Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       

 

             

 

 от   20.12.2017 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на двадесет и седми ноември две хиляди и седемнадесета година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова  гражданско  дело № 1087 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази:

 

                 Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА между Т.Г.И., ЕГН ********** ***, и К.М.И., ЕГН **********,***  сключен на 17.07.1983г. пред длъжностното лице по гражданско състояние в гр.Троян, община Троян,  за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № 106 от 17.07.1983 година, по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

            УТВЪРЖДАВА  постигнатото между  Т.Г.И., ЕГН ********** и К.М.И., ЕГН ********** СПОРАЗУМЕНИЕ  на основание чл.51 от СК:

Родителски права, лични отношения и издръжка – страните нямат непълнолетни деца или пълнолетни такива, на които да се дължи издръжка.

          Семейно жилище не е налице.

ОБЯВЯВА, че съпрузите  след развода не си дължат издръжка и няма да си заплащат такава.

             ОБЯВЯВА, че съпрузите не са придобивали общо недвижимо имущество, общи влогове, спестявания и парични вземания, поради което нямат никакви имуществени претенции един към друг. Всички задължения, поети към физически или юридически лица от някой от съпрузите за задоволяване на свои собствени нужди, остават за сметка на съпруга, който ги е поел.

             ОБЯВЯВА, че придобитите по време на брака движими вещи са поделени между съпрузите доброволно и извънсъдебно.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака К.М.И. ще запази  фамилното име – И..

ОСЪЖДА  Т.Г.И., ЕГН ********** *** да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд –гр.Троян, сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща  половината от  окончателно определената  държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

 ОСЪЖДА  К.М.И., ЕГН **********,*** да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд –гр.Троян, сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща  половината от  окончателно определената  държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: