ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  

                                                           гр. Троян, 25.05.2017г.

         

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД - трети състав, в закрито съдебно   заседание на 25.05.2017г./двадесет и пети май, две хиляди и седемнадесета) година в състав:

 

Председател: ПЕТЯ  ГАТЕВА

 

при секретаря Ваня Маринова, като разгледа докладваното от съдията Гатева  гр.д. № 433 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

              Производството е с правно основание чл. 22 ал. 2  във вр.  ал.1 т.6   и   чл.23 ал.3  от  ГПК.

В Районен съд гр. Троян е образувано гр.д. гр.д. № 433/2017г., изпратено по компетентност на РС Троян от ОС Ловеч, по  подадена искова молба вх.№4319/06.04.2017г.  на РС Ловеч, от  Т.М.Ц. *** срещу  Районен съд  гр.Ловеч с посочено правно основание чл.26 ал.1 от ЗОДОВ във вр. чл.6 & 1 от ЕКЗПЧОС.

С протокол за избор на съдия докладчик от 25.05.2017г. делото е разпределено за разглеждане на трети съдебен състав с председател съдия Петя Гатева.

Съдия Гатева, като съобрази обстоятелството, че ответникът по делото е Районен съд гр.Ловеч, представляван от Административния ръководител Мария Шойлекова, и това би могло да породи  съмнение относно безпристрастие при решаване на делото, счита, че са налице предпоставките на чл. 22 ал.1 т.6 от НПК. Съдиите от Районен съд Троян и  от Районен съд Ловеч са в  близки служебни, а  някои от тях и в приятелски отношения, като  това обстоятелство би могло да се възприеме като предубеденост или заинтересованост на съда от изхода на делото. Поради изложеното съдия Гатева  счита,че в случая е налице хипотезата  на чл.22 ал.1 т.6 от ГПК  и че следва да се отстрани от разглеждане на делото.

Предвид  гореизложеното,   по делото са се отстранили  всички съдии при Троянски районен съд и  разглеждането на делото в РС Троян  е невъзможно.Ще следва същото да бъде прекратено  и на основание чл.23 ал.3 от ГПК  да се докладва  на Председателя на Окръжен съд гр.Ловеч  за изпращането му за разглеждане в друг равен по степен съд.

 Поради горното и на основание чл.22ал. 2 във вр. ал.1 т.6  и чл.23 ал.3 от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

           

Районен съдия  ПЕТЯ ГАТЕВА се отстранява от разглеждане на № 433/2017г.  по описа на Районен съд гр. Троян на основание чл.22ал. 2 във вр. ал.1 т.6  от ГПК поради наличие на  близки служебни   взаимоотношения  със съдиите, работещи  в Районен съд гр.Ловеч.

Прекратява производството по  № 433/2017г. по описа на Районен съд гр.Троян

 Делото да се докладва на Председателя на Окръжен съд гр.Ловеч  за изпращането  му за разглеждане в друг равен по степен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                             Районен съдия: