ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 190

 

    гр. Троян,  31.03.2017год.

 

        Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 31.03.2017 /тридесет и първи март две хиляди и седемнадесета/  година в състав:

 

                                                         Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря……………………….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр. дело № 1046/2016 год. по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

                                

В Троянски Районен съд е образувано гр.дело №1046/2016г.  по описа на съда, по което Райфайзенбанк (България)" ЕАД, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: град София, пощ.код 1407, район Лозенец, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, представлявана от Изпълнителния директор - Ани Василева Ангелова и Прокуриста - М.Т.П., чрез пълномощника си юрисконсулт В.С.М., редовно упълномощена с пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите, per. № 552/1 8.01.201 6г. и нотариално удостоверяване на съдържанието, per. №553/ 18.01.2016г., том I, акт №15 на Лили Лакова, нотариус с per. №151 на НК е предявил срещу М.И.Р., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и И.П.Р., ЕГН ********** постоянен адрес: *** иск с посочено с правно основание чл.135 от ГПК.

С Разпореждане  от 07.03.2017  година на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът е разпоредил предявената от Райфайзенбанк (България)" ЕАД, срещу М.И.Р., и И.П.Р., ЕГН ********** искова молба с правно основание чл.135 от ГПК, въз основа на която  е образувано гр.д.№ 1046/2016г.  на ТРС, да се върне на Райфайзенбанк (България)" ЕАД,  в едно с приложенията.

Разпореждането е получено от Райфайзенбанк (България)" ЕАД на 16.03.2016г. от юриск.М.А. и същото не е обжалвано, поради което ще следва производството по настоящото дело да бъде прекратено.

         Водим от изложеното, съдът

 

         ОПРЕДЕЛИ:

        

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д№1046/2016г. по описа на ТРС, образувано по искова молба предявена от Райфайзенбанк (България)" ЕАД, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: град София, пощ.код 1407, район Лозенец, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, представлявана от Изпълнителния директор - Ани Василева Ангелова и Прокуриста - М.Т.П., чрез пълномощника си юрисконсулт В.С.М., редовно упълномощена с пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите, per. № 552/1 8.01.201 6г. и нотариално удостоверяване на съдържанието, per. №553/ 18.01.2016г., том I, акт №15 на Лили Лакова, нотариус с per. №151 на НК срещу М.И.Р., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и И.П.Р., ЕГН ********** постоянен адрес: *** - оставена без движение.

         Определението против прекратяване на производството по гр.д.№1046/2016г.  може да се обжалва  с частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от днес.

          Да се изпрати препис от настоящето определение на  Райфайзенбанк (България)" ЕАД, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: град София, пощ.код 1407, район Лозенец, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, представлявана от Изпълнителния директор - Ани Василева Ангелова и Прокуриста - М.Т.П., чрез пълномощника си юрисконсулт В.С.М..

 

                                               Районен съдия :……………..