РЕШЕНИЕ

 

                                                                

 

гр. Троян,13.01.2017г.

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ   РАЙОНЕН СЪД , трети  състав,

в  открито  заседание на  двадесет и първи декември

през две хиляди и   шестнадесета  година в състав:

                                                         Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

...........................

Секретар  В.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдията   Гатева

АНД № 518 по описа  на ТРС за  2016год., за да се произнесе – съобрази:

            Производство с правно основание чл.59 от ЗАНН.    

          С Наказателно постановление  №16-0359-000669/12.10.2016г. на ВНД Началник на РУ на МВР гр.Троян Радостина Лалева Петкова  на жалбоподателката  П.Д.Х. *** е наложено   административно наказание   глоба   в размер на 50/петдесет/лева на основание чл.179 ал.5 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/  за извършено от нея нарушение по  чл. 100 ал.3 от ЗДвП. Посоченото  НП е обжалвано от Х., която в законоустановения  срок е подала жалба до  Троянски районен съд  и моли съда да постанови решение, с което да отмени   обжалваното НП.Излага, че  и е издадено и друго НП №16-0359-000610/29.09.2016г., с което е наказана затова, че няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.Твърди, че ако има валидна Гражданска отговорност и не е залепила стикера, логично е да е в нарушение  и да търпи санкция, но в случая счита, че  е наказана незаконосъобразно.В подкрепа на   твърденията си  жалбоподателката   е  ангажирала  писмени  доказателства.

          В съдебно заседание  жалбоподателката  П.Д.Х., редовно призована,  се явява лично и с адв.Станислав Стефанов, който поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

          За въззиваемото РУ Полиция гр.Троян, редовно призовани,   представител не се  явява в съдебно  заседание. В придружителното към жалбата писмо е взето отношение по жалбата.Административнонаказващият орган моли съда  да остави жалбата без последствие и да потвърди наложеното административно наказание на жалбоподателя.

             От показанията на разпитаните по делото свидетели  Й.Б.Ц.  и  Х.М.Д. и от приложените към делото писмени  доказателства се установява следната фактическа обстановка:

            На жалбоподателката  П.Д.Х. Д. е съставен АУАН № 668/16 на 13.09.2016г. от Й.Б.Ц., мл. автоконтрольор  при РУ на МВР гр.Троян  затова, че   на  13.09.2016г. около 16.10 часа   в гр.Троян, ул.Васил Левски № 282, с посока на движение към центъра на града, управлявала лек автомобил Ситроен Берлинго с ДК№ОВ 5188ВА, собственост на Х. ***, и като водач на автомобила не е изпълнила задължението си  да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло   валиден    стикер на знак за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Констатирано е, че са налице  нарушение по чл.100 ал.3 от ЗДвП. Съставеният АУАН е подписан от  Х., като същата не е направила  възражения по акта. Връчен и е  екземпляр от АУАН на същата дата, на която е съставен.В предвидения в разпоредбата на чл.44 ал.1 от ЗАНН  тридневен срок    не е направено писмено възражение.Въз основа на акта   е издадено НП №16-0359-000669/12.10.2016г. на ВНД Началник на РУ на МВР гр.Троян Радостина Лалева Петкова, с което  на  П.Д.Х. е наложено  посоченото по-горе административно наказание.

         При така установената фактическа обстановка  съдът приема от правна страна следното:

          Жалбата е  подадена от надлежна страна  и в изискуемия  съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е   процесуално допустима.Разгледана по същество  жалбата  е  основателна поради следните съображения:

          От изложеното в обстоятелствената част на акта, от обясненията на жалбоподателя, изложени в жалбата и от показанията на разпитаните по делото свидетели се установява, че АУАН, а впоследствие  и обжалваното НП са издадени по повод извършена проверка на водач на лек автомобил Ситроен Берлинго с ДК№ОВ 5188ВА.Свидетелите Й.Б.Ц.  и  Х.М.Д. са констатирали, че лекият автомобил    на предното стъкло няма залепен валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.Свидетелите Ц. и Н. не излагат, че жалбоподателката  е имала възражения по констатациите.

            Съгласно разпоредбата на чл.100 ал.3 от ЗДвП водачът на МПС е длъжен  да залепи валиден стикер  на знак за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите в долния ляв ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство.Според чл.179 ал.5 от ЗДвП водач, който управлява моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер съгласно чл. 100, ал. 3, се наказва с глоба в размер на 50лева.

          Настоящата инстанция счита, че е допуснато от АНО нарушение на материалния закон По делото е безспорно установено, че към момента на проверка за управлявания от жалбоподателката автомобил Ситроен Берлинго с ДК№ОВ 5188ВА не е имало сключена валидна застраховка Гражданска отговорност, за което е санкционирана по Кодекса за застраховането с  НП №16-0359-000610/29.09.2016г. на Началника на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков/л.6/. При липса на такава застраховка и съответно издаден стикер, няма как да бъде изпълнено задължението по чл.100 ал.3 от ЗДвП и съответно да бъде ангажирана административнонаказателната и отговорност за нарушение по този текст. Водачът може да носи отговорност за нарушение по чл.100 ал.3 от ЗДвП, само ако за управляваното МПС има валидна застраховка Гражданска отговорност, каквато в случая не е била сключена /Решение №676 от 17.04.2015 г. по н.д. № 131/2015 г. на Административен съд – гр. Благоевград,  Решение № 454 от 18.11.2016г. по АНД № 429/2016г. на Районен съд гр. Горна Оряховица, Решение № 1115 от 21.05.2015г. по АНД № 62/2015г. на Районен съд гр. Сандански/. В този смисъл е налице  допуснато от административнонаказващия орган нарушение на материалния закон.

            При това положение жалбата се явява основателна и атакуваното  НП №16-0359-000669/12.10.2016г. на ВНД Началник на РУ на МВР гр.Троян Радостина Лалева Петкова следва да бъде отменено, като  незаконосъобразно.

            Водим от горното съдът

 

                                                   Р     Е     Ш     И   :

 

             Отменя Наказателно постановление №16-0359-000669/12.10.2016г. на ВНД Началник на РУ на МВР гр.Троян Радостина Лалева Петкова, с което на жалбоподателката  П.Д.Х. ***, ЕГН **********, е наложено   административно наказание   глоба   в размер на 50.00/петдесет/лева на основание чл.179 ал.5 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП  за извършено нарушение по  чл. 100 ал.3 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

            Решението  може да се обжалва пред Ловешки административен съд  в четиринадесетдневен срок от   съобщението на страните.

                                              

                                                                                  Районен съдия: