ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

гр. Троян, 18.07.2017 год.

 

  Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на осемнадесети юли  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Светла И.

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията И. гр. дело № 667 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на Д.И.К. – непълнолетна, действаща със съгласието на свята майка и законен представител С.Л.С. за отказ от наследство, останало от баща и И.Д.К., ЕГН **********.

От представеното у-ние за наследници № 67 от 13.07.2017г. на Кметство с.Ракево, община Криводол, област Враца се установява, че акта за смърт е издаден  в гр.Враца.

При извършена от съда служебна справка по Наредба 14/18.11.2009г. за предоставяне на данни за постоянен и настоящ адрес на  И.Д.К., ЕГН **********, се установява, че същия е б.ж. на с.Ракево, община Криводол, обл.Враца.

Съгласно чл. 49 от ЗН приемането на наследство може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството. По този ред става и отказа от наследство. С разпоредбата на чл. 1 от ЗН  е указано, че наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия.

Предвид данните, че последното местожителство на наследодателя на молителката е с.Ракево, община Криводол, обл.Враца, съдът счита, че компетентен да разгледа настоящата молба е РС Враца, в чийто район е открито наследството.

По изложените съображения, следва производството да бъде прекратено пред РС Троян и изпратено по подсъдност на РС Враца.

            На основание изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

            ИЗПРАЩА гр.д. № 667/2017г. по описа на РС Троян по подсъдност на районен съд гр. Враца.

            ПРЕКРАТЯВА производството по № 667/2017г. по описа на РС Троян, поради изпращането му по подсъдност.

             ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на копие от същото на ищеца.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: