ПРОТОКОЛ  - ОПР. №  

                                 гр. Троян, 16.01.2017 год.    

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ТРЕТИ СЪСТАВ, в публично съдебно заседание на шестнадесети януари, две хиляди и седемнадесета година в състав:  

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ГАТЕВА

 

 

съдебен  секретар  В.М.

прокурора Таня Пиронкова

сложи за разглеждане НОХд. № 4  по описа за 2017 година

докладвано от съдията – ГАТЕВА

На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

            За Районна прокуратура гр. Троян – р. пр. се явява зам. Районния прокурор Таня Пиронкова.            

            Обвиняемата И.В.Н.  – р. пр. се явява лично в с. з. и с адв. Р.Г. с пълномощно, приложено по ДП № 429/2016 г. по описа на РУ на МВР гр. Троян.

            ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМАТА Н.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемата, както следва:

И.В.Н. - родена на *** г. в гр. Плевен, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, неомъжена, осъждана, с висше образование, живее и работи в ****, ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМАТА Н.: Запозната съм с обвинението, както и с постигнатото споразумение.

На страните се разясниха правата по чл. 274 от НПК.       

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по състава на съда.   

АДВ. Г.: Нямаме възражения по състава на съда, прокурора и секретаря.

  ОБВИНЯЕМАТА Н.: Нямам възражения по състава на съда, прокурора и секретаря.

На страните се разясниха правата по реда на чл. 275 от НПК.  

            ПРОКУРОРЪТ: Настоящото дело е образувано по реда на чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като РП гр. Троян е внесла в РС – Троян искане за съвместно разглеждане на споразумение, постигнато между защитника на обвиняемата И.В.Н.  - адв. Р.Г. и мен, като представител на РП - Троян, преди изготвяне на обвинителния акт. Споразумението е подписано от страните, поради което моля да го приемете за разглеждане по настоящото дело, да го одобрите, като прекратите наказателното производство по делото по отношение на обвиняемата.         

  АДВ. Г.: С представителя на обвинението сме постигнали  споразумение по реда на чл. 381 ал.1 от НПК, моля го да приемете за съвместно разглеждане в настоящия наказателен процес и го одобрите, като прекратите наказателното производство по отношение на моята подзащитна. Представям и моля да приемете като доказателство по делото Вносна бележка № 47401449 от 09.01.2017 г. на „ИНВЕСТБАНК” гр. Троян, представляваща стойността на причинени имуществени вреди.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме като доказателство по делото представената вносна бележка за причинените имуществени вреди.

ОБВИНЯЕМАТА Н.: Съгласна съм делото да се разгледа по реда на глава ХХІХ от НПК.   

СЪДЪТ, счита, че следва да приеме като доказателство по делото Вносна бележка № 47401449 от 09.01.2017 г. на „ИНВЕСТБАНК” гр. Троян и като съобрази изразените становища от представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемата счита, че следва да приеме за разглеждане, сключеното споразумение между Таня Пиронкова – Зам. Районен прокурор при РП – Троян и адв. Р.Г. - защитник на обвиняемата  И.В.Н.  по реда на чл. 381 от НПК, поради което                

О П Р Е Д Е Л И:      

ПРИЕМА като доказателство по делото: Вносна бележка № 47401449 от 09.01.2017 г. на „ИНВЕСТБАНК” гр. Троян.

ПРИЕМА за разглеждане сключеното споразумение между Таня Пиронкова – Зам. Районен прокурор при РП – Троян и адв. Р.Г. - защитник на обвиняемата  И.В.Н.  по реда на чл. 381 от НПК.  

На основание чл. 382 ал. 4 от НПК Председателя на състава запитва  обвиняемата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна,  разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението, като разяснява на обвиняемата, че споразумението има последиците на влязла в сила присъда. 

ОБВИНЯЕМАТА Н.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Доброволно съм го подписала и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред. Съгласна съм с предложеното наказание.  

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се впише споразумението в съдебния протокол и да бъде одобрено същото, както и да бъде прекратено производството по НОХд. № 4/2017 г. на РС гр. Троян по отношение на  обвиняемата.        

АДВ. Г.: Моля да се впише споразумението в съдебния протокол и да бъде одобрено същото, както и да бъде прекратено наказателното производство по настоящото дело по отношение на  моята подзащитна.          

ОБВИНЯЕМАТА Н.: Съгласна съм да се впише споразумението в съдебния протокол.

СЪДЪТ, като съобрази заявеното от обвиняемата, от прокурора и от адв. Р.Г., както и разпоредбата на чл. 382 ал. 6 от НПК счита, че в съдебния протокол следва да се впише съдържанието на окончателното споразумение, както следва, поради  което

            О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА СЪДЪРЖАНИЕТО на окончателното споразумение, както следва:     

1. Обвиняемата И.В.Н., с ЕГН - **********, с постоянен адрес: ***, българка, български гражданин, със завършено висше образование, неомъжена, в момента живее и работи във ****, осъждана, се признава за ВИНОВНА, че е извършила ВИНОВНО следното деяние:

За периода 30.03.2011 г. - 27.12.2012 г. в гр. Троян, Област Ловеч, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, че се нуждае от средства за лечение и с това му причинила имотна вреда в общ размер на 2194.50 евро (две хиляди сто деветдесет и четири евро и петдесет евроцента) - парични преводи, с левова равностойност 4279.28 лв. (четири хиляди двеста седемдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки), както следва:

На 30.03.2011г., в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 лв. (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки);

На дата 13.04.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч и с това му причинила имотна вреда в размер на 186.00 евро (сто осемдесет и шест евро) с левова равностойност 362.70 лв. (триста шестдесет и два лева и седемдесет стотинки);

На дата 10.05.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч и с това му причинила имотна вреда в размер на 150.00 евро (сто и петдесет евро) с левова равностойност 292.50 лв. (двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки);

На дата 07.06.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 471.00 евро (четиристотин седемдесет и едно евро) с левова равностойност 918.45 лв. (деветстотин и осемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки);

На дата 22.08.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 160.00 евро (сто и шестдесет евро) с левова равностойност 312.00 лв. (триста и дванадесет лева);

На дата 26.09.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 лв. (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки);

На дата 16.10.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч и с това му причинила имотна вреда в размер на 186.00 евро /сто осемдесет и шест евро/ с левова равностойност 362.70 лв. /триста шестдесет и два лева и седемдесет стотинки/',

На дата 31.10.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 100.00 евро (сто евро) с левова равностойност 195.00 лв. (сто деветдесет и пет лева);

На дата 14.11.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 140.00 евро (сто и четиридесет евро) с левова равностойност 273.00 лв. (двеста седемдесет и три лева);

На дата 24.11.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 лв. (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки);

На дата 13.12.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 200,00 евро (двеста евро) с левова равностойност 390.00 лв. (триста и деветдесет лева);

На дата 27.03.2012г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 146,00 евро (сто четиридесет и шест евро) с равностойност 284.70 лв. (двеста осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки);

На дата 20.06.2012г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 лв. {сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки);

На дата 27.12.2012г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 лв. (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки);

- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 209 ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години.

Не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

Не са налице основания за прилагане на чл. 53 от НК.

Не са налице основания за трансфер на наказателното производство.

 2. НАКАЗАНИЕТО за престъплението, на основание чл.209 ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, и чл.55 ал.1 т.1 от НК, ДА БЪДЕ 1 (ЕДНА) ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на определеното наказание 1 (една) година лишаване от свобода ДА СЕ ОТЛОЖИ за изпитателен срок от 3 (три) години.

3. ПРИЧИНЕНИТЕ ЩЕТИ СА ВЪЗСТАНОВЕНИ.

4. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - НЯМА.

5. ГРАЖДАНСКИ ИСК - НЕ Е ПРЕДЯВЕН.

6. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО- НЯМА.

7. Настоящето споразумение, одобрено от съда, има последиците на влязла в сила присъда.

 

На основание чл.382, ал.7 от НПК, МОЛИМ, да одобрите сключеното споразумение, което не противоречи на закона и морала, и да прекратите наказателното производство по Досъдебно производство № 429/2016 г. по описа на РУ МВР - Троян, ОД на МВР - Ловеч, Прокурорска преписка № 1263/2016 г. по описа на Районна прокуратура - Троян, по отношение на обвиняемата И.В.Н., с ЕГН - **********,***, (в момента живее и работи ****

 

 

 

 ПРОКУРОР:…..……..          ЗАЩИТНИК: ......……..          ОБВИНЯЕМА: ….............

/Т. Пиронкова/               /адв. Р. Г./                  /И.Н./             

                                                                          

   

      

                                         ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Подписаната - обвиняемата И.В.Н., с ЕГН -**********,***, (в момента живее и работи във Великобритания, гр.Лондон), на основание чл.381 ал.6 от НПК, ДЕКЛАРИРАМ, че съм съгласна с така постигнатото споразумение по досъдебно производство № 429/2016 г. по описа на РУ МВР - Троян, ОД НА МВР - Ловеч, Прокурорска преписка № 1263/2016 г. по описа на районна прокуратура - Троян, доброволно съм го подписала, разбирам последиците от него, и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред, поради което делото следва да бъде прекратено.

 

                                                                                 ОБВИНЯЕМА: ...................

                                                                                           /И.Н./

 

 

 

      СЪДЪТ счита, че така предложеното от страните по делото споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по делото да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384 ал. 3 от НПК,  СЪДЪТ 

 

О П Р Е Д Е Л И:   

            ОДОБРЯВА споразумение за прекратяване на наказателно производство, сключено между Таня Пиронкова – Зам. Районен прокурор при РП – Троян и адв. Р.Г. - защитник на обвиняемата И.В.Н.  по реда на чл. 381 от НПК, въз основа на което ПРИЗНАВА обвиняемата И.В.Н. - родена на *** г. в гр. Плевен, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, неомъжена, осъждана, с висше образование, живее и работи в ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че за периода 30.03.2011 г. - 27.12.2012 г. в гр. Троян, Област Ловеч, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, че се нуждае от средства за лечение и с това му причинила имотна вреда в общ размер на 2194.50 евро (две хиляди сто деветдесет и четири евро и петдесет евроцента) - парични преводи, с левова равностойност 4279.28 лв. (четири хиляди двеста седемдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки), както следва:

На 30.03.2011 г., в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) лева;

На дата 13.04.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч и с това му причинила имотна вреда в размер на 186.00 евро (сто осемдесет и шест евро) с левова равностойност 362.70 (триста шестдесет и два лева и седемдесет стотинки) лева;

На дата 10.05.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч и с това му причинила имотна вреда в размер на 150.00 евро (сто и петдесет евро) с левова равностойност 292.50 (двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) лева;

На дата 07.06.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 471.00 евро (четиристотин седемдесет и едно евро) с левова равностойност 918.45 (деветстотин и осемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки) лева;

На дата 22.08.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 160.00 евро (сто и шестдесет евро) с левова равностойност 312.00 (триста и дванадесет) лева;

На дата 26.09.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) лева;

На дата 16.10.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч и с това му причинила имотна вреда в размер на 186.00 евро /сто осемдесет и шест евро/ с левова равностойност 362.70 (триста шестдесет и два лева и седемдесет стотинки) лева,

На дата 31.10.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 100.00 евро (сто евро) с левова равностойност 195.00 (сто деветдесет и пет) лева;

На дата 14.11.2011г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 140.00 евро (сто и четиридесет евро) с левова равностойност 273.00 (двеста седемдесет и три) лева;

На дата 24.11.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) лева;

На дата 13.12.2011 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 200,00 евро (двеста евро) с левова равностойност 390.00 (триста и деветдесет) лева;

На дата 27.03.2012 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 146,00 евро (сто четиридесет и шест евро) с равностойност 284.70 (двеста осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки) лева;

На дата 20.06.2012 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) лева;

На дата 27.12.2012 г. в гр. Троян, Област Ловеч, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д.Р от гр. Троян, Област Ловеч, и с това му причинила имотна вреда в размер на 91,10 евро (деветдесет и едно евро и десет евроцента) с левова равностойност 177.65 (сто седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) лева, поради което и на основание чл. 209 ал. 1, във вр. чл. 26 ал. 1 от НК я ОСЪЖДА да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ  СВОБОДА за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.  

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на обвиняемата И.В.Н.  за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.   

 

 

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 4/2017 г. по описа на Троянски Районен Съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в 10.20  часа.

Протоколът се написа в с. з.

 

 

 

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                СЪДЕБЕН  СЕКРЕТАР: