравнение на дяловете И.В.Т. е заплатил на В.Х.Т. сумата от 1000 / хиляда/ лева, която сума В.Х.Т. е получила напълно и в брой преди подписване на споразумението.

Всички други движими вещи, придобити по време на брака, молителите са поделили предварително и не притежават движими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

Съдът намира искането за основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 250 ГПК, страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане. Непълно е решението, което не обхваща целия спорен предмет. В случая съдът не се е произнесъл по  т.7.3 /частично/ и т.8 /изцяло/ от споразумението по чл.51 от СК. В случая  се касае за искане,   по което съдът дължи изрично произнасяне с диспозитива на съдебното решение. Съдът е приел в мотивите си, че така представеното от молителите споразумение  съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 от СК, не противоречи на закона и на добрите нрави, поради кото следва да бъде утвърдено, но липсва формирана воля на съда относно посоченото в пункт т.7.3 и пункт т.8 от споразумението, поради което и искането за допълване на решението е основателно. Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да допълни диспозитива на решението си, като се произнесе  по цялото искане на молителите .

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.250 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                                                              Р Е Ш И:

 

            ДОПЪЛВА  диспозитива на решение №5 от 15.01.2016г., постановено по гр. дело № 925/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян, като  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Х.Т., ЕГН **********  и И.В.Т., ЕГН ********** , споразумение и в частта  за следното:               

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

            И.В.Т. с ЕГН **********
получава в дял и става единствен собственик на следното моторно превозно
средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка (модел)
МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с
регистрационен номер
***** с идентификационен номер на
превозното средство (
VIN) ****** с номер на двигателя
*****, с цвят БЯЛ.

Застрахователната стойност на моторното превозно средство е 2000 лв. (две хиляди лева) съгласно Удостоверение за застрахователна сума на автомобил № 113282/01.10.2015г. на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.

В.Х.Т. е съгласна и не получава в дял от моторното превозно средство марка (модел) МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР, с
регистрационен номер
СВ0028АК, с идентификационен номер на
превозното средство (********
За уравнение на дяловете И.В.Т. е заплатил на В.Х.Т. сумата от 1000.00 / хиляда/ лева, която сума В.Х.Т. е получила напълно и в брой преди подписване на споразумението.

ОБЯВЯВА, че всички други движими вещи, придобити по време на брака, молителите са поделили предварително и не притежават движими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

              Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

             РАЙОНЕН СЪДИЯ :