Р Е Ш Е Н И Е

 

    

 

21.01.2016 г., град  Троян

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на седми януари                                              две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 996 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

 

            Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК, подадена от К.Д.Е. с адрес: *** и И.С.К. с адрес: ***. Молителите излагат, че са сключили граждански брак на 30.03.2007 година, за което е съставен акт  за граждански брак № 0022 от 30.03.2007 година  на Община Троян. От брака си имат две малолетни деца - К.И. К., ЕГН **********, роден на ***г. и М.И.К., ЕГН **********, родена на ***г. Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите за прекратяване на брака и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите, редовно призовани, се явяват лично и с упълномощения си защитник – адв.В.А. ***. И двамата молители  заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака със споразумение по реда на чл.51 от СК.

Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак серия ТРАБ № 070022 от 30.03.2007г. на  Община Троян, област Ловешка, се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 30.03.2007г.

            Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението.

Съдът намира, че постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, същото е в интерес на родените от брака малолетни деца,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака - упражняването на родителските права, местоживеенето на децата, личните отношения и издръжката на децата, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

Със споразумението, предмет на настоящето производство, молителите уреждат   имуществени отношения помежду си, както следва:  

               Молителката К.Д.Е. получава в дял и става изключителен собственик на  лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“ с регистрационен № ******, с  идентификационен номер  *******, придобит по време на брака. Съпругът е получил 1 лев за уравнение на дяловете си. Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 1000.00 лева, видно от представената служебна бележка за застрахователна стойност от 17.11.2015г., издадена от    Застрахователна компания „УНИКА“ АД гр.Плевен, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗМДТ.   

               Молителката К.Д.Е.  следва да заплати държавна такса за споразумението относно имуществените отношения за възлагането на лекия автомобил марка „Пежо 307“ с регистрационен № ******, в размер на 20.00 лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян, да заплати  10.00 лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителката.

      Молителката К.Д.Е. следва да заплати държавна такса в размер на 129.60 лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на издръжката за двете малолетни деца, съгласно постигнатото споразумение, според което направените в производството разноски   се поемат от  молителката К.Д.Е..         

  Молителката К.Д.Е.  следва да заплати на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер на 40.00  лева, с оглед постигнатото от страните споразумение.  

   Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                       

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 30.03.2007г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 0022 от 30.03.2007г. на Община гр.Троян, между  К.Д.Е., ЕГН ********** и И.С.К., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между  К.Д.Е., ЕГН ********** и И.С.К., ЕГН ********** , споразумение за следното:   

            ОБЯВЯВА, че РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца –малолетните К.И. К., ЕГН ********** и М.И.К., ЕГН **********,   за в бъдеще ще се упражняват от тяхната майка и законен представител  К.Д.Е., ЕГН **********, като местоживеенето на децата К.И. К., ЕГН ********** и М.И.К., ЕГН **********,   ще следва местоживеенето на тяхната майка и законен представител.  

             ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на бащата И.С.К., ЕГН **********  с децата К.И. К., ЕГН ********** и М.И.К., ЕГН **********   - бащата ще има режим на котакти с децата  всяка първа  и трета седмица от месеца от петък след училище до 18.00 часа в неделя,  с преспиване. Бащата ще може да вижда децата и по всяко време, съгласувано с майката и желанието на децата. Бащата ще взима децата при себе си всяко лято през лятната ваканция по 15 дни, като периода да не съвпада с годишния платен отпуск на майката. Всяка четна година децата ще бъдат при майката по време на  великденските празници, а при бащата по време на коледните празници. Всяка нечетна година децата ще бъдат при бащата по време на  великденските празници, а при майката по време на коледните празници. На рожденните дни на децата и двамата родители ще имат срещи с тях по взаимно споразумение между родителите и децата.  

             ОСЪЖДА И.С.К., ЕГН **********,   да заплаща месечна издръжка за малолетните деца К.И. К., ЕГН ********** и М.И.К., ЕГН **********,   в размер по 90.00 / деветдесет/ лева на дете, на К.Д.Е., ЕГН ********** , в качеството й на законен представител и родител, упражняващ родителските права върху малолетните деца,  от влизане в сила на решението  до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

              ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг.

               ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище и нямат претенции за ползване на такова.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име – Е..

 ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

             К.Д.Е., ЕГН ********** получава в дял и става изключителен собственик на  лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“ с регистрационен № .***** с  идентификационен номер  ******. Съпругът е получил 1 лев за уравнение на дяловете си. Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за недвижими и движими вещи, придобивани през време на брака, като и нямат претенции един към друг за влогове, придобити на името на единия от съпрузите през време на брака.

ОБЯВЯВА, че съпрузите са уредили имуществените отношения помежду си във връзка с прекратяването на брака. Никой от съпрузите не може да има каквито и да било имуществени претенции относно права и вещи, придобити по време на брака по отношение на другия съпруг.

Направените в производството разноски   се поемат от  молителката К.Д.Е., ЕГН **********.  

ОСЪЖДА К.Д.Е., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 20.00 / двадесет/ лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян да заплати  10.00 /десет/ лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителката.

            ОСЪЖДА  К.Д.Е., ЕГН **********,   да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 129.60 /сто двадесет и девет лв. и шестдесет стотинки /лева, представляваща 2 % ДТ върху  тригодишните платежи на издръжката за двете малолетни деца, съгласно постигнатото споразумение.         

ОСЪЖДА К.Д.Е., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 40.00лева / четиридесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.          

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :