РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  28.01.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд                                     първи състав

на двадесет и пети януари                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Симеонова

гражданско дело № 972 по описа на съда за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК   

 

Съдът е сезиран с  иск с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК  от „СЪНИ КО“ ООД със седалище и адрес на управление: ******, ЕИК 114615015, представлявано от управителя ***** чрез пълномощника адвокат С.М. ***, срещу „ТЕРА ТРАНС ЕМ“ ЕООД със седалище  и адрес на управление: ******, ЕИК 2013139911, представлявано от управителя ******. Претендира се установяване съществуването на вземане, за заплащане на  което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 874/2015г. по описа на Районен съд гр.Троян.

 В исковата молба се твърди че „СЪНИ КО“ ООД с  ЕИК 114615015 и ответното дружество сключили споразумение на 30.04.2015 год., при участие и на трето търговско дружество "М + Н" ООД гр.Троян, по силата на което ответното дружество участвувало в качеството си на съдлъжник. Съгласно постигнатата договореност, страните приели за безспорно, че към 30.04.2015год.  "М + Н" ООД гр.Троян дължи на ищеца по настоящото дело сумата от 4 639.63 лв. във връзка с гр.д. №167/14 год. на РС гр.Троян и в.гр.д. № 358/14 на ОС гр.Ловеч. Постигнатата договореност била посочената сума да бъде заплатена в срок от 7 месеца от подписването на споразумението, като първата вноска била с падеж 08.05.15 год. По силата на договореното в чл.5 от споразумението, в случай, че  длъжникът "М + Н" ООД гр.Троян не изпълни в срок и изцяло поетите от него задължения, ищецът по настоящото дело може да поиска издаването на изпълнителен лист по реда на чл.410 от ГПК срещу ответника до размера на неиздължената сума.

Ищецът твърди, че поради това, че длъжникът "М + Н" ООД гр.Троян не изпълнил задължението си да погаси шестата вноска в размер на 662.81 лв., с падеж 09.10.15 год., било поискано, при хипотезата на чл.410 от ГПК, от Районен съд гр.Троян издаването на заповед за изпълнение за посочената сума. На 14.10.2015 год. по ч.гр.д. № 874/15 год. на РС-Троян била издадена Заповед № 455 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. В последствие ответника направил в срок възражение по реда на 414 от ГПК, което обосновало правния  интерес от предявяване на иска по чл.422 от ГПК.

 Ищецът моли съда да  признае за установено, че ответникът му  дължи   сумата в размер на 662.81лв., представляваща дължима шеста вноска с падеж 09.10.2015г. по силата на споразумение от 30.04.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК до окончателно изплащане на сумите. Претендира заплащане на разноските.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответникът   „ТЕРА ТРАНС ЕМ“ ЕООД  гр.Троян в срока за отговор на исковата молба, не е представил писмен отговор, не е взел становище по иска,  не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права, ответникът е бил уведомен с разпореждането на съдията-докладчик от 19.11.2015г.

В съдебно заседание, ищецът  «СЪНИ КО“ ООД с  ЕИК 114615015, се представлява от пълномощника адвокат С.М. ***. Поддържа иска и моли същият да се уважи. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, тъй като счита, че са налице предпоставките за това.

Ответникът „ТЕРА ТРАНС ЕМ“ ЕООД, редовно призован, не се явява представляващият дружеството и не се представлява в съдебно заседание от процесуален представител. Ответникът не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

От  приложеното на л.11 съобщение е видно, че на ответното дружество е изпратено съобщение, получено от управителя **** лично, с което е връчен препис от исковата молба и в съобщението изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание, както и последиците по чл.238, ал.1 от ГПК.

В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238, ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като процесуалния му представител – адв.М. е направил такова искане в проведеното на  25.01.2016г. открито съдебно заседание.

            С оглед на изложеното съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  иск  бъде уважен като  доказан по основание и размер.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответното дружество „ТЕРА ТРАНС ЕМ“ ЕООД следва да бъде осъдено да заплати на ищеца направените разноски в заповедното производство в общ размер на 175.00лв., от които 25.00лв. разноски за държавна такса и 150.00лв. адвокатско възнаграждение.

             Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и разноските, направени в исковото производство в общ размер на 385.00лв., от които 25.00лв. за държавна такса и 360лв. адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И    :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя *****, че дължи на  ”СЪНИ КО” ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от  управителя *****, сумата 662.81лв. /шестстотин шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща дължима шеста вноска с падеж 09.10.2015г. по силата на споразумение от 30.04.2015г., ведно със законната лихва, считано от 13.10.2015 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя *****, да заплати  на  ”СЪНИ КО” ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от  управителя ****, сумата от 175.00 / сто седемдесет и пет / лева, представляващи разноски в заповедното производство по ч.гр.д.№ 874/2015г. на Троянски районен съд.

 ОСЪЖДА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя ***, да заплати  на  ”СЪНИ КО” ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от  управителя ******, сумата от 385.00 / триста осемдесет и пет / лева, представляващи   разноски в настоящото производство, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

            РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се приложи по ч.гр.д № 874/15г. на Троянски районен съд.

 

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: