ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

гр. Троян,04.01.2017г.

 

Троянски районен съд, трети състав, в   открито   заседание на   05.12.2016г. год. / пети декември , две хиляди и  шестнадесета година/ в състав:

                                                  Председател: ПЕТЯ ГАТЕВА

                                                            Съд.заседатели:1.С.В.

                                                                                            2.И.Х.

 

Съдебен  секретар В.М., в присъствието на прокурора Таня Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията ЧНД№ 483/2016г.  по описа на  Троянски районен съд , за да се произнесе съобрази:

           

Производството е по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1   от НПК.

            В Троянски районен съд  е постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Троян  Троянския  районен съд да се произнесе с определение за определяне на общо наказание  на осъдената А.И.Л. ***,  по наложените и наказания  по НОХД№ 606/2015г. на РС Троян, по НОХД№ 294/2015г. на РС Свищов, по НОХД№ 557/2016г. на РС Ловеч, по НОХД№46/2016г. на РС Трявна,  по НОХД№748/2016г. на РС Троян, като на  основание чл. 25 ал.1 във вр.чл.23 ал.1 от НК  и бъде наложено  едно общо най – тежко наказание.Към искането са приложени писмени доказателства.

            Осъдената А.И.Л.,р.пр.,  се явява лично  в съдебно заседание. На основание чл.94 ал.1 т.6 от НПК във вр.чл.25 ал.1 и чл.21 ал.1 т.3 от ЗПП съдът и е назначил служебен защитник - адв.С.С. от ЛАК.Адв.С. моли съда да уважи направеното искане  и  кумулира наказанията лишаване от свобода, наложени на осъдената  Л..

            В съдебно заседание представителят на Троянска районна прокуратура изразява становище, че са налице условията  на чл.25 ал.1 във вр.чл.23 ал.1  от НК за допускане на кумулацията.Моли съда да определи на Л. две наказания лишаване от свобода, като групира наказанията  по наложените и по подробно описаните по-горе дела, както и да  приспадне на основание чл.25 ал.2 от НК от определеното наказание  изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода.  Не е направено   искане  съдът да  приложи разпоредбата на чл.24  от НК,като увеличи определеното от съда най-тежко общо наказание. Подробни съображения представителят на прокуратурата е изложил  в пледоарията си по същество.          

Съдът, като съобрази изложеното в предложението на Районна прокуратура гр.Троян, становището на представителя на Районна прокуратура гр.Троян и на защитника на осъдената адв.С. и от приложените  по делото писмени доказателства  счита, че са налице всички законови изисквания за допускане на кумулация поради следното:

            С  Определение от  30.10.2015г. по НОХД№606/2015г. на РС-Троян, влязло в сила на 30.10.2015г. е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство, по силата на което Л.  е осъдена да изтърпи  наказание пробация със следните пробационни мерки :задължителна регистрация по настоящ адрес ***, – за срок от 12/дванадесет/месеца  с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност 2/два/ пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от за срок от  12/дванадесет/месеца  и 200/двеста/часа безвъзмезден труд  в полза на обществото за срок от 1/една/година за извършено престъпление по чл.329  ал.2 от НК, като деянието е извършено за периода от 27.03.2015г. до 26.04.2015г.

С  Присъда по НОХД №294/2015г.  на  РС Свищов, влязла в сила на 27.04.2016г.,  Л.  е осъдена за престъпление по  чл. 196 ал.1 т.1 във вр. чл.194 ал.1, чл.29 ал. 1 б.”а” и „б” и чл.26 ал.1 от НК  и при условията на чл.58а  ал.4 и чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъдена да изтърпи наказание 5/пет/месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим в  затвор, като деянието е извършено на 09.06.2015г.

С  Присъда по НОХД №557/2016г.  на  РС Ловеч, влязла в сила на 26.05.2016г.,  Л.  е осъдена за престъпление по  чл. 196 ал.1 т.1  във вр.чл.194 ал.1, чл.18 ал.1, чл.29 ал. 1 б.”а” и „б”  от НК  и при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъдена  да изтърпи наказание 6/шест/месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим в  затвор, като деянието е извършено на 30.04.2016г.На основание  чл.59 ал.2 във вр. ал.1 от НК е приспаднато времето, през което Л. е била задържана/от 17.30часа на 30.04.2016г. до 22.05часа на 30.04.2016г./ със Заповед за задържане на лице с рег.№1762зз118/30.04.2016г. на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР.

С  Присъда по НОХД №46/2016г.  на  РС Трявна, влязла в сила на 17.08.2016г.,  Л.  е осъдена за престъпление по  чл. 196 ал.1   във вр.чл.194 ал.1, чл.29 ал. 1 б.”а” и „б”  от НК  и при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъдена  да изтърпи наказание 8/осем/месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим в  затвор, като деянието е извършено на 25.01.2016г. На основание  чл.59 ал.1 и ал.2 от НК е приспаднато времето, през което, Л. е била задържана по взета спрямо нея МНО «задържане под стража» с определение по ЧНД№33/2016г. по описа на РС Трявна  от 03.02.2016г.  от 03.02.2016г. до 17.03.2016г., както и времето, през което  Л. е била задържана  с постановление на РП Трявна от 02.02.2016г. за 24часа/ от 14.30 часа на 02.02.2016г. до 14.30часа на 03.02.2016г./.

С  Присъда по НОХД №748/2015г.  на  РС Троян, влязла в сила на 18.10.2016г.,  Л.  е осъдена за престъпление по  чл. 196 ал.1   във вр.чл.194 ал.1, чл.29 ал. 1 б.”а” и „б”  от НК  и при условията на чл.58а ал.1 от НК е осъдена  да изтърпи наказание 1/една/година  и 8/осем/месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим в  затвор, като деянието е извършено на  14.11.2015г.

           Настоящата инстанция счита, че в случая е налице  усложнена форма на престъпна дейност, при която  деянията на осъдената Л. са в отношение на съвкупност,  поради което наказанията  и следва да бъдат групирани с оглед спазване принципа за най-благоприятното за осъдения съчетание, визиран в т.9 на Постановление №4/1965г. на ПВС и Решение №11/1987г. на ОСНК на ВС.

По делото е установено по категоричен начин, че  по НОХД№606/2015г. на РС Троян и НОХД №294/2015г.  на  РС Свищов Л.  е осъдена с влезли в сила   протоколно определение и присъда, по които е постановено наказание  пробация и лишаване от свобода и деянията са извършени преди да са влезли в сила  съдебните актове по посочените дела, като деянията са  осъществени при условията на реална съвкупност.Ще следва   Л. да изтърпи   по-тежкото от така наложените наказания, а именно това по НОХД № 294/2015г.  на  РС Свищов, по което  е осъдена да изтърпи наказание 5/пет/месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим в  затвор. По НОХД №557/2016г.  на  РС Ловеч, НОХД №46/2016г.  на  РС Трявна и  НОХД №748/2015г.  на  РС Троян Л.  е осъдена с влезли в сила   присъди, по които е постановено наказание  лишаване от свобода и деянията са извършени преди да са влезли в сила съдебните актове по посочените дела, като деянията са  осъществени при условията на реална съвкупност.Ще следва   Л. да изтърпи   най-тежкото от така наложените наказания, а именно това по НОХД №748/2015г.  на  РС Троян, по което  е осъдена да изтърпи наказание 1/една/година  и 8/осем/месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим в  затвор.Този вариант на групиране на наказанията  е най-благоприятен за осъдената.

Наказанията следва да се изтърпят реално, при първоначален  строг  режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

От приложеното по делото Писмо рег. №83/16 от 17.11.2016г. на Началника на Затвора гр.Сливен, се установява,че за периода  от 03.06.2016г. до 23.10.2016г. Л. е изтърпяла наказание от 5/пет/месеца лишаване от свобода по НОХД№294/2015г. на РС Свищов. Установява се също, че за периода от 23.10.2016г. до 05.12.2016г. е изтърпяла 1/един/месец и 12/дванадесет/дни  фактически,1/един /ден  от арест и 1/един/ден от работа в нейна полза лишаване от свобода по НОХД№557/2016г.От приложеното по делото Писмо изх.№ ПД 205/15/16.11.2016г. на МП ГД „ИН”Обл.служба „ИН” гр.Ловеч се установява, че  осъдената Л. е изтърпяла наказание „пробация” по НОХД№606/2015г. на РС Троян  към 02.02.2016г. в размер на 2/два/месеца и 14/четиринадесет/дни .Изпълнението на това наказание  е спряно, тъй като същата е била с МНО „задържане под стража” по дознание №8/2016г. на РУ Полиция Трявна.

На основание чл. 25 ал.2 от НК следва да се  приспадне от така определеното общо наказание  по НОХД№606/2015г. на РС-Троян и НОХД №294/2015г.  на  РС Свищов на осъдената  Л. изтърпяната част от наказанието 5/пет/месеца лишаване от свобода по НОХД№294/2015г. на РС Свищов /, считано от 03.06.2016г. до 23.10.2016г.Ще следва също да се приспадне  от наложеното общо наказание по   НОХД №557/2016г.  на  РС Ловеч, НОХД №46/2016г.  на  РС Трявна и  НОХД №748/2015г.  на  РС Троян изтърпяната част от същото към 05.12.2016г. в размер на 1/един/месец и 14/четиринадесет/дни по НОХД№557/2016г. на РС Ловеч,считано от 23.10.2016г.   до 05.12.2016г.

Ще следва също да бъде  приспаднато от определеното  общо най-тежко наказание по   НОХД №557/2016г.  на  РС Ловеч, НОХД №46/2016г.  на  РС Трявна и  НОХД №748/2015г.  на  РС Троян  времето, през което осъдената Л. е била задържана/от 17.30часа на 30.04.2016г. до 22.05часа на 30.04.2016г./ със Заповед за задържане на лице с рег.№1762зз118/30.04.2016г. на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР.Ще следва да бъде приспаднато и времето, през което Л. е била задържана по взета спрямо нея МНО «задържане под стража» с определение по ЧНД№33/2016г. по описа на РС Трявна  от 03.02.2016г.  от 03.02.2016г. до 17.03.2016г., както и времето, през което  Л. е била задържана  с постановление на РП Трявна от 02.02.2016г. за 24часа/ от 14.30 часа на 02.02.2016г. до 14.30часа на 03.02.2016г./.

Изтърпяната част от наказанието пробация по НОХД № 606/2015г. на РС Карлово в размер на 1/един/месец и 17/седемнадесет/дни не следва да се приспада, тъй като се поглъща от наказанието лишаване от свобода по НОХД№294/2015г. на РС Свищов.

              Водим от изложеното и на основание чл. 306 ал. 2 във вр. ал.1 т. 1   от НПК  във вр. с чл. 25 ал. 1 и ал.2 и  чл. 23 ал. 1     от НК съдът

 

                                        О П Р Е Д Е Л И  :

 

На основание  чл.25 ал.1 във вр.чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на  А.И.Л. ***, ЕГН **********, едно  общо най – тежко   наказание  във връзка с тези по НОХД№606/2015г. на РС Троян и НОХД №294/2015г.  на  РС Свищов,   а именно  5/пет/месеца  лишаване от свобода.

На основание чл.25 ал.1 във вр.чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ  на А.И.Л. ***, ЕГН **********,   едно  общо най – тежко   наказание  във връзка с тези по НОХД №557/2016г.  на  РС Ловеч, НОХД № 46/2016г.  на  РС Трявна и  НОХД 748/2015г.  на  РС Троян, а именно 1/една/година и 8/осем/месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИН така определените наказания да бъдат изтърпяни реално, при първоначален  строг  режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

           На основание чл. 25 ал. 2 от НК   ПРИСПАДА   от   определените наказания на осъдената  А.И.Л. изтърпяната част от  наказанието лишаване от свобода  по   НОХД№294/2015г. на РС Свищов в размер на  5/пет/месеца, считано от 03.06.2016г. до 23.10.2016г                           и изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД№557/2016г. на РС Ловеч в размер на 1/един/месец и 14/четиринадесет/дни, считано от 23.10.2016г.   до 05.12.2016г.

            На основание  чл.59 ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от   определените наказания на осъдената  А.И.Л. времето, през което е била задържана/от 17.30часа на 30.04.2016г. до 22.05часа на 30.04.2016г./ със Заповед за задържане на лице с рег.№1762зз118/30.04.2016г. на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР / НОХД№ 557/2016г. на РС Ловеч/ и времето, през което Л. е била задържана по взета спрямо нея МНО «задържане под стража» с определение по ЧНД№33/2016г. по описа на РС Трявна  от 03.02.2016г.  от 03.02.2016г. до 17.03.2016г., както и времето, през което  Л. е била задържана  с постановление на РП Трявна от 02.02.2016г. за 24часа/ от 14.30 часа на 02.02.2016г. до 14.30часа на 03.02.2016г./.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в   петнадесетдневен срок от  съобщението на страните, че е изготвено.

                                                                       

          Районен съдия:

 

                                                              Съд.заседатели: 1. С.В.:                                                                               

                                                                                               2. И.Х.: