РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян,27.03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ   РАЙОНЕН СЪД , трети  състав,

в  открито  заседание на  шести  март

през две хиляди и   седемнадесета година в състав:

                                                         Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

...........................

Секретар  В.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдията   Гатева

АНД №  12 по описа  на ТРС за  2017год., за да се произнесе – съобрази:

          Производство  с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН.

          С Наказателно постановление  №977/28.11.2016г. на Зам. кмета на Община Троян  Ангел Петков Ангелов на основание чл.22 ал.5 от ЗМСМА и чл.65 във вр. чл.3 т.3 от Наредба №1 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян   на жалбоподателя М.М.К. *** наложено административно наказание глоба в размер на 30.00лева за нарушение по чл.3 т.3 от Наредба №1 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян. Посоченото наказателно постановление е обжалвано от  К., който в законоустановения срок  е подал жалба до Троянски районен съд и  като се позовава на неправилността и незаконосъобразността му моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление.В жалбата си К. е  изложил съображения, че  не е извършил вмененото му нарушение.Сочи, че  при издаване на НП са допуснати съществени нарушения на редица разпоредби от ЗАНН, както и че АНО  не е съобразил, че в НП се описват обстоятелства, които  представляват маловажен случай по смисъла на  на чл.28 б. „а” от ЗАНН. В подкрепа на твърденията си   жалбоподателят  не е ангажирал писмени и  гласни доказателства.

            В съдебно заседание  жалбоподателят М.М.К., р.пр. не се явява. Представлява се от адв.Илиев от ЛАК, който поддържа жалбата по изложените в нея съображения. 

            Ответникът  по жалбата  Община Троян не се представлява в с.з.

От показанията на разпитаните свидетели В.М.Г. и Н.П.К. и от приложените към делото писмени доказателства се установява следната фактическа обстановка:

           На жалбоподателя  М.М.К. е съставен Акт  за установяване на административно нарушение №761/16 от 27.09.2016г. от  В.М.Г.,*** затова, че на 19.09.2016г. около 09.30часа в с.Борима, като собственик на стадо от крави, допуснал три от тях да се придвижват и навлизат в чужд имот №151324/ливада от 4 декара/, собственост на  П.Г., без нейно съгласие. Констатирано е, че е налице нарушение по  чл.3 т.3 от Наредба №1 за опазване на  обществения ред на територията на Община Троян.В АУАН е отразено, че К.  е възразил, че кравите не са негови.  Въз основа на акта  е издадено Наказателно постановление  №977/28.11.2016г. на Зам. кмета на Община Троян  Ангел Петков Ангелов, с което на  М.М.К. е наложено административно наказание  глоба в размер на 30.00лева на основание чл.22 ал.5 от ЗМСМА и чл.65 във вр. чл.3 т.3 от Наредба №1 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян  .

          При така установената фактическа обстановка  съдът приема от  правна страна следното:

          Жалбата е подадена  от надлежна страна и в изискуемия се съгласно чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е процесуално допустима.Разгледана по същество е основателна поради следните съображения:

          От  показанията на разпитаните по делото свидетели В.М.Г., актосъставител, и Н.П.К., свидетел по акта,  не  се установява по безспорен и категоричен начин, че  жалбоподателят К.  е допуснал негови крави да навлизат в  имот, собственост  на П.Г. Свидетелят Г. излага в с.з., че е разбрал от Г., че   е видяла животните първо в съседен на нейния имот, а впоследствие и в нейния.Излага, че  е отишъл  до процесната ливада, но тогава в нея не е имало крави. Съдът счита, че тези показания не доказват по категоричен начин, че К. е извършил нарушението, за което му  е съставен акт и след това издадено НП.Основателни са направените възражения от процесуалния представител на жалбоподателя, че дори да са навлезли животни в имота на Г., то те не са идентифицирани и не е ясно кой е техния собственик. Ще следва да се отбележи и факта, че в  АУАН и в НП е посочено, че  три крави са навлезли в имот на Г., но  по делото не е посочен от административнонаказващия орган  и съответно  разпитан като свидетел   собственика на този имот,няма приобщен сигнал, жалба или някакви данни по повод на  извършеното нарушение.Тези обстоятелства водят  и до неяснота относно обстоятелствата, при които е извършено нарушението и досежно доказателствата , които го потвърждават.

          Въз основа на извършената служебна проверка  и по направените възражения от адв. Илиев съдът счита, че при издаване на АУАН и НП  са допуснати и процесуални нарушения.На първо място   АУАН  не  отговаря на изискванията на чл.42 т.4 от ЗАНН.  Съгласно посочената разпоредба  АУАН трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено.Тази разпоредба  е безусловно императивна, тъй като осигурява правото на защита  на жалбоподателя. В акта не е  конкретизирано и мястото на извършване на нарушението ,тъй като е посочено само, че  е извършено в с.Борима, но имотът  не е  индивидуализиран, не е посочен дори квартала или махалата, където той се намира. В НП  в нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН  по същия начин,както и в АУАН липсва пълно описание на нарушението, на обстоятелствата, при които е извършено и на доказателствата , които го потвърждават,както и мястото, където е извършено.Не са посочени  номерата на ушните марки на кравите, за които се твърди, че са навлезли в имот на Г., поради което не може да бъде установено лицето, на което са собственост тези животни.

          Издаденото НП е незаконосъобразно и поради други съображения. В случая е нарушена и разпоредбата на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН.В АУАН  като нарушена е посочена разпоредбата на чл.3 т.3 от Наредба №1 за опазване на  обществения ред на територията на Община Троян.В НП  е налице противоречие досежно  посочения нормативен акт, за който се твърди, че е нарушен.При описанието на нарушението се твърди, че жалбоподателят е нарушил чл.3 т.3 от Наредба №1 за опазване на  обществения ред на територията на Община Троян.Впоследствие, в НП се посочва, че е нарушен друг нормативен акт , а именно чл.3 т.3 от Наредба №1 за  организацията  и безопасността на движението на територията на Община Троян.Основателно е възражението на адв.Илиев, че такъв нормативен акт няма и че приетата с решение на Общински съвет Троян е Наредба №2 за опазване на  обществения ред на територията на Община Троян  и в разпоредбата на чл.3 т.3 от нея е посочено, че се прилага за селскостопански пътища.Това означава, че тя не съдържа състав на административно нарушение, нито представлява санкционна норма.Посоченото  процесуално нарушение на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН е съществено  и е нарушило правото на защита на жалбоподателя, който  не е могъл да разбере  какво точно нарушение  е извършил.

          С оглед на изложеното ще следва Наказателно постановление  №977/28.11.2016г. на Зам. кмета на Община Троян  Ангел Петков Ангелов да бъде отменено,   като   незаконосъобразно.

          Водим от изложеното съдът

 

                                                           Р    Е     Ш    И  :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление №977/28.11.2016г. на Зам. кмета на Община Троян  Ангел Петков Ангелов, с което е наложено на М.М.К. ***, ЕГН **********, административно  наказание  глоба  в размер на 30/ тридесет / лева  за нарушение по чл.3 т.3 от Наредба №1 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян, като  незаконосъобразно.

          Решението може да се обжалва  пред Ловешки административен съд  в четиринадесетдневен срок  от съобщението на страните.

 

         

 

                                                                                  Районен съдия: