Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Троян, 12.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, първи състав,  в открито  заседание на четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: АНТОАНЕТА  СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията  Симеонова гр.дело № 981 по описа на съда за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

  Производство  по чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/

 

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на Ф.Ю.В., ЕГН **********,***. Молителката е посочила, че е родена на ***г***. Сключила граждански брак на 20.12.1970г. в с.***** обл.Ловешка. Твърди, че няколко пъти през живота й се налагала промяна в имената й,  с които промени настъпило насъответствие с имената й в акт за раждане и в акт за граждански брак. Към момента в личната й карта била записана с имената Ф.Ю.В..

 Молителката излага, че в акт за раждане № ***** година на кметство с.*****, въз основа на който е издадено удостоверение за раждане от *** година, е записана с бащино име И., а името на баща й било Ю.. Посочила е, че И е умалително име на Ю., използвано от близките  на баща й. Молителката излага, че в личната си карта и във всички регистри е записана с бащино име Ю., поради което е направила искане бащиното й име да бъде променено в акта за раждане от И. на Ю..

 Молителката е посочила, че в акта за граждански брак № *****. на *****, е  записана с фамилно име М. а тя й съпругът й били известни с фамилното име В.  и така е записана в регистрите и в документа си за самоличност. Поради това е направила искане фамилното й име да бъде променено в акта за граждански брак от М. на В..

В подкрепа на искането са ангажирани писмени и гласни доказателства. 

По реда на чл.131 от ГПК на заинтересованите страни Община Троян, Община  Летница и Районна прокуратура гр.Троян са изпратени копия от  молбата и доказателствата.  В законоустановения месечен срок не е постъпил отговор от Община гр.Троян,  от Община гр. Летница  и от РП гр. Троян, заинтересованите страни не са изразили становища по предявената молба, не са ангажирали доказателства.

Молителката Ф.Ю.В., редовно призована, не се явава в съдебно заседание, представлява се от адв.Венелин Ангелов от АК-Ловеч, който поддържа молба и по същество излага аргументи в подкрепа на уважаването й.

За заинтересованите страни, редовно призовани, не се явават представители в съдебно заседание.

 От приложените към делото и приети писмени доказателства: копие на лична карта на молителката по делото,  копие на  удостоверение  за граждански брак  серия ГБ-69 №***** от ***** година на ***** народен съвет, с. ****** Ловешка област, копие на удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № **** година на с.******* както и от показанията на допуснатия  свидетел  М.А.В. преценени по отделно и в тяхната съвкупност, се установява следното:

            Молителката е родена на *** година в с.*****, като в удостоверението за раждане -дубликат /л.6/, издадено въз основа на акт за раждане № ******. , е  записана с бащино име И., а именно- Ф. И. Б.

            От представеното по делото /л.4/ копие от лична карта № ****** издадена от МВР гр.Ловеч, е видно, че молителката  е записана с имена Ф.Ю.В.. В удостоверението за граждански брак от ****., издадено от ******* обл.Ловешка, молителката е записана с бащино име  Ю., но с фамилно име М..

         От показанията на разпитания  по делото свидетел М.А.В.-съпруг на молителката, се установява, че  бащата на Ф.В., се е казвал Ю. Б., но тъй като в с.***** му казвали с умалителното име И, в акта за раждане съпругата му е била записана с бащино име И., вместо Ю.. В. е посочил също, че при сключването на гражданския брак, в удостоверението за сключен брак и  двамата съпрузи са записани с фамилно име М.. По време на промяна на имената им с български имена, станало объркване по документите. Свидетелят е посочил, че цялото им семейство са известни в обществото като В.. Така били фамилните имена на децата им, както и фамилното име на членовете на семейството на неговия брат.

             Предявеният от молителката иск е за промяна на бащиното и фамилното име в актове за гражданско състояние- акт за раждане и акт за сключен граждански брак, който намира правното си основание в чл.19,  ал.1 от ЗГР  и се развива в производството по чл.530 и сл. от ГПК. Предвид обстоятелството, че  физическото лице се идентифицира, обозначава, отграничава от другите правни субекти в обществото със своето име, с което се легитимира, а от това произтичат редица права и задължения за него,  то и възможностите за промяна са строго определени от закона и се допускат само при определени обстоятелства. Името е призвано да обезпечи и определени обществени функции, в т.ч. и да индивидуализира личността при участието й в  социалния живот. Юридически то е уредено с императивни правни норми. Законодателят определя името като съставно, състоящо се от три части - собствено, бащино и фамилно, като всяка от тези части се използва при различни условия на социално общуване.  Правото на иск, като субективно право  и като средство за правна защита, се предоставя на правния субект, който  реално и ефективно може да постигне удовлетворяване, осъществяване  и задоволяване на индивидуалните права, които действително притежава  и които са  признати от правна норма. Няма спор, че  молителката е носител на субективното право на иск за промяна на името по съдебен ред. 

            Въз основа така установените факти съдът приема, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, които налагат да се допусне исканата промяна на бащиното и фамилното име на молителката в посочените актове за гражданско състояние. Визирайки чл.13, ал.1 от ЗГР, в който е посочено, че бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка –ов или –ев и окончание съобразно пола на детето и чл.14, ал.1 от ЗГР , който урежда, че фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола, освен ако семейната, етническата или религиозната традиция на лицето налагат друго, съдът намира, че исканата промяна следва да се уважи с оглед изпълнение на императивните разпоредби на чл. 13 и чл. 14 ал.1 от ЗГР.  

          Съдът намира за доказано, че бащата на молителката е бил с име Ю., поради което следва да се допусне промяна в акта й за раждане, където да бъде записана с бащино име Ю. вместо  И..  Настоящият състав намира за доказано и че молителката е известена в обществото с фамилното име В.. При тези данни се установява по безспорен начин, че различията в имената, вписани в акта за раждане и удостоверението за сключен граждански брак, от една страна, и   различни други документи, от друга, създава и би създавало големи затруднения за същата във връзка с контактите й в личен и житейски аспект. Тези обстоятелства, съдът намира за важни обстоятелства, налагащи промяна в имената й в акт за раждане и в акт за сключен граждански брак.

Мотивиран от изложеното ,съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

               ДОПУСКА промяна в акт за раждане № ****** година на кметство с.******, в бащиното  име на лицето Ф.Ю.В., ЕГН **********,***, като за бащино име на същата  бъде вписано името Ю..

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Летница, представлявана от Кмета Красимир Джонев,   че Ф.Ю.В., ЕГН **********,  е с бащино име  „Ю.” и това следва да се отрази  в акта за раждане на Ф.Ю.В., ЕГН ********** и в регистъра на населението.

            ДОПУСКА промяна в акт за сключен граждански брак № ***** година на Кметство с. ******, във фамилното име на лицето Ф.Ю.В., ЕГН **********,***, като за фамилно име на същата  бъде вписано името В..

         ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова,   че Ф.Ю.В., ЕГН **********,  е с  фамилно име  „В.” и това следва да се отрази  в акта за сключен граждански брак на Ф.Ю.В., ЕГН ********** и в регистъра на населението.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

              Препис от настоящото решение, след влизането му в сила,  да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян и Община Летница за отбелязване на допуснатите промени в актовете за

 

 

гражданско съсояние и в регистъра на населението.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: