РЕШЕНИЕ

 

№ 2

 

гр. Троян, 04.01.2017г.

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ   РАЙОНЕН СЪД , трети  състав,

в  открито  заседание на   пети декември

през две хиляди и   шестнадесета година в състав:

                                                         Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

............................

Секретар  В.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдията   Гатева

АНД №  454 по описа  на ТРС за  2016год., за да се произнесе – съобрази:

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление  №16-0359-000085  от 26.02.2016г.  на Началника на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков на жалбоподателя   Г.Б.М. ***,  е наложено административно наказание глоба в размер на 400лева на основание чл.638 ал.3 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ за  нарушение по чл.638 ал.3 от Кодекса за  застраховането/КЗ/.Посоченото  наказателно постановление  е обжалвано от М., който в законоустановения  срок е подал  жалба до  Троянски районен съд  и  моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното  наказателно постановление.Изложени са съображения, че на 03.01.2016г. са съставени на жалбоподателя два АУАН- за нарушения по чл.315 ал.1 пр.2 ,т.1 от КЗ и по чл.100 ал.3 изр.1 от ЗДвП. Сочи се, че  на 04.02.2016г. му е съставен още един АУАН за нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ.Твърди се, че АНО няма право  след издаване на първия АУАН да издава друг за същото нарушение.В подкрепа на   твърденията си  жалбоподателят   е  ангажирал   доказателства.

          В съдебно заседание  жалбоподателят  Г.Б.М., редовно призован,  се явява лично и  поддържа жалбата си по изложените в нея съображения.По съществото на спора изтъква, че е в затруднено материално положение, тъй като е безработен, със здравословни проблеми и живее  с пенсията на майка си.

          За въззиваемата ОДМВР Ловеч, редовно призовани,   представител не се  явява в съдебно  заседание.В придружителното писмо към жалбата    Началникът на ОДМВР  моли съда да остави жалбата без уважение и да потвърди  обжалваното НП. 

          Жалбата е  подадена от надлежна страна  и в изискуемия  съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество е  основателна  поради следните съображения:

           От показанията на разпитаните свидетели  Й.Б.Ц. и Р.В.В.  и от приложените към делото писмени  доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:           

          На жалбоподателя  Г.Б.М. е съставен АУАН №4/16 с бл. №483230/03.01.2016г. от Й.Б.Ц., мл. автоконтрольор при РУ Полиция Троян затова,че на  03.01.2016г. около 10.55 часа  в  гр.Троян,по ул.Васил Левски №320, в посока от гр.Ловеч към центъра на града  управлявал   лек автомобил Фиат 125 Р с рег. №ОВ7114 АХ, собственост на  Б.Л.М. ***, който не е спрян от движение, без да има  сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Посочено  е в акта, че това обстоятелство е установено след извършена справка от ОД при РУ Полиция Троян в  ИИС Справки КАТ на МВР и в сайта на гаранционния фонд.Констатирано е ,че е извършено нарушение по чл.315 ал.1  пр.2 т.1 от КЗ.Съставеният АУАН  е връчен на  М. и е подписан от него на същата дата, на която е съставен.В графата за възражения М. е вписал, че няма такива. С мотивирана резолюция от 21.01.2016г. на основание чл.54 от ЗАНН  е прекратено АНП, тъй като нарушението не можело да се вмени във вина поради влезли в сила промени в КЗ от 01.01.2016г.Дадени са указания на основание чл.40 ал.1 т.1 от ЗАНН  вече известният нарушител да бъде  поканен, за да му бъде съставен нов АУАН по новия  КЗ. Следва да се отбележи, че под резолюцията няма положен подпис.Изпълнявайки указанията в нея,   актосъставителят  Й.Б.Ц.  е поканил жалбоподателя М. и е съставил нов АУАН № 83/16 с бл. №483248/04.02.2016г., като в акта е описано същото нарушение, което  този път е квалифицирано по чл.638 ал.3 от КЗ.Съставеният АУАН  е връчен на  М. и е подписан от него на същата дата, на която е съставен, без възражения       .Въз основа на акта   е издадено  Наказателно постановление №16-0359-000085  от 26.02.2016г.  на Началника на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков, с което  на   Г.Б.М. е наложено  административно наказание глоба в размер на 400.00лева на основание чл.638 ал.3 от Закона за движение по пътищата.

            При така установената фактическа обстановка  съдът приема от правна страна следното:

         Съгласно разпоредбата на чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането   лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв. От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че именно Г.Б.М. е управлявал процесния лек автомобил Фиат 125 Р с рег. №ОВ7114 АХ.Няма спор, че процесният лек автомобил е собственост на Б.Л.М. ***. Както става ясно от материалите по делото, по време на управлението за този лек автомобил не е имало валиден договор за сключена застраховка “Гражданска отговорност”.

          В жалбата си М. не оспорва, че при извършената проверка от служителите на РУ Полиция гр. Троян не е носил  и представил на същите полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за управлявания от него автомобил Фиат 125 Р с рег. №ОВ7114 АХ.Такава,валидна към датата на извършваме на нарушението,   същият не е представил  и впоследствие в РУ Полиция Троян, поради което е съставено и обжалваното НП.

            С оглед на гореизложеното  съдът счита, че  жалбоподателят  Г.Б.М. е извършил нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ/нов/.

Правилно АНО  е квалифицирал  извършеното от М. нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ, действащ по време на извършване на нарушението. В издаденото въз основа на акта  обжалвано НП АНО е посочил като основание за налагане на административното наказание глоба в размер на 400лева /също правилно определено/  чл.638 ал.3 от Закона за движение по пътищата, каквато разпоредба не съществува. Възможно е да се касае и за техническа грешка, но тази разпоредба е посочена два пъти в НП  и съдът в случая  не може да предполага каква е била волята на наказващия орган и за него не става ясно  кой е приложения материален закон. АНО е допуснал сериозно нарушение на правилата по ангажиране на административнонаказателната отговорност  и по този начин е нарушено  и правото на защита на жалбоподателя, който не би могъл да разбере на какво основание му е наложено административното наказание.

          При това положение жалбата се явява основателна и доказана и Наказателно постановление №16-0359-000085  от 26.02.2016г.  на Началник на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков ще следва да бъде отменено, като  незаконосъобразно.

          Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН  съдът

 

                                               Р     Е     Ш     И   :

 

          Отменя Наказателно постановление  №16-0359-000085  от 26.02.2016г.    на Началник на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков, с което на Г.Б.М. ***, ЕГН **********, е наложено   административно наказание  глоба в размер на 400.00/четиристотин/лева на основание чл.638 ал.3 от ЗДвП,  като незаконосъобразно.

          Решението  може да се обжалва пред Ловешки административен  съд  в четиринадесетдневен срок от  съобщението на страните.                                                                                                                                                                                                                                                                     Районен съдия: