Р Е Ш Е Н И Е

№ 203

гр. Троян, 27.06.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на тридесет и първи май две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П.и в присъствието на  прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 1072 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:                                                                         

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на „Обединена българска банка” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Света София” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК  000694959, представлявана от Стилиян Петков Вътев и Радка И. Тончева,  чрез пълномощника адвокат М.И., преупълномощен от  адв.В.П.– управител на Адвокатско дружество „П. и П.” със съдружници и управители адв.В.П.и адв.С.П., с която е предявило срещу М.А.Т., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, иск за сумата  22 730.59 – двадесет и две хиляди седемстотин и тридесет лева и петдесет и девет стотинки, дължима главница по Договор за издаване на златна кредитна карта MasterCard Gold/Visa Gold, сключен на 22.11.2007г.,  ведно със законната лихва, считано от 29.07.2016г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 3 827.45 – три хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 528.27 – петстотин двадесет и осем лева и двадесет и седем стотинки, представляваща наказателна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 1 189.55 – хиляда сто осемдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки – заплатено адвокатско възнаграждение и сумата 541.73 – петстотин четиридесет и един лева и седемдесет и три стотинки – платена държавна такса.   

  В подкрепа на твърденията си ищцовата страна е ангажирала писмени доказателства, в с.з. се явява пълномощника адв. М.И. от ПлАК, който моли съда да уважи исковата претенция, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника М.Т. е изпратено копие от исковата молба и доказателствата, в законовия месечен срок е постъпил писмен отговор, в който  счита исковете за недопустими /без да излага съображения в тази насока/, а по същество за неоснователни, като твърди, че претендираните в заповедното производство суми са неоснователни и погасени по давност. Не ангажира доказателства.

В съдебно заседание, ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява.

От приложените към делото писмени доказателства: заверен препис от Заявление за издаване на златна кредитна карта, заверен препис от Договор за издаване на златна кредитна карта MasterCard Gold/Visa Gold от  22.11.2007г.,  заверен препис от Общи условия на ОББ АД за дебитни и кредитни карти, заверен препис от Заповед за незабавно изпълнение № 292/02.08.2016 г. по ч.гр.д.№ 572/2016 г. по описа на ТРС,  заверен препис от Изпълнителен лист № 432/03.08.2016 г. по ч.гр.д.№ 572/2016 г. по описа на ТРС, заверен препис от Уведомление за предсрочна изискуемост с изх.№ 301-БД-140/13.05.2016 г. на ОББ АД, заверен препис от товарителница-обратна разписка, заверен препис от Нотариална покана до длъжника с Акт № 59, том І, рег.№ 1925 от 31.05.2016 г. от регистъра на нотариус Маргарита Гладкова с рег. № 477 на НК, заверен препис от Разписка № 17/23.06.2016 г., заверен препис от Уведомление № 17/23.06.2016 г., ч.гр.д.№ 572/2016 г. по описа на ТРС и от допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице М.И., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Между страните е сключен на 22.11.2007 година Договор за издаване на златна кредитна карта MasterCard Gold/Visa Gold с кредитен лимит 30000 лева, който в последствие е намален на 20000 лева, съгласно т.3 от Договора.

Съгласно т.17 от Общите условия на „ОББ” АД  за кредитни и дебитни карти, картодържателят-ответник е имал задължение ежемесечно да погасява задължението си към банката до датата на падежа, която съгласно т.5 разд. втори на договора е 5-пето число на съответния месец.

Длъжникът не е изпълнил задължението си за внасяне на погасителни вноски, на основание чл. 42 от Общите условия на „ОББ” АД за издаване и ползване на дебитни и кредитни карти, поради което целият дълг е станал предсрочно изискуем на датата на настъпване на предсрочната изискуемост - 20.08.2015 година.

На длъжника е изпратена нотариална покана, с която същият е уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, като на основание чл. 47, ал. 1 във вр. чл. 47, ал. 5 от ГПК, нотариалната покана е връчена с изтичането на законоустановения срок за получаването й от канцеларията на нотариус Маргарита Гладкова.

На основание чл. 60 ал.2 от Закона за кредитните институции, "Когато кредитът или отделни вноски от него не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредита, банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги", във връзка с чл. 417, т.2 от ГПК, кредиторът е сезирал Районен съд - гр. Троян със Заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист срещу М.А.Т., ЕГН **********.

В инициираното производство по реда на чл.417 от ГПК, е образувано ч.гр.д.№572/2016г. и е издадена заповед, с която  на длъжникът е разпоредено да заплати сумата от 22 730.59 – двадесет и две хиляди седемстотин и тридесет лева и петдесет и девет стотинки, представляваща дължима главница по Договор за издаване на златна кредитна карта MasterCard Gold/Visa Gold, сключен на 22.11.2007г.,  ведно със законната лихва, считано от 29.07.2016г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 3 827.45 – три хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 528.27 – петстотин двадесет и осем лева и двадесет и седем стотинки, представляваща наказателна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 1 189.55 – хиляда сто осемдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки – заплатено адвокатско възнаграждение и сумата 541.73 – петстотин четиридесет и един лева и седемдесет и три стотинки – платена държавна такса.

         Последвало е възражение от длъжника, по повод на което е инициирано и настоящото производство.

         Със съобщение от 09.11.2016г., получено на 21.11.2016 г., на основание чл.415, ал.1 от ГПК, Районен съд - гр. Троян е указал на заявителя „Обединена българска банка" АД, че може да предяви иск относно вземането си срещу възразилия длъжник, в едномесечен срок от получаване на съобщението.

         Вземанията, предмет на оспорената заповед, по повод на които ищецът търси установяване, произлизат от сключения с М.А.  Т., Договор за издаване на златна кредитна карта MasterCard Gold/Visa Gold, сключен на 22.11.2007г.,  за сумата  22 730.59 – двадесет и две хиляди седемстотин и тридесет лева и петдесет и девет стотинки, дължима главница по Договора, ведно със законната лихва, считано от 29.07.2016г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 3 827.45 – три хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 528.27 – петстотин двадесет и осем лева и двадесет и седем стотинки, представляваща наказателна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 1 189.55 – хиляда сто осемдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки – заплатено адвокатско възнаграждение и сумата 541.73 – петстотин четиридесет и един лева и седемдесет и три стотинки – платена държавна такса,  които суми са дължими  по ч.гр.д.№ 572/2016 г. по описа на РС-Троян.

По делото е допусната съдебно-икономическа експертиза с вещо лице М.И., от което се установя по безспорен и категоричен начин дължимостта на претендираните в исковата молба суми.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че е сезиран с установителен иск с правно основание чл.422 ал.1 от ГПК, във вр. с чл.415 ал.1 от ГПК и чл.430 от ТЗ, който се явява допустим. 

В производството по чл.422 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на иска и факта, от който произтича вземането му.

Искът по чл. 422 ГПК е положителен установителен иск на кредитора за установяване на вземането му срещу длъжника, за което вземане е издадена съответната заповед за изпълнение. Правният интерес в посочената хипотеза е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и ако същата не е налице, предявеният установителен иск е недопустим. По принцип, за да съществува интерес от установителен иск, е достатъчно да се оспорва претендирано от ищеца право или да се претендира отричано от него право. В хипотезата на иск за съществуване на вземането на основание чл. 422 ГПК, специалните положителни предпоставки за допустимост на този установителен иск са: 1/ издадена заповед за изпълнение; 2/ подадено в двуседмичен срок от връчването на заповедта от длъжника възражение по чл. 414 ГПК; 3/ спазване на срока за предявяване на установителния иск за съществуване на вземането по чл. 415, ал. 1 ГПК. Подаденото възражение срещу заповедта за изпълнение представлява пречка за влизането й в сила, ако с него се възразява срещу вземането или вземането не се признава. 

Искът по чл.422 от ГПК е специален и той има ограничен предмет - само до съществуването на изискуем дълг към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес.

В производството по чл.422 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на иска. В случая правният интерес от предявяване на иска ищецът доказва с приложените по делото документи, от които се установява, че длъжникът е подал възражение по реда на чл.414, ал.1 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по ч. гр.дело № 572/2016г. по описа на Районен съд гр.Троян, т.е. оспорил е вземането на заявителя. Искът е предявен  в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК и е допустим.

Анализът на приетите по делото доказателства и заключението на съдебно-икономическата експертиза по безспорен начин установява, че ищецът е изпълнил задължението си по договора, като е предоставил на кредитополучателя М.Т. сумата уговорена по договора.

 От заключението на съдебно-икономическата експертиза се установява, че към датата на съставяне на извлечението  от счетоводните книги на ОББ АД към 28.07.2016г. приложено към ч.гр.д.№572/2016г. са в размер на 27086.31 лева, от които:  задължението по главницата възлиза на 22730.59 лева, задължението за договорна лихва за периода 05.07.2015г до 05.07.2016г. възлиза на 3827.45 лева, а задължението за наказателна лихва  за просрочие за периода 05.08.2015г. до 20.07.2016г. е  в размер на 528.27 лева. Началната дата на просрочие е 20.07.2015г.., а на 20.08.2015г. е настъпила предсрочната изискуемост. Експерта е констатирал, че картодържателят не е спазвал срока за погасяване на дължимите суми.

           Субективните и обективни предели на иска с правно основание чл. 422 ал. 1 от ГПК, както и петитумът му, са очертани в заповедното производство. Но доколкото възражението на длъжника по смисъла на чл. 414 от ГПК, може да бъде необосновано, кредиторът следва да посочи всички основания - факти и обстоятелства, от които счита, че произтича вземането му, предмет на исковото производство. Според приетото в т. 9 от ТР № 4/18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС в производството по чл. 422 ал. 1 от ГПК, съществуването на вземането по издадената заповед за изпълнение се установява към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес.

С оглед на изложените обстоятелства по делото, настоящата инстанция намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен като бъде признато съществуване на процесното вземане, а именно:  за сумата  22 730.59 – двадесет и две хиляди седемстотин и тридесет лева и петдесет и девет стотинки, дължима главница по Договор за издаване на златна кредитна карта MasterCard Gold/Visa Gold, сключен на 22.11.2007г, ведно със законната лихва, считано от 29.07.2016г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 3 827.45 – три хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 528.27 – петстотин двадесет и осем лева и двадесет и седем стотинки, представляваща наказателна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 1 189.55 – хиляда сто осемдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки – заплатено адвокатско възнаграждение и сумата 541.73 – петстотин четиридесет и един лева и седемдесет и три стотинки – платена държавна такса,  които суми са дължими  по ч.гр.д.№ 572/2016 г. по описа на РС-Троян.

         При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 2381.70 лева по представен списък по реда на чл. 80 от ГПК.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане  на „Обединена българска банка” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Света София” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК  000694959, представлявана от Стилиян Петков Вътев и Радка И. Тончев, а именно, че М.А.Т., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, дължи  сумата  22 730.59 – двадесет и две хиляди седемстотин и тридесет лева и петдесет и девет стотинки, дължима главница по Договор за издаване на златна кредитна карта MasterCard Gold/Visa Gold, сключен на 22.11.2007г.,  ведно със законната лихва, считано от 29.07.2016г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 3 827.45 – три хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 528.27 – петстотин двадесет и осем лева и двадесет и седем стотинки, представляваща наказателна лихва за периода от 20.07.2015г. до 28.07.2016г., сумата 1 189.55 – хиляда сто осемдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки – заплатено адвокатско възнаграждение и сумата 541.73 – петстотин четиридесет и един лева и седемдесет и три стотинки – платена държавна такса по ч.гр.д.№ 572/2016 година.

 ОСЪЖДА М.А.Т., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати на „Обединена българска банка” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Света София” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК  000694959, представлявана от Стилиян Петков Вътев и Радка И. Тончев сумата 2381.70-две хиляди триста осемдесет и един лев и седемдесет стотинки лева, сторени съдебно деловодни разноски по настоящето производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                                                                   Районен съдия: