РЕШЕНИЕ

 

№ 98

Гр.Троян,  03.04.2017 година

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание проведено на десети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 1005/2016г. по описа на ТРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

В Троянски Районен съд е образувано гр.дело №1005/2016 по описа на съда за 2016г., по което „Алмер" ЕООД, ЕИК 131142597, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано" № 9, вх. Б, ет. 1, офис 2, представлявано от управителя Мирослав Маринов Харалампиев чрез адв. М.М.-САК , със съдебен адрес: ***, е предявило срещу „Еко Рима" ООД, ЕИК 203064800, със седалище и адрес на управление: с. Врабево, община Троян, област Ловеч, ул. „Толбухин" № 1, представлявано от управителя Биляна Станимирова Атанасова иск  по реда на чл.327, ал.1 от ТЗ за сумата от 15109.15 лева главница и 314.78 лева лихва.

В исковата молба се твърди, че по силата на сключен между страните договор за покупко-продажба, ищцовото дружество се задължило да достави заявени от ответното дружество стоки. Излага се, че при извършената доставка ответното дружество не е направило рекламации относно количеството и качеството на продукти, каквато рекламация не е направена и към момента на образуване на настоящото производство – 08.12.2016г.

Във връзка с доставени стоки по договор за покупко-продажба са издадени фактури както следва:  Фактура № 0000016462/22.12.2015г., на стойност 17 109,15 /седемнадесет хиляди сто и девет лева и петнадесет ст./ лева,  за която ищецът твърди, че между страните е била налична уговорка плащането да се извърши 30 /тридесет дни/ след доставката, като стоката е била предавана поетапно, за което са съставяни приемо-предавателни протоколи както следва: Приемо-предавателен протокол № TGISK-3518/19.02.2016г; Приемо-предавателен протокол № TGISK-3611/18.03.2016г; Приемо-предавателен протокол № STGISK-3759/28.04.2016г.; Приемо-предавателен протокол № STGISK-3812/18.05.2016г.; Приемо-предавателен протокол № STGISK-4058/15.08.2016г.; Приемо-предавателен протокол № STGISK-4074/22.08.2016г.

Ответното дружество заплатило  по така издадената фактура на 21.04.2016г.,  сумата в размер от 2 000 /две хиляди/ лева,  представляваща частично плащане, за което свидетелства Преводно нареждане за кредитен превод от 21.04.2016г. Излага се, че въпреки многократните писмени и устни покани, към настоящия момент остатъкът от дължимата главница по процесната фактура в размер на 15 109,15 /петнадесет хиляди сто и девет лева и петнадесет ст/ лева  е заплатен. Претендира се и лихва  за забава  върху сумата от 15 109,15 /петнадесет хиляда сто и девет лева и петнадесет ст/ лева за периода от 23.09.2016г. до 06.12.2016г. в размер на сумата от 314,78 /триста и четиринадесет лева и седемдесет и осем ст./ лева.

            В съдебно заседание ищецът „АЛМЕР” ЕООД гр. София, представлявано от управителя Мирослав Маринов Харалампиев се представлява от адв. М.М. от САК с пълномощно приложено към исковата молба.

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК ответникът не е представил писмен отговор, не е взе становище по иска, не е ангажирал доказателства, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, като за последиците от не упражняване на права, същият е уведомен с разпореждане на съдията докладчик от 23.12.2016 година.

В съдебно заседание ответникът „Еко Рима” ООД с. Врабево, област Ловеч, представлявано от управителя Биляна Станимирова Атанасова не се явява, след като е редовно призован, за да изрази становище по иска по реда на чл. 143 ГПК, както и не е  направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.

Съдът, като взе предвид, че на ответника са били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа, неявяването му в с.з., както и че предявеният иск вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства намира, че следва да бъде постановено неприсъствено решение, като искът бъде уважен изцяло и се присъдят сторените по делото разноски в размер на 1659.37 лева съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 238, ал. 1 ГПК и чл. 239 ГПК, съдът

           

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА  „Еко Рима" ООД, ЕИК 203064800, със седалище и адрес на управление: с. Врабево, община Троян, област Ловеч, ул. „Толбухин" № 1, представлявано от управителя Биляна Станимирова Атанасова  ДА ЗАПЛАТИ НА „Алмер" ЕООД, ЕИК 131142597, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано" № 9, вх. Б, ет. 1, офис 2, представлявано от управителя Мирослав Маринов Харалампиев чрез адв. М.М.-САК , със съдебен адрес: ***,  сумата от 15109.15 лева главница и 314.78 лева лихва  забава за периода от 23.09.2016г. до 06.12.2016г.

ОСЪЖДА  „Еко Рима" ООД, ЕИК 203064800, със седалище и адрес на управление: с. Врабево, община Троян, област Ловеч, ул. „Толбухин" № 1, представлявано от управителя Биляна Станимирова Атанасова  ДА ЗАПЛАТИ НА „Алмер" ЕООД, ЕИК 131142597, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано" № 9, вх. Б, ет. 1, офис 2, представлявано от управителя Мирослав Маринов Харалампиев чрез адв. М.М.-САК , със съдебен адрес: *** сторените по делото разноски в размер на 1659.37 /хиляда шестстотин петдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки/ лева, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението не подлежи на обжалване.

           

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: