РЕШЕНИЕ

 

  

 

гр. Троян,22.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ   РАЙОНЕН СЪД , трети  състав,

в  открито  заседание на  тридесет и първи януари

през две хиляди и   седемнадесета година в състав:

                                                         Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

............................

Секретар  В.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдията   Гатева

АНД №  525 по описа  на ТРС за  2016год., за да се произнесе – съобрази:

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление  №16-0359-000628/20.10.2016г. на Началника на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков на жалбоподателя    Ц.Д.Ц. *** е наложено административно наказание глоба в размер на  250 лева на основание чл.638 ал.1 т.1 във вр.чл.461 т.1  от Кодекса за застраховането/КЗ/.Посоченото  наказателно постановление  е обжалвано от Ц., който в законоустановения  срок е подал  жалба до  Троянски районен съд  и  моли съда да отмени НП, като  незаконосъобразно.Сочи се, че е налице противоречие между правното и фактическо описание на допуснатото нарушение в обжалваното НП.Твърди се, че посочването на законните разпоредби, които са нарушени, трябва да е конкретно и ясно, защото нарушената законова разпоредба не може да бъде извличана по пътя на формалната  или правна логика. В подкрепа на   твърденията си  жалбоподателят   не е  ангажирал   доказателства.

          В съдебно заседание  жалбоподателят  Ц.Д.Ц., редовно призован, се явява лично и поддържа жалбата си чрез процесуалния си представител адв.Васил Ушев. Прави се искане за отмяна на НП, тъй като процедурата  по  съставяне на АУАН и издаване на НП е в нарушения с процедурата,  предвидена в новия  КЗ.

          За въззиваемия Сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч, редовно призовани,   представител не се  явява в съдебно  заседание. В придружителното писмо към жалбата е направено искате същата да бъде оставена без последствие, като бъде потвърдено наложеното административно наказание.

          Жалбата е  подадена от надлежна страна  и в изискуемия  съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество е  основателна поради следните съображения:

           От показанията на разпитаните свидетели  И.Х.Ж., С.П.К., М.Ц.К. и  Л.Е.З. и от приложените към делото писмени  доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:         

          На жалбоподателя  Ц.Д.Ц. е съставен АУАН №771/16 от 13.10.2016г. от И.Х.Ж., инспектор при РУ Полиция  гр.Троян,  затова, че на  31.07.2016г. около 18.05часа  в с.Бели Осъм, на ул. Зеленика,   като собственик на товарен автомобил Нисан Патрол с рег.№ОВ 7893АХ, който не е спрян от движение, не е изпълнил задължението си  и към посочената дата автомобилът няма  сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.  В акта е отразено, че  горното е установено след извършена справка  от  ОД към момента на подаване на сигнала  за нарушението  при РУ Полиция Троян в ИИС –справки- КАТ и в сайта на гаранционния фонд.Констатирано е, че е извършено нарушение по чл.483 ал.1 т.1 от КЗ.Съставеният АУАН  е връчен на Ц., който е отказал да го подпише и отказът му е удостоверен с подписа на свидетеля М.Ц.К.. В графата за възражения Ц.  е вписал, че има такива, но не ги  е конкретизирал.В предвидения в разпоредбата на чл.44 ал.1 от ЗАНН  тридневен срок  жалбоподателят не е правил други възражения.Въз основа на акта   е издадено  Наказателно постановление №16-0359-000628/20.10.2016г.   на Началника на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков, с което  на   Ц.Д.Ц. е наложено  административно наказание глоба в размер на 250.00лева на основание чл.638 ал.1 т.1 вр. чл.461 т.1 от КЗ.В обстоятелствената част на НП първоначално е посочено, че Ц. е водач на процесния товарен автомобил, а  два реда по-долу е отразено, че същият е негов собственик.

          При така установената фактическа обстановка  съдът приема от правна страна следното:

            Съгласно разпоредбата на чл.638 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането   на лице по чл. 483 ал. 1, т. 1, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се налага глоба от 250 лв. – за физическо лице.Според чл.483 ал.1 т.1 от КЗ Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, като  това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор. От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че именно Ц.Д.Ц. е собственик на процесния товарен автомобил Нисан Патрол с рег.№ОВ 7893АХ, който не е спрян от движение. Доказано е също, че  по време на извършена справка от съответното длъжностно лице  по повод подаден сигнал до РУ на МВР Троян за този автомобил не е имало валиден договор за сключена застраховка “Гражданска отговорност”.Приложена е Проверка за сключена застраховка „Гражданска отговорност”, от която е видно, че за товарния автомобил, собственост на жалбоподателя,  датата на прекратяване на застраховка   „Гражданска отговорност” е 25.04.2013г. От показанията на свидетелите Ж.  и З. се установява, че Ц. не е установен да управлява процесния товарен автомобил. С оглед на гореизложеното  съдът счита, че  жалбоподателят  Ц.Д.Ц. е извършил нарушение по чл.638 ал.1 т.1 вр. чл.483 ал. 1т.1 от КЗ.

            В случая обаче съдът намира, че НП е издадено при  неяснота на  фактите относно субекта на наказанието. АНО при издаване на НП е  допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което от своя страна е довело до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.В АУАН  жалбоподателят Ц. е посочен като лице, което следва да носи административнонаказателна отговорност по КЗ и което е собственик на процесния товарен автомобил.В   обстоятелствената част на НП са  изложени факти, относими и към двете  хипотези на административни нарушения съответно по чл. 638 ал.1 и  по ал.3 от КЗ. Посочени са както обстоятелства, относими към отговорността на собственика на процесното МПС за несключване на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, така и обстоятелства, касаещи отговорността на водача на МПС, който го управлява, без за същото да е сключен договор за такава застраховка. Тази неяснота нарушава съществено правото на защита на наказаното лице, тъй като то има право да знае точно какво нарушение му се вменява и за какво -съответно е санкциониран, за да може да организира и реализира това си право в пълен обем. И доколкото разпоредбата на чл.53  ал.2 от ЗАНН позволява НП да се издаде дори и при допуснати нередовности в АУАН, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, то това не се отнася за самото постановление. При него следва да са спазени точно императивните изисквания на ЗАНН по издаването му, тъй като именно то е правораздавателния акт, който очертава пределите на доказване в настоящето производство и пределите на правото на защита на жалбоподателя.

          При това положение жалбата се явява основателна и доказана и Наказателно постановление №16-0359-000628/20.10.2016г. на Началник на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков ще следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

          Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН  съдът

 

                                               Р     Е     Ш     И   :

 

          Отменя Наказателно постановление №16-0359-000628/20.10.2016г.  на Началник на сектор  ПП  при ОДМВР Ловеч Николай Васков Недялков, с което на Ц.Д.Ц. ***, ЕГН **********, е наложено   административно наказание  глоба в размер на 250 лева на основание чл.638 ал.1 т.1 във вр.чл.461 т.1  от Кодекса за застраховането/КЗ,  като незаконосъобразно.

          Решението  може да се обжалва пред Ловешки административен  съд  в четиринадесетдневен срок от  съобщението на страните.                                                                                                                                                                                         

                                                                       Районен съдия: