РЕШЕНИЕ

 

                                                                № 22

 

гр. Троян,20.02.2017г.

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

ТРОЯНСКИ   РАЙОНЕН СЪД , трети  състав,

в  открито  заседание на тридесет и първи януари

през две хиляди и   седемнадесета  година в състав:

                                                                      Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

.............................

Секретар  В.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдията   Гатева

АНД № 560 по описа  на ТРС за  2016год., за да се произнесе – съобрази:

          Производство с правно основание чл.59 от ЗАНН.      

            С Наказателно постановление  № 31-0000070/27.04.2016г.  на Началника  на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Ловеч към ИА „АА” Стелян Тошков Чавдаров  на жалбоподателя    Р.Х. *** е  наложено   административно наказание   глоба  в размер на 1 500/ хиляда и петстотин/лева за извършено от него нарушение по чл.89 т.11  от Наредба №33/03.11.1999г. на МТ.Посоченото наказателно постановление  е обжалвано от  Х.,чрез адв.Г.И. Николов от АК гр.Габрово, който в законоустановения срок е подал жалба до Троянски районен съд.Счита, че НП е незаконосъобразно и по същество неправилно.Излага съображения, че АНО неправилно е приложил санкционната разпоредба на чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАвт.П, вместо по-благоприятната за водача, а именно тази на  чл.178а  ал.5 от ЗДвП.Твърди, че неправилно е приложен материалния закон.Сочи се, че  АНО е трябвало да  отчете тежестта на нарушението и да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Моли се съдът да постанови решение,с което  да  отмени наказателното постановление изцяло.

            В съдебно заседание  жалбоподателят Р.Х.Х.,р.пр., не се явява лично и не се представлява .

            За ответника по жалбата ИА”АА”Областен отдел „АА”, редовно призовани, в с.з.  не се явява представител.В придружителното писмо към жалбата е изразено становище, че  атакуваното НП е съобразено с материалните и процесуалните правила при издаването му, поради което според административнонаказващият орган  следва да бъде потвърдено.

            Жалбата е  подадена от надлежна страна  и в изискуемия  съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е процесуално допустима.Разгледана по същество жалбата  е неоснователна поради следните съображения:

                Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна: На  14.04.2016г.,около 10.30часа в грроян,на изхода за град Севлиево, до Кантона свидетелите А.А.Д. и Д.П.И., инспектори от ОО „АА” – гр.Ловеч, спрели за проверка  водач на товарен автомобил «Мерцедес» 2528 с ДК№ ЕВ 9343 АК СТ,собственост на «Кристина»ЕООД гр.Габрово.При проверката установили,че водачът и жалбоподател по делото  Р.Х.Х. е извършвал обществен превоз на товар/ мляко и млечни продукти /.Същият им показал  Товарителница серия М №001530/14.04.2016г. Свидетелите  Д. и И. твърдят, че Х.  им представил  удостоверение за психологическа годност  №096273 с изтекъл срок на валидност до 02.11.2015г.  Въз основа на твърдяните  констатации на жалбоподателя  Р.Х.Х. е съставен  АУАН със сериен номер №207919 от 14.04.2016г.  от Д.П.И., инспектор при ОО „АА” гровеч,  за това, че   на  14.04.2016г.,около 10.30часа в грроян,на изхода за град Севлиево, до Кантона , като водач на товарен автомобил «Мерцедес» 2528 с ДК№ ЕВ 9343 АК СТ,собственост на «Кристина»ЕООД гр.Габрово, извършвал обществен превоз на товар с Товарителница серия М №001530/14.04.2016г. В акта е отбелязано, че в момента на проверката   водачът е представил удостоверение за психологическа годност №096273 с изтекъл срок на валидност до 02.11.2015г. Констатирано е, че е налице нарушение по  чл.89 т.11 от Наредба №33/03.11.1999г. на МТктът е  съставен в присъствието на нарушителя, подписан от него без възражения и препис от него му е връчен на същата дата. Въз основа на акта е издадено Наказателно постановление  № 31-0000070/27.04.2016г.  на Началника  на ОО”АА” гр.Ловеч Стелян Тошков Чавдаров, с което на Р.Х.Х. е наложено   административно наказание на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози  глоба  в размер на 1500/ хиляда и петстотин/лева за извършено от него нарушение по чл.89 т.11  от Наредба №33/03.11.1999г. на Министерство на транспорта .

            Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа събраните по делото доказателства: от разпита на свидетелите А.А.Д. и Д.П.И., както и от приложените по делото  писмени доказателства.

            При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

            Съгласно разпоредбата на чл.89 т.11 от Наредба № 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България по време на работа водачът задължително представя при поискване на контролните органи  удостоверение за психологическа годност.Според разпоредбата на чл.93  ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба в размер на 1 500леваогато нарушението е за първи път.

            С оглед на изложеното съдът счита, че  Х. е извършил нарушение по чл.89 т.11  от Наредба № 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република Българияроцесното нарушение  се изразява в извършване на обществен превоз на товари без удостоверение  за психологическа годност, като задължението  за  наличието на такова удостоверение се съдържа в разпоредбата на чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвтПр,който регламентира осъществяването на определена категория обществени отношения- обществен превоз на товари.Жалбоподателят Х. не  оспорва, че е извършил нарушението, за което  е наказан по административен ред.

Съдът приема, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са ограничили или лишили жалбоподателя от право на защита и да водят до отмяната му поради незаконосъобразност. Обжалваното НП е издадено от  упълномощен за това орган, с оглед Заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на  Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  поради което издалото НП лице е компетентно оглед длъжностното качество на актосъставителя/инспектор при ОО»АА» Ловеч/, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. АУАН съдържа задължителните  реквизити, изискуеми съобразно чл.42-43 от ЗАННалице е и съответствие между отразеното в НП и в АУАН, въз основа на който  е издадено. НП също съдържа изискуемите от закона задължителни реквизитипазени са и  визираните в ЗАНН срокове за съставяне на АУАН и  за издаване на НП

 Според настоящата инстанция за извършеното деяние правилно е ангажирана административнонаказателната  отговорност на Х. за посоченото по-горе нарушение, а видът и размерът на наказанието са съобразени с чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвтПр и същото е към минимума, посочен в закона. Според съда в случая не може да се приеме, че деянието е маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като  не са представени доказателства, които да установяват обстоятелства, обуславящи по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното административно нарушение в сравнение с обикновените случаи по чл.89 т.11  от Наредба № 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република Българиясвен това срокът  на валидност на  представеното от  Х. удостоверение за  психологическа годност е изтекъл на 02.11.2015г., т.е. цели пет месеца преди извършване на проверката.

                При тези съображения  жалбата се явява неоснователна и недоказана  и Наказателно постановление  № 31-0000070/27.04.2016г.  на Началника  на ОО”АА” гр.Ловеч Стелян Тошков Чавдаров следва да бъде потвърдено, като правилно, законосъобразно и обосновано.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН  съдът

                                                                                                                                                                                            Р    Е    Ш   И   :

         

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 31-0000070/27.04.2016г.  на Началника  на ОО”АА” гр.Ловеч към ИА „АА” Стелян Тошков Чавдаров, с което  е наложено  на Р.Х. ***, ЕГН **********, административно наказание   глоба  в размер на 1 500/ хиляда  и петстотин/лева за извършено от него нарушение по чл.89 т.11  от Наредба № 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, като правилно, законосъобразно и обосновано.

          Решението може да се обжалва пред Ловешки     административен съд в четиринадесетдневен срок  от съобщението на страните.

  

                                                                                                          Районен съдия: