Р Е Ш Е Н И Е    

 

15.01.2016 г., град  Троян

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на шестнадесети декември                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 964 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

 

            Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК, подадена от М.М.С. с постоянен адрес:*** и Я.Х.С. с постоянен адрес:***. Молителите излагат, че са сключили граждански брак на 25.08.2007 година в гр.Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 0078 от 25.08.2007 година на Община Троян. От брака си имат едно малолетно дете - М.Я. С.,  роден на ***г. Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите  за прекратяване на брака и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите, редовно призовани, се явяват лично и с упълномощения си защитник – адв.Б.Д. ***. И двамата молители  заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.51 от СК.

Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак серия ТРАБ № 070078 от 25.08.2007г.  на  Община Троян, област Ловешка, се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 25.08.2007г., за което е съставен акт за сключен граждански брак № 0078/25.08.2007г. на Община гр.Троян.

            Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението.

Съдът намира, че постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, същото е в интерес на роденото от брака малолетно дете,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака - упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения и издръжката на детето, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

Със споразумението, предмет на настоящето производство, молителите уреждат   имуществени отношения помежду си, както следва:

  Молителят Я.Х.С. получава в дял и става изключителен собственик на  лек автомобил марка „Мерцедес“ модел С320 с регистрационен № *****, с идентификационен номер   ******  Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 3500.00 лева, видно от представеното у-ние № 1000008815от 11.12.2015г., издадено от RBI  Застрахователен брокер, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗМДТ.

               Молителката М.М.С. получава в дял и става изключителен собственик на  лек автомобил марка „Мерцедес“ модел А170 CDI с регистрационен № ***** с идентификационен номер   ******.  Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 800.00 лева, видно от представеното у-ние № 1000008814 от 11.12.2015г., издадено от RBI  Застрахователен брокер, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗМДТ.

           

     Молителят  Я.Х.С. следва да заплати държавна такса за споразумението относно имуществените отношения за възлагането на лекия автомобил марка „Мерцедес“, модел С320 с регистрационен № ******, в размер на 70.00 лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 35.00 лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя.

                Молителката М.М.С. следва да заплати държавна такса за споразумението относно имуществените отношения за възлагането на лекия автомобил „Мерцедес“, модел А170 CDI с регистрационен № ****** в размер на 16.00 лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян да заплати  8.00 лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителката.

           Молителят  Я.Х.С. следва да заплати държавна такса в размер на 216.00 /двеста и шестнадесет /лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

Молителите ще следва да заплатят на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер на 40  лева, която с оглед постигнатото от страните споразумение, следва да се възложи в тежест на двамата съпрузи, които следва да я заплатят по равно. Направените в производството разноски от двете страни се поемат от двамата молители по равно.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                       

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 25.08.2007г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 0078 от 25.08.2007г. на Община гр.Троян, между       Я.Х.С., ЕГН ********** и  М.М.С., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между  Я.Х.С., ЕГН ********** и  М.М.С., ЕГН **********, споразумение за следното:   

            ОБЯВЯВА, че РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете – малолетният  М.Я. С., ЕГН **********, роден на ***г.,  за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законен представител М.М.С., ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, че местоживеенето на детето М.Я. С., ЕГН **********,  ще бъде при неговата майка и законен представител М.М.С., ЕГН **********, на адреса, на който тя живее в гр.Троян, обл.Ловешка, ж.к.“Лъгът“ бл.11, вх.А, ап.13.  

             ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на бащата Я.Х.С. с детето М.Я. С. -  всяка втора събота и неделя от месеца, един месец през лятото, като периода да не съвпада с годишния платен отпуск на майката, за един от коледните или новогодишните празници, великденските или гергьовските празници, на постоянния адрес на Я.Х.С. *** или на друго заявено от бащата място на територията на страната. Срещите през останалото време да са в светлата част на денонощието, без да създават затруднения за процеса по обучението, възпитанието, отглеждането и грижите за детето.

             ОСЪЖДА Я.Х.С., ЕГН **********,   да заплаща месечна издръжка за сина си М.Я. С. в размер на 300.00 лева, на  М.М.С., ЕГН **********, в качеството й на законен представител и родител, упражняващ родителските права върху малолетния М.Я. С.,  роден на *** година,  с падеж до изтичане на текущия месец,  до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

              ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг.

               ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище и нямат претенции за ползване на такова.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име – Х..

 ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

  Молителят Я.Х.С. получава в дял и става изключителен собственик на  лек автомобил марка „Мерцедес“ модел С320 с регистрационен № *****, с идентификационен номер  ********.  Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 3500.00 лева, видно от представеното у-ние № 1000008815от 11.12.2015г., издадено от RBI  Застрахователен брокер, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗМДТ.

               Молителката М.М.С. получава в дял и става изключителен собственик на  лек автомобил марка „Мерцедес“ модел А170 CDI с регистрационен № ****** с идентификационен номер   ******.  Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 800.00 лева, видно от представеното у-ние № 1000008814 от 11.12.2015г., издадено от RBI  Застрахователен брокер, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗМДТ.

 

Всички разноски по делото се поемат от двамата съпрузи по равно.

ОСЪЖДА  Я.Х.С., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на 70.00 / седемдесет/ лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 35.00 / тридесет и пет/ лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя.

ОСЪЖДА  М.М.С., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 16.00 / шестнадесет/ лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян да заплати  8.00 / осем/ лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителката.

            ОСЪЖДА Я.Х.С., ЕГН ********** ,   да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 216.00 /двеста и шестнадесет /лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

ОСЪЖДА Я.Х.С., ЕГН **********,  да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА М.М.С., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00лева / двадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.          

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :