РЕШЕНИЕ

 

№ 427

гр. Троян,  21.12.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

             Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на седми декември, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П.и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 1123 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – Т.за прекратяване на наставянето на  непълнолетната Д.А.Ш., ЕГН ********** в семейството на Ф.М.М., ЕГН: ********** и  С.М.А., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** .

С Решение №187 от 03.09.2012г. постановено по гр.д.№ 649 /2012г. на ТРС, непълнолетната Д.А.Ш. е настанена в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия Ф.М.М. с ЕГН ********** и С.М.А. с ЕГН **********, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

                Излага се, че в Дирекция «СП»-Т. е постъпила молба от Ф.М.М., ЕГН: ********** и  С.М.А., ЕГН **********, с която молят да бъде прекратено настанявмането на Д.в тяхното семейство, тъй като бабата е с влошено здравословно състояние и е в невъзможност да полага грижи за своята внучка. Отделно от това се твърди, че взаимоотношенията между тях са влошени, което представлява трудност при съвместното им съжителство.

При проучването си, социалните работници са установили за невъзможността на Ф. и С., поради обективни причини- влошено здравословно състояние да продължават и за  в бъдеще да полагат грижи за своята внучка Д..

В съдебно заседание Дирекция „Социално подпомагане” гр.Т. се представлява от Д.А.– началник отдел „Социална закрила”, определен със Заповед № 1104-РД08-0080/04.12.2017 г., издадена от директора Д. М..

Троянска районна прокуратура, редовно призована, не се явява представител в с. з. и не е  изразено становище.

Страните по делото - Ф.М.М., С.М.А. и С.Д.Я.– р.пр. не се явяват в съдебно заседание.

 Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Решение №187 от 03.09.2012г. постановено по гр.д.№ 649 /2012г. на ТРС, непълнолетната Д.А.Ш. е настанена в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия Ф.М.М. с ЕГН ********** и С.М.А. с ЕГН **********, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

С оглед постъпила в Дирекция «СП»-Т. молба от Ф.М.М., ЕГН: ********** и  С.М.А., ЕГН **********, с която молят да бъде прекратено настаняването на Д.в тяхното семейство, поради влошено здравословно състояние на бабата, обуславящо невъзможност  да полага грижи за своята внучка, със Заповед№ЗД/Д-ОВ-ТР-021/10.10.2017г. на Директора на ДСП-Т. е прекратено настаняването. Отделно от това, соц.работник е констатирал при извършеното проучване, че отношенията между детето и неговите баба и дядо по майчина линия са влошени, което представлява трудност при съвместното им съжителство.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 30а, вр. чл. 29, т. 9, чл. 30 и чл. 4, ал. І, т. 2 от ЗЗДт и следва да бъде прекратено настаняването на непълнолетната Д.А.Ш., родена на *** година, с ЕГН ********** от майка С.  С.А. с ЕГН ********** и баща А.А.Ш. с ЕГН ********** в семейството на бабата и дядото по майчина линия - Ф.М.М. с ЕГН ********** и С.М.А. с ЕГН **********,***.

На основание чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

 

 

 ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната Д.А.Ш., родена на *** година, с ЕГН ********** от майка С.  С.А. с ЕГН ********** и баща А.А.Ш. с ЕГН ********** в семейството на бабата и дядото по майчина линия - Ф.М.М. с ЕГН ********** и С.М.А. с ЕГН **********,***.

           ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                                             

                                                                                                              Районен съдия: