РЕШЕНИЕ

 

                                                                

 

гр. Троян, 17.03.2017г.

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ   РАЙОНЕН СЪД , трети  състав,

в  открито  заседание на   двадесет и първи февруари

през две хиляди и   седемнадесета  година в състав:

                                                         Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

.............................

Секретар  В.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдията   Гатева

АНД №  18 по описа  на ТРС за  2017год., за да се произнесе – съобрази:

             Производство с правно основание чл.59 от ЗАНН.   

             С Наказателно постановление  №160/22.12.2016г. на Директора  на Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово  към  Министерство на околната среда и водите  Генчо  Иванов Илиев на жалбоподателя  Л.П.С. ***   е наложено   административно наказание  глоба  в размер на 500/петстотин/лева на основание чл.81 ал.1 т.1 от Закона за защитените територии/ЗЗТ/ за извършено нарушение по чл.21 т.16   във вр.т.14 от част 3.2.1.2. „Режими, норми и условия, въведени на основание  чл.21 т.16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ” от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025г. Посоченото наказателно постановление  е обжалвано от жалбоподателя С.,  който в законоустановения срок е подал жалба   и като се позовава на незаконосъобразността  и неправилността му, моли  съда да постанови решение, с което  да  отмени наказателното постановление изцяло.Изложени са съображения, че не е извършено твърдяното нарушение, че АУАН е съставен от лице  без надлежна материално- правна компетентност.  Алтернативно е направено  искане  съдът да приеме случая като маловажен и да се отмени изцяло  наложеното наказание.

            В съдебно заседание  жалбоподателят Л.П.С., р.пр., не се явява лично   и  не се представлява.

           За ответника по жалбата Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово  се явява адв.Арабаджиев от АК Габрово. По съществото на спора същият излага, че   издаденото НП е правилно и законосъобразно,тъй като фактическия състав на нарушението, за което е наказан  жалбоподателя е  осъществен, че при издаването на АУАН и на НП  е приложен правилно материалния закон и са спазени процесуалните правила.

От показанията на разпитаните по делото свидетели  Л.П.Н., Д.Л.Д. и Д.С.Д. и от приложените към делото писмени  доказателства се установява следната фактическа обстановка:

             На 24.07.2016г.  около 12.15 часа свидетелите   Д.Л.Д. и Д.С.Д., служители при Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово, правили обход на района на парка в парков участък Стоките, Охранителен участък Марагидик, местност Кънчовото.  Посочените свидетели  твърдят, че  забелязали жалбоподателя да се движи  с мотор Сузуки, жълт на цвят, без регистрационен номер на път №33- вход парк „Русалиите”, който е извън пътищата със свободен достъп.Обясняват, че на входа на парка имало поставени табели от южната му страна – откъм гр.Калофер, както и че не е имало друг път към мястото на констатираното нарушение.Излагат, че жалбоподателят не е правил възражения, че не е видял поставените обозначителни табели, забраняваща навлизането на МПС.Сочат, че след входа на парка и обозначителните табели, поставени там, на разклон на известно разстояние имало поставена втора бариера, която през конкретния ден  е била отворена, защото е можело да се минава с разрешително.Дори е обяснил, че има друг мотор, за който има разрешително, но този път не го взел.От показанията на свидетелите се установява също, че бащата на жалбоподателя отглеждал животни в района  и С. често го посещавал, поради което бил наясно, че в района има забрана за движение на МПС-та.Направените констатации са отразени в Констативен протокол №  3046/24.07.2016г., който е подписан от свидетелите   Д.Л.Д. и Д.С.Д.  и  от нарушителя.

          Въз основа на направените констатации  на жалбоподателя С. е съставен  АУАН №3052/17.08.2016г.  от Л.П.Н., глпециалист в Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово  за това, че  на    24.07.2016г.  около 12.15 часа на територията на „Национален парк  Централен балкан” Габрово, в парков участък Стоките, Охранителен участък Марагидик, местност Кънчевото, се движил с МПС - мотор Сузуки, жълт на цвят, без регистрационен номер, по път 33 вход парк „Русалиите”, извън определените и обозначените за тази цел пътища  със свободен достъп от Приложение № 3.2.3. от Плана за управление на НПЦБ 2016 – 2025г. без писмено съгласуване по реда на  пар. 7 от ПЗР на ЗЗТ.Констатирано е, че е налице нарушение по чл.21 т.16   във вр.т.14 от част 3.2.1.2. „Режими, норми и условия, въведени на основание  чл.21 т.16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ” от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025г. Въз основа на акта е издадено Наказателно постановление  №160/22.12.2016г. на Директора  на Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово  към  Министерство на околната среда и водите  Генчо  Иванов Илиев и на жалбоподателя  Л.П.С. ***   е наложено   административно наказание  глоба  в размер на 500/петстотин/лева на основание чл.81 ал.1 т.1 от Закона за защитените територии/ЗЗТ/.

          Съдът  приема от правна страна следното: Жалбата е  подадена от надлежна страна  и в изискуемия  съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е процесуално допустимаазгледана по същество жалбата  е  основателна поради следните съображения:

          В     конкретния случай настоящата инстанция  намира за безспорно установено, че жалбоподателят е  извършил административното нарушение,визирано в чл.21 т.16  от ЗЗТ във вр.т.14 от част 3.2.1.2. „Режими, норми и условия, въведени на основание  чл.21 т.16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ” от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025г. Съобразно посочените  норми в националните паркове се забраняват други дейности, определени със заповедта  за обявяване на защитената територия и плана на управление, а именно за цялата територия на Национален парк Централен Балкан на всички зони, с изключение на зона Резерват се  забранява движение, престой и паркиране на МПС извън определените  и обозначените за тази цел пътища и паркинги със свободен достъп от Приложение №3.2.3, без писмено съгласуване по реда на пар.7 от ПЗР на ЗЗТ.В случая жалбоподателят  се е движил на територията на Национален парк Централен Балкан именно в зона, за която е било необходимо  писмено съгласуване по реда на пар.7 от ПЗР на ЗЗТ. Съдът счита, че следва да кредитира показанията на свидетелите Д.Л.Д. и Д.С.Д., които  са логични   и се подкрепят и от приложените към делото и посочени по-горе писмени доказателства.Освен това няма основания посочените  свидетели да се считат за предубедена.Самият жалбоподател в жалбата си не оспорва факта, че на посоченото място е  бил на разходка с приятелката си, като в жалбата си само обяснява, че се е объркал.

          Съдът приема, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са ограничили или лишили жалбоподателя от право на защита и да водят до отмяната му поради незаконосъобразност. Обжалваното НП е издадено от  упълномощен за това орган  - Директора  на Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово,  поради което издалото НП лице е компетентно оглед длъжностното качество на актосъставителя/, гл.специалист в Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово /, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. АУАН съдържа задължителните  реквизити, изискуеми съобразно чл.42-43 от ЗАННалице е и съответствие между отразеното в НП и в АУАН, въз основа на който  е издадено. НП също съдържа изискуемите от закона задължителни реквизитипазени са и  визираните в ЗАНН срокове за съставяне на АУАН и  за издаване на НП

           Въпреки изложеното съдът счита, че по същество описаното нарушение представлява маловажен случай, тъй като към момента на издаване на НП са били налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН и доколкото наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на НП поради издаването му в противоречие със закона.

Следва да се отбележи, че процесуално задължение на съда е да провери изцяло законосъобразността на издадено НП, да обсъди всички основания за обжалване на атакуваното наказателно постановление, дори и да не са наведени такива, включително и да подложи на съдебен контрол преценката на АНО относно приложението на чл.28 от ЗАНН. Преценката за „маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. В неговия обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл.28 ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона.

Съдът не може да бъде обвързан от решението на административен орган и не може да бъде възпрепятстван в правомощията си да проучи в пълнота фактите, релевантни за спора, с който е сезиран и  изследва и решава всички въпроси, както по фактите, така и по правото, от които зависи изходът на делототози смисъл е ТР № 1/12.12.2007 г. по тълк. н. д. № 1/2005 г. на ОСНК на ВКС/.

Правната норма на чл.28 от ЗАНН предвижда, че за „маловажни случаи” на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

            Безспорно е установено, че деецът не е с висока степен на обществена опасност. Санкционираното лице е  млад човек – на 27 години.Според твърденията му е  бил на  разходка с мотор заедно със своята приятелката и обикаляйки с мотора  е поел по грешния път, а не по този, който води към хижа Тъжа, закъдето били тръгнали.От показанията на свидетелите се установява, че С. често е пребивавал в района, тъй като баща му отглеждал животни в местността и той често го посещавал, но не се установява жалбоподателят да е   засичан  друг път да се движи с МПС без писмено съгласуване.Напротив, свидетелите Д.Л.Д. и Д.С.Д. излагат в с.з., че често са го виждали в района и дори че има друг мотор, за който е издадено писмено съгласуване за движение. Настоящата инстанция счита, че  с оглед липсата на вредни последици от   нарушението , АНО е следвало  да съобрази, че се касае за маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН и е следвало да предупреди писмено   нарушителя, че при ново нарушение ще бъде санкциониран.От друга страна вина за това има и  жалбоподателят, който не се е възползвал от правото си по чл.44 ал.1 от ЗАНН в 3-дневен срок от подписване на акта да направи  писмени възражения по него, в които да изтъкне по-подробно  обстоятелствата, сочещи на маловажен случай.

           При това положение жалбата се явява основателна и доказана и Наказателно постановление  №160/22.12.2016г. на Директора  на Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово  към  Министерство на околната среда и водите  Генчо  Иванов Илиев ще следва да бъде отменено, като  незаконосъобразно.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН  съдът

 

                                               Р     Е     Ш     И   :

 

            Отменя Наказателно постановление  №160/22.12.2016г. на Директора  на Дирекция „Национален парк  Централен балкан” Габрово към  Министерство на околната среда и водите  Генчо Иванов Илиев, с което  на жалбоподателя  Л.П.С. ***, ЕГН **********,  е наложено е наложено   административно наказание  глоба  в размер на 500/петстотин/лева на основание чл.81 ал.1 т.1 от Закона за защитените територии/ЗЗТ/, като  незаконосъобразно.

          Решението  може да се обжалва пред Ловешки административен съд  в четиринадесетдневен срок от  съобщението на страните,че е изготвено.

 

 

                                                                                              Районен съдия: