РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  12.01.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ   РАЙОНЕН СЪД , трети  състав,

в  открито  заседание на  двадесет и първи декември

през две хиляди и   шестнадесета  година в състав:

                                                         Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

......................

Секретар  В.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдията   Гатева

АНД № 471 по описа  на ТРС за  2016год., за да се произнесе – съобрази:

          Производство  с правно основание чл.59 от ЗАНН.

          С Наказателно постановление  №45/07.10.2016г. на Директора на Регионална  здравна инспекция /РЗИ/ гр.Ловеч д-р Ивелина Русева Драмбозова, на основание чл.231 от Закона за здравето/ЗЗ/  на жалбоподателката  М.С.Д. *** наложено административно наказание  глоба  в размер на 50.00лева за нарушение по чл.209 ал.3 от ЗЗ  във вр. чл.2 ал.1  и   ал.2 от Наредба №15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България.Посоченото НП е обжалвано от М.С.Д., която в законоустановения срок  е подала жалба до Троянски районен съд и като се позовава на неправилността и незаконосъобразността му, моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното НП. В жалбата са изложени  подробни съображения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В подкрепа на твърденията си   жалбоподателката е ангажирала писмени  доказателства.

          В съдебно заседание  жалбоподателката  М.С.Д.  се явява лично и поддържа  жалбата  по изложените в нея съображения.

          За ответника  по жалбата  РЗИ гр.Ловеч,р. пр., се явява адв.Пейчевски от ЛАК, който изцяло оспорва жалбата.Представени  са писмени бележки от  адв. Пейчевски, в които е изразено становище, че  жалбата е неоснователна и недоказана и   обжалваното НП следва да се потвърди, като законосъобразно и обосновано.

От показанията на разпитаните свидетели Т.А.С. и Г.И.М. и от приложените към делото писмени доказателства се установява следната фактическа обстановка:

          На жалбоподателката  М.С.Д.  е съставен Акт  за установяване на административно нарушение № 061/16.09.2016г. от Т.А.С.,*** затова, че от постъпила на 18.08.2016г. в РЗИ Ловеч информация от акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ Троян за новородени деца през месец  юли 2016г. за провежданите задължителни имунизации при раждане  срещу вирусен хепатит В и срещу туберкулоза е установено, че детето Й.Н.С.,ЕГН **********, от с.Дълбок дол, Ловешка област, не е имунизирано срещу посочените заболявания поради отказ на майката  М.С.Д., документиран в Епикриза – сведение за новородено и в Информация за родителя, документ №4 по КП №6 „Грижи за здраво новородено дете”. Констатирано е, че е налице нарушение по чл.209 ал.3 от ЗЗ .Актът е връчен в  на нарушителя, като датата на връчване не е отразена в него. Жалбоподателката  Д.    го е подписала, като е отразила, че представя писмени  възражения по същия. Въз основа на акта  е издадено Наказателно постановление  №45/07.10.2016г. на Директора на РЗИ гр.Ловеч д-р Ивелина Русева Драмбозова, с което на М.С.Д.  е наложено административно наказание  глоба  в размер на 50.00лева за нарушение по чл.209 ал.3 от ЗЗ  във вр. чл.2 ал.1  и   ал.2 от Наредба №15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България.

          При така установената фактическа обстановка  съдът приема от  правна страна следното:

          Жалбата е подадена  от надлежна страна и в изискуемия се съгласно чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е процесуално допустима.Разгледана по същество е основателна поради следните съображения:

          Съгласно разпоредба на чл.209 ал.3 от ЗЗ родители или настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации на децата си, се наказват с глоба от 50 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е от 100 до 200 лв. Според   чл.2  ал.1 от Наредба №15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България  задължителни планови имунизации и реимунизации са тези срещу туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, епидемичен паротит, рубеола, вирусен хепатит тип Б, хемофилус инфлуенце тип Б (ХИБ) и пневмококови инфекции , а според ал.2 на същия член  задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България (приложение № 1).

            В разглеждания случай от събраните по делото доказателства по несъмнен начин се установява, че жалбоподателката  М.С.Д.  като майка на  новородения детето Й.Н.С. е осъществила състава на административното нарушение по чл.209 ал.3 от Закона за здравето. Това се подкрепя от всички събрани по делото доказателства – представеният АУАН, показанията на свидетелите Т.А.С. и Г.И.М. и отказът, документиран в епиктиза- сведение за новородено. На практика така възприетата фактическа обстановка не се оспорва и от самата жалбоподателка.

Въз основа на  извършената служебна проверка и по направените   възражения от жалбоподателката,  съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати съществени нарушения  на императивни разпоредби от ЗАНН, ограничили правото на защита  на наказаното лице.НП е издадено въз основа на АУАН, който не отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН. Съдът  намира, че в АУАН  не е посочена дата на извършване на нарушението.Такава не е посочена и в НП. В АУАН и в НП е отразена само датата, на която е постъпила в РЗИ Ловеч информация от МБАЛ Троян относно провежданите задължителни имунизации.Касае се за нарушение на разпоредбите на чл.42 ал.1 т.3 и на чл.57  ал.1 т.5 от ЗАНН, които са императивни.  Посочването на датата на извършване на нарушението трябва да е конкретно и небудещо съмнение. Този реквизит не може да бъде извличан по пътя на формалната или правна логика, както и да почива на предположения. Датата на извършване на административното нарушение, без всякакво съмнение има съществено значение, както за индивидуализация на нарушението, така и с оглед преценка за спазването на давностните срокове по чл. 34 от ЗАНН за образуване на административнонаказателно производство, и при липса или противоречие на посочена точна  дата на извършване на нарушението, не е възможно да се извърши преценка, с оглед спазване на сроковете по чл.34 от ЗАНН.

            Констатираното от настоящата инстанция  нарушения по ЗАНН представляват  формална предпоставка  за отмяна на процесното  НП, тъй като опорочава  изцяло производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателката Д..

            С оглед на изложеното ще следва Наказателно постановление  №45/07.10.2016г. на Директора на РЗИ гр.Ловеч д-р Ивелина Русева Драмбозова да бъде  отменено, като  незаконосъобразно.

            Водим от изложеното съдът

 

                                               Р    Е     Ш    И  :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление  №45/07.10.2016г. на Директора на РЗИ гр.Ловеч д-р Ивелина Русева Драмбозова, с което е наложено на М.С.Д. административно наказание глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лева за нарушение по чл.209 ал.3 от ЗЗ  във вр. чл.2 ал.1 и ал.2 от Наредба №15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България, като   незаконосъобразно.

          Решението може да се обжалва  пред Ловешки административен съд  в четиринадесетдневен срок  от съобщението на страните.

                                                                                                                                                                                                                                           Районен съдия: