РЕШЕНИЕ

 

                                                                 

 

гр. Троян, 10.01.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ   РАЙОНЕН  СЪД  , ТРЕТИ  състав,

в  открито  заседание  тринадесети декември

през две хиляди и  шестнадесета    година в състав:

                                                         Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

.............................

Секретар  В.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдията   Гатева

 АНД № 489 по описа  на ТРС за  2016год., за да се произнесе – съобрази:

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление  5 от 11.10.2016г.  на ВИД  Началник на  РУ Полиция грроян  Радостина Лалева Петкова  на жалбоподателя  П.А.Х. ***  е  наложено административно наказание глоба в размер на 500/петстотин/лева на основание чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/ЗОБВВПИ/ за нарушение по чл.87 ал.1 от ЗОБВВПИ.Посоченото  наказателно постановление е обжалвано от Х., който в законоустановения  срок е подал жалба до  Троянски районен съд  и като се позовава на  незаконосъобразността  му,  моли съда да постанови решение,с което да отмени    обжалваното  наказателно постановление.В жалбата са изложени  многобройни съображения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, опорочили административнонаказателното производство.В подкрепа на   твърденията си  жалбоподателят    е  ангажирал     доказателства.

          В съдебно заседание  жалбоподателят П.А.Х. , редовно призован, не се явява личноредставлява се от адв. Петър Яшев   от ЛАК, който поддържа жалбата по изложените в нея съображения, доразвити подробно по съществото на спора.

          За въззиваемото РУ Полиция грроян, редовно призовани,   представител не се  явява в съдебно  заседание.С писмено становище  рег.№359р -24749/10.11.2016г.  на ВИД Началник на РУ Полиция  гр.Троян е взето отношение по жалбата.Твърди се, че   издаденото НП е правилно и законосъобразно, като са посочени подробни съображения за това  и е изложена подробно фактическата обстановка по установяване на административните нарушения.    

От показанията на разпитаните свидетели  С.И.М., П.С.Г. и Н.Н.Н.  и от приложените към делото писмени  доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На жалбоподателя П.А.Х. *** е съставен АУАН  на  12.09.2016г.  от С.И.М.,***  затова,че   на  28.07.2016г. около 13.30часа  в  грроян, ул.З.С. *** е установено, че  не е направил необходимото  в едномесечен срок  преди изтичане на разрешението за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие, описани в разрешение с №20140032417,  да подаде заявление  по образец за продължаване  на срока му.В акта е посочено, че разрешението е със срок на валидност до 04.08.2016г., а заявлението е подадено на 28.07.2016г.Констатирано е, че е налице   нарушение по чл.87 ал.1 от ЗОБВВПИ. Съставеният АУАН   е подписан от жалбоподателя  Х., като в  графата  за възражения е посочил, че ще представи такива  в писмен вид. На Х. е връчен  екземпляр от АУАН на  12.09.2016г.,когато му е предявен предвидения в разпоредбата на чл.44 ал.1 от ЗАНН  тридневен срок  са направени писмени възражения от  жабоподателя. В тях е изложено, че в едномесечния срок, определен от закона  са подадени необходимите документи за подновяване на разрешителното.  Въз основа на акта   е издадено  Наказателно постановление № 5 от 11.10.2016г.  на ВИД  Началник на  РУ Полиция грроян  Радостина Лалева Петкова, с което  на П.А.Х. е  наложено административно наказание глоба в размер на 500/петстотин/лева на основание чл.212 от  ЗОБВВПИ  за нарушение по чл.87  ал.1 от ЗОБВВПИ.

          При така установената фактическа обстановка  съдът приема от правна страна следното:

          Жалбата е  подадена от надлежна страна  и в изискуемия  съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е   процесуално допустима. Разгледана по същество  жалбата   е   основателна,  поради следните съображения:

          Когато в хода на административнонаказателната процедура са били нарушени установените законови норми относно съставянето и реквизитите на АУАН и НП, то издаденото НП следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно, независимо дали има извършено административно нарушение .В този случай  съдът не е необходимо да се произнася по същество относно извършването на административно нарушение. Следва също така да се отбележи, че съдът следи служебно относно спазването на процесуалните норми по издаване на НП и спазването на сроковете за реализиране на административно-наказателната отговорност.

            По направените възражения от Х. и при   извършената служебна проверка,  съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати съществени нарушения  на императивни разпоредби от ЗАНН, ограничили правото на защита  на наказаното лице.НП е издадено въз основа на АУАН, който не отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН. Неправилно в АУАН е посочена дата на извършване на нарушението, еднаква с тази на откриването му, а място на извършване на нарушението РУ Полиция Троян, където е мястото на извършване на проверката. От доказателствата по делото се установявае 28.07.2016г. е датата на откриване, а не на извършване на нарушението. Съдът намира за  основателно направеното възражение от адв.Яшев, че от описанието на деянието в АУАН и в НП  не става ясно  до коя дата като краен срок е следвало жалбоподателя да подаде заявление за подновяване на разрешението за съхранение, носене и употреба  на ловно оръжие.Не е достатъчно да бъде посочена единствено датата на валидност на старото такова, както е  записано в НП, а именно  до 04.08.2016г. В НП  по същия начин  не е посочена точната  дата на извършване на нарушението,което е недопустимо,тъй като датата и мястото на извършване на всяко административно нарушение са задължителен реквизит съгласно чл.42 ал.1 т.3 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАННова е съществен порок на НП, водещ до нарушаване правото на защита на жалбоподателя, който обосновава незаконосъобразност на НП и не може да бъде саниран в хода на съдебното производство.

          Констатираното нарушение представлява  формална предпоставка  за отмяна на процесното  НП, тъй като опорочава  изцяло  производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на  Х..

          Следва да се отбележи и факта, че по делото не е представено доказателство, от което да е видно, че  Радостина Лалева Петкова – ВИД Началник на РУ   Полиция Троян е упълномощена да издава НП по ЗОБВВПИ от Министъра на  вътришните работиъгласно празпоредбата на чл.215 ал.2 от посочения закон НП се издават или от Министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него лицаоради изложеното настоящата инстанция счита, че  обжалваното НП  е издадено от неоправомощено лице.

          Освен изложеното настоящата инстанция  счита, че наложеното на жалбоподателя наказание не е съобразено с разпоредбите на чл.28 от ЗАНН.При получаване на АУАН с цялата преписка към него , АНО е бил длъжен на първо място да провери дали не са налице условията за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и едва след това, ако не са налице, да издаде съответното НП и наложи административно наказание на нарушителя.В конкретния случай тази последователност не е спазена, тъй като  наказващият орган не е изпълнил задължението си да прецени дали случая не е маловажен.Преценката на наказващият орган за „маловажност” на случая по чл. 28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Тази проверка включва в обсега си обективните и субективните признаци, касаещи степента на обществена опасност на деянието и дееца и сравнението й с други сходни и типични за деянието хипотези, съдебното минало и административните нарушения, извършени от нарушителя, постигане целите на наказанието, въпреки освобождаването от административнонаказателна отговорност, отношението на извършителя към извършеното и към последиците от извършеното, възрастта и имотното състояние на извършителя. В конкретния случай  следва да бъде посочено, че жалбоподателят  Х. към датата на извършената проверка 28.07.2016г.  е притежавал надлежно разрешително за носене и употреба на ловно оръжие, чийто срок е изтичал на 04.08.2016г.Същият на 28.07.2016г. е подал заявление  за удължаване срока на разрешението за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие На 12.09.2016г. на Х.  е издадено новото разрешение № 20160235268 за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие валидно до 11.09.2021г. и Приложение към Разрешение  № 20160235268. По делото  няма данни за  извършени от Х. нарушения по ЗОБВВПИ.Последният  сам се е явил пред органите на МВР, за да поиска да му бъде издадено посоченото по-горе разрешение.Безспорно е и, че от деянието няма настъпили вредни последици.Поради изложените съображения съдът счита, че  деянието представлява  маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Налагането на санкция не следва да се приема като самоцел на закона, тъй като справедливо е регламентирана възможност да не се налага наказание, като се предупреди нарушителя чрез съответен способ, че при повторно нарушение ще бъде санкциониран.

          С оглед изложеното съдът счита, че следва НП 5 от 11.10.2016г.  на ВИД  Началник на  РУ Полиция грроян  Радостина Лалева Петкова  да бъде отменено, като незаконосъобразно.

             Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН  съдът

 

                                               Р     Е     Ш     И   :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 5 от 11.10.2016г.  на ВИД  Началник на  РУ Полиция грроян  Радостина Лалева Петкова , с  което на  П.А.Х. ***, ЕГН **********, е  наложено административно наказание глоба в размер на 500/петстотин/лева на основание чл.212  от ЗОБВВПИ за нарушение по чл.87 ал.1 от ЗОБВВПИ, като незаконосъобразно.

            Решението  може да се обжалва пред Ловешки административен съд  в четиринадесетдневен срок от   съобщението на страните.

                                              

                                                                                  Районен съдия: