РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян,  21.12.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на двадесет и първи ноември, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

Председател: Светла Иванова

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 1108  по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

 Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Т.за постановяване мярка за закрила спрямо малолетната В.С.С., родена на ***г., като се прави искане да бъде  постановено решение, с което детето да бъде настанено в семейството на М.Н.Д. и П.С.Й..

В молбата се твърди, че бащата на детето С.Б.С.е починал, а майката М.Н.С. е в невъзможност сама да се грижи за детето, поради липса на постоянни доходи и пребиваване.

Твърди се, че малолетната В.и нейната майка не поддържат  контакт с роднините си. Излага се, че В.има две пълнолетни сестри и брат, който е осиновен, които не познава.

Твърди се, че детето собственоръчно е написало и подписало декларация, че желае да живее в семейството на М.Н.Д. и П.С.Й.

 В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Т.се представлява от Директора Д.М., поддържа молбата и моли да бъде уважена.  

 М.Н.С. - редовно призована се явява лично и декларира съгласие, дъщеря и В.да бъде настанена в дома на М.Н.Д. и П.С.Й..

Малолетната В.е изслушана в с.з. в присъствие на социален работник, съгласно разпоредбата на чл.15 ал.1 от ЗЗДт.

П.Й. и М.Д. редовно призовани се явяват лично в с.з. и декларират желание детето да бъде настанено за отглеждане в тяхното семейство.

           Районна прокуратура гр.Т., редовно призована, не изпраща представител. Не е взела становище по молбата.

 Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и като съобрази становището на страните, приема за установено следното:

 От удостоверение за настоящ адрес изх.№ ГС-09-064/05.10.2017 г. на Кметство с. О. е видно, че настоящият адрес на В.С. ***, поради което и съгласно разпоредбата на чл.28, ал.1 от ЗЗДет., Районен съд гр.Т.е компетентен да се произнесе по молбата на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Т..

От удостоверение за раждане на В.С.С. от 30.08.2006 г., издадено от Община Т.се установява, че родителите на В.С. са М.Н.С. и С. Б. С..

Представена е Заповед № ЗД/Д-ОВ-ТР-022/04.10.2017 г. на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Т., от която се установява, че детето  е било настанено по административен ред в приемното семейство на М.Н.Д. и П.С.Й..

Представен е Социален доклад от АСП, Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Т.от 04.10.2017 г., Заповед № ЗД/Д-ОВ-ТР-022/04.10.2017 г. на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Т., от който се установява, че майката  на  В.е попълнила декларация, че няма възможност да полага грижи за малолетната си дъщеря, което потвърждава и в проведеното на 21.11.2017г. открито с.з.

Малолетната В.е изслушана в с.з. в присъствие на социален работник и детето категорично заявява, че живее в дома на М.Н. и П.Й. и желае и за в бъдеще да остане там.

При тази фактическа обстановка, съдът намира молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Т.за постановяване на мярка за закрила настаняване на В.С.С. в приемното семейство на М.Н.Д. и П.С.Й., живущи на адрес: ***, за основателна.

Производството е по реда на  чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 , вр. чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗДетето, което се развива като спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, свързани с гарантиране основните права на детето. Целта е да се осигури неговото нормално физическо, психическо, нравствено, културно и социално развитие, което се инициира по искане на лицата по чл.26, ал.2 от ЗЗДет. То има за цел да се даде целесъобразна уредба на свързаните с правата на детето отношения, които могат да се преуреждат при наличие на промяна на обстоятелствата. Касае се за искане  за постановяване на мярка  по чл.4, т.4 от ЗЗДет.,   с цел да се гарантира най-добрият интерес на детето.

Според чл.25, т.2 от ЗЗДет., може да бъде настанено извън семейството дете, чийто родители без основателна причина трайно не полагат грижи за него. По делото бе установено, че майката на В.няма възможност да отглежда малолетната си дъщеря, тъй като не разполага с постоянни доходи и няма постоянно местопребиваване.

 Съгласно чл.18, т.1 от Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1998г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г. и влязла в законна сила, родителите носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата. Според чл.20 от същата конвенция, дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда, или на което, с оглед на неговите висши интереси, не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 , вр. чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет., съдът

 

                                                      Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА детето В.С.С., ЕГН **********, в приемното семейство на М.Н.Д., ЕГН ********** и П.С.Й., ЕГН ********** с настоящ адрес ***, за срок- до настъпване на законна причина, обуславящи изменението или прекратяването на постановената  мярка за закрила, което е в интерес на детето.

На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето,  решението подлежи на незабавно изпълнение.

            На основание чл.30, ал.3 вр. чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

След влизане на решението в сила,  препис от същото да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Т.,  М.Н.Д., ЕГН ********** и П.С.Й., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, за сведение и изпълнение.

 

                                     

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: