ОПРЕДЕЛЕНИЕ     

 

гр. Троян, 22.02.2017г.

 

 

Троянски районен съд, трети състав, в открито  заседание на   31.01.2017 год. / тридесет и първи януари, две хиляди и  седемнадесета година/ в състав:

 

Председател: ПЕТЯ ГАТЕВА

 

при  секретаря  В.М. ,в присъствието на прокурора Георги Аргиров, като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 548/2016г.  по описа на  Троянски районен съд , за да се произнесе съобрази:

 

         

Производство с правно основание чл.433   и сл. от НПК.

Постъпила е молба от  М.К. ***, с която същият моли съда  да постанови реабилитация, като заличи осъжданията  му по подробно описаните в молбата НОХДела. Молителят излага, че след постановяване на последната присъда са изтекли повече от осем години и не е извършвал друго престъпление, срещу него няма заведени наказателни производства и е имал добро поведение в обществото. Моли съда да  съобрази, че  са налице изискванията на закона/чл.87 ал.1 от НК/  и да допусне съдебна  реабилитация по посочените в молбата присъди.Прави алтернативно искане  за прилагане на разпоредбата на чл.88а във вр.чл.82 ал.1 т.4 и 5 от НК. В подкрепа на твърденията си молителят е ангажирал писмени  доказателства.

В съдебно заседание лично и чрез адвокат П.П. *** молителят М.К.К. поддържа молбата си по изложените в нея съображения.

Районна прокуратура гр.Троян, чрез прокурора Георги Аргиров изразява становище, че следва да бъде уважено искането на молителят, тъй като са налице предвидените в закона изисквания за това.

От  приложените към делото писмени доказателства: Справка за съдимост рег. № 2718/12.12.2016 г. на РС – Троян, Удостоверение № 1459/2016 от 13.12.2016 г. на РП гр. Троян, Удостоверение № 1538106 от 12.09.2008 г. на Началника на Софийски затвор, Удостоверение № 282/11.01.2017 г. от СИС при Районен съд гр. Троян и Удостоверение изх. № 110201700014688/18.01.2017г. от НАП гр. Велико Търново  се установява следното:

С Присъда №19/20.02.1996г., постановена по НОХД№ 118/1995г. на Троянски районен съд, влязла в законна сила на  06.03.1996г., К. е осъден на лишаване от свобода за срок от две години за престъпление по чл. 129 ал.1 във вр. чл.20 ал.2 от НК и на лишаване от свобода за срок от  шест месеца за престъпление по чл.325 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК . На основание чл.23 ал.1 от НК на К. е наложено едно общо наказание, а именно  лишаване от свобода за срок от две години, което реално изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК е било отложено за изпитателен срок от четири години.

 С Присъда № 34/16.04.2003г., постановена  по НОХД№ 127/2001г. на ТРС, влязла в законна сила на 20.01.2006г., К. е осъден  на  лишаване от свобода за срок от две години при първоначален общ режим за престъпление по чл.150 ал.1 от НК. На осн.чл.68 ал.1 от НК било постановено молителят К. да изтърпи отделно наложеното му с Присъда №19/20.02.1996 година на ТРС, постановена по НОХД №118/1995 година и влязла в законна сила на 06.03.1996 година наказание в размер на две години лишаване от свобода. Видно от приложеното по делото уведомително писмо от Районна прокуратура гр.Троян наказанията по НОХд №127/2001г. и по НОХд №118/1995г. , двете по описа на Троянски районен съд, са изтърпяни, както следва: Приведеното в изпълнение на осн.чл.68 от НК наказание, наложено по НОХД №118/1995 година е изтърпяно на 19.09.2007 година, а наказанието по НОХд №127/2001 година е изтърпяно на 12.09.2008 година.

От всичко изложено по горе съдът приема, че са налице основанията на чл. 87 от НК за допускане на съдебна реабилитация по отношение на М.К.К. по подробно описаните по-горе присъди, постановени по посочените дела. Молбата е основателна и следва да се уважи. На първо място са изтекли повече от осем години от изтърпяване  на последното наложеното наказание на К. по НОХД№127/2001г. на ТРС.

От приетото като доказателство по делото Удостоверение № 1459/2016 от 13.12.2016 г. на Районна прокуратура гр. Троян се установява, че  по отношение на М.К.К. няма данни за образувани и неприключили наказателни досъдебни и съдебни производства за престъпления от общ характер. От приложеното Удостоверение № 282/11.01.2017 г. на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян се установява, че срещу М.К.К. няма образувани изпълнителни дела. Представено е удостоверение изх. № 110201700014688/18.01.2017г. от НАП гр. Велико Търново, от което е видно, че молителят няма задължения към Държавата, касаещи невъзстановени вреди от санкционираните му деяния.

Съгласно изискванията на чл. 87 ал.1 от НК, съдебна реабилитация се допуска, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата наказание, молителят не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, имал е добро поведение. Няма срещу него водени изпълнителни производства за дължими суми за невъзстановени вреди от санкционираните му деяния, поради което и съдът приема, че са  възстановени щетите от извършените престъпления.

В случая, осъденият  М.К.К. е изтърпял наложените му наказания „лишаване от свобода” на 12.09.2008г., когато е изтърпяно последното му наложено наказание лишаване от свобода и от тази дата тече 3-годишния срок по чл. 87 ал.1 от НК. В този срок, изтекъл на 12.09.2011г., видно от характеристичните данни на осъдения, той не е извършил каквото и да било друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, имал е добро поведение, съобразявал се е с установеният в страната правов ред. Предвид това съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 87, ал. 1 от НК и следва да бъде допусната реабилитация и заличени последиците от осъжданията на К. по НОХД №118/1995г. и по НОХД №127/2001г. , двете по описа на Районен съд гр.Троян.

Водим от горното и на основание чл.436 ал.1 от НПК  във вр.  чл.87 ал.1 и ал.3 от НК  съдът

 

                     

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И    :

 

РЕАБИЛИТИРА М.К. ***, ЕГН-**********, като заличава осъжданията му по  Присъда №19/20.02.1996г., постановена по НОХД№ 118/1995г. на Троянски районен съд, влязла в законна сила на  06.03.1996г. и по Присъда № 34/16.04.2003г., постановена  по НОХД№ 127/2001г. на Троянски районен съд, влязла в законна сила на 20.01.2006г. и ОТМЕНЯ за в бъдеще последиците, които законите  свързват със самите му осъждания.

Определението подлежи на обжалване  и протест в 7-дневен срок от съобщението на страните.

След влизане на определението в сила, препис от него да се изпрати на “Бюро съдимост” при Районен съд гр. Троян, за отбелязване на допуснатата съдебна реабилитация в бюлетините за съдимост на молителя и на РП-Троян за сведение.

                                                         

Районен съдия: