ОПРЕДЕЛЕНИЕ     

гр. Троян, 11.01.2017г.

Троянски районен съд, трети състав, в открито  заседание на   11.01.2017год./ единадесети януари, две хиляди и  седемнадесета година/ в състав:

 

Председател: ПЕТЯ ГАТЕВА

 

при  секретаря  В.М., в присъствието на прокурора Георги Аргиров, като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 536/2016г.  по описа на  Троянски районен съд , за да се произнесе съобрази:

 

            Производство с правно основание чл.433   и сл. от НПК.

            Постъпила е молба от  Т.Д.Д. ***,  с която същата моли съда  да постанови реабилитация, като заличи осъждането й по НОХД №898/2011г. на Троянски районен съд.  Моли съда да  съобрази, че  са налице изискванията на закона  и да допусне реабилитация по посочената по-горе присъда. В подкрепа на твърденията си молителката е ангажирала писмени  и гласни доказателства.

            В съдебно заседание молителката Т.Д.Д., редовно призована, чрез адвокат Б.Н. *** – не се явява. Депозирана е молба, в която моли съда да даде ход на делото в тяхно отсъствие. Заявява, че поддържа  молбата си по изложените в нея съображения.

            Районна прокуратура гр.Троян, чрез прокурора Георги Аргиров изразява становище, че следва да бъде уважено искането на молителката, тъй като са налице предвидените в закона изисквания за това.

            От приложените към делото писмени доказателства: Справка за съдимост рег. № 343/16.11.2016г. на РС – Гълъбово, Удостоверение изх. № А-8545/03.10.2016г. на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, Удостоверение изх. № 14829/18.10.2016г. на ДСИ при РС – Стара Загора,   Удостоверение изх. № 240201600287334/03.10.2016г. на ТД гр.Пловдив, офис гр.Стара Загора, се установява следното:

         С Определение  от 30.03.2006г., постановено по НОХД №421/2006 год. на Районен съд гр.Стара Загора, влязло в сила на 30.03.2006г.,  Д. е осъдена да заплати глоба в размер на 500.00 лева в полза на Държавата за престъпление по чл.227 б ал.2 вр.ал.1 от НК. Глобата е платена на 15.10.2010г., в следствие на което молителката е  реабилитирана по право за това осъждане.

            С Протоколно определение №6/25.01.2012г., постановено по НОХД№898/2011г. на РС гр.Троян, влязло в законна сила на 25.01.2012г., е одобрено споразумение, по силата на  което Д.  е осъдена на три месеца  лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено за изпитателен срок от три години и е лишена от правото да управлява МПС за срок от дванадесет месеца, считано от 12.07.2011г. за престъпление по чл.343 б ал.1 от НК.

            От всичко изложено по горе съдът приема, следното: За да се постанови съдебна реабилитация следва да се установи кумулативното наличие на материално-правните предпоставки, посочени в чл. 87 НК и те са: 1/ в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъда или намалено с работа или помилване наказание до момента на постановяване на определението за съдебна реабилитация, молителят да не е извършил престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или по-тежко наказание; 2/ в същия срок да е имал добро поведение; 3/при умишлено престъпление да е възстановил причинените вреди и 4/ когато НАРЕД с наказанието лишаване от свобода е наложено наказание лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7, или пробация, да е изтекъл срокът и на това наказание, а ако е наложена глоба, тя да е изплатена.

            По осъждането, за което се иска реабилитация, с Протоколно-определение по НОХД №898/2011г. на Троянски районен съд на Т.Д.Д. е наложено наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66 от НК е отложено за срок от 3 години. Наложено е и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, като на осн.чл.59 ал.4 от НК е приспаднато времето, през което е била лишена от това право по адм.ред, считано от 12.07.2011г. Съгласно приложеното като доказателство по делото  писмо на Районна прокуратура гр.Троян наложеното наказание „лишаване от право да упр. МПС“ е изтърпяно на 12.07.2012 година.

            При условно осъждане, за което в случая се иска реабилитация, срокът по  чл. 87 НК започва да тече от изтичане на определения изпитателния срок. Този извод е безспорен, тъй като при евентуално извършване на друго престъпление в изпитателния срок, осъденият ще следва да изтърпи отложеното наказание, което ще доведе до изключване на основната предпоставка за съдебна реабилитация – срокът на наложеното наказание да е изтекъл, т.е. наказанието да е изтърпяно. В конкретния случай протоколното определение по НОХД №898/2011г. на Троянски районен съд е влязло в сила на 25.01.2012 г., при което три годишният изпитателен срок е изтекъл на 25.01.2015г. Това е датата, от която следва да се преценява изтичането на тригодишния срок по чл. 87, ал. 1 от НК, който към момента на подаване молбата за реабилитация вече е изтекъл.

            Ето защо съдът, счита, че са налице основанията на чл. 87 от НК за допускане на съдебна реабилитация по отношение на Т.Д.Д. по подробно описаното по-горе протоколно определение, постановено по НОХД №898/2011г. на Троянски районен съд. В течение на три години от изтърпяване на наложеното с протоколно-определение наказание, за което се иска съдебна реабилитация, Т.Д.Д. не е извършила друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, имала е добро поведение и не дължи суми за възстановяване на причинени вреди. При това положение настоящата инстанция счита, че по отношение на Д. са налице  условията, посочени  в разпоредбата на чл.87 ал.1  от НК и същата следва да бъде реабилитирана от съда  по  подробно описаното по-горе протоколно определение.

            Водим от горното и на основание чл.436 ал.1 от НПК  във вр.  чл.87 ал.1  от НК  съдът

                       

 

                                               О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И    :

 

            РЕАБИЛИТИРА Т.Д.Д., родена на *** година в ***, ЕГН **********, като заличава осъждането й по Протоколно определение № 6/25.01.2012г., постановено по НОХД№898/2011г. на РС гр.Троян, влязло в законна сила на 25.01.2012г., с което е одобрено споразумение, по силата на  което Д.  е осъдена на три месеца  лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено за изпитателен срок от три години и е лишена от правото да управлява МПС за срок от дванадесет месеца, считано от 12.07.2011г. за престъпление по чл.343 б ал.1 от НК и  ОТМЕНЯ   за в бъдеще последиците, които законите  свързват със самото й осъждане.

            Определението подлежи на обжалване  и протест в 7-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                           Районен съдия: