Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 47  от  17.02.2017 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на  17.01.2017г. /седемнадесети януари, две хиляди и седемнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 1138/2013 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 41, ал.2 от ЗОЗ.

 

В производството по настоящото дело съдът е сезиран с жалба с правно основание чл.41 ал.2 от ЗОЗ от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София -1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115Е, Сграда „Е", с ЕИК 831633691, със законни представители Атанасиос Куцопулос - Главен Изпълнителен директор, Емил Ангелов Ангелов - Заместник Главен Изпълнителен директор и Маргарита П.-Кариди - Изпълнителен директор, действащи чрез пълномощника си Вангел Вълчев Спиров - Директор на Дирекция Правна, последния действащ чрез пълномощника си адв. А.Д.Ч. срещу Разпределение на Е.Н.Т., депозитар по смисъла на чл. 38 от 303, посочен от заложния кредитор ЕТ "ОРИОН -СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА", с ЕИК 103255991.

По искане на жалбоподателя, с определение   №689 от 05.12.2013г. на ТРС, производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване на ТД№57/2013г. по описа на ОС-Ловеч.

С определение №474 от 31.10.2016г. производството по делото е възобновено, тъй като основанието за спиране е отпаднало.

Жалбоподателят редовно призован изпраща законния си представител в съдебно заседание, който поддържа жалбата и на посочените в нея основания моли съдът да отмени изцяло направеното от депозитаря разпределение.

Заинтересованата страна "Алианц Банк България" АД, не изразя становище, в съдебно заседание  редовно призована не се представлява.

ЕТ "ОРИОН -СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА", с ЕИК 103255991, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, Търговски център Фулмакс, ул. "Христо Ботев" № 18, вх. Б, ет. 2в качеството си на заложен кредитор не изразява становище.

Депозитаря Е.Н.Т. в приложена по делото молба вх.№7022 от 20.11.2016г. по описа на ТРС  моли производството по гр.д.№1138/13г. по описа на ТРС да бъде прекратено, тъй като счита, че липсва правен интерес.

 Съдът, като съобрази становищата на страните и на основание данните по делото и закона, намира за установено следното:

 Обжалване разпределението по реда на чл. 41, ал.2 от ЗОЗ, е особено производство, в което депозитаря няма качеството на страна, респ. на ответник. Същият дава единствено своите писмени обяснения, по аналогия на обясненията на съдията-изпълнител, в производството по обжалване действията на съдия-изпълнителя.

Съдът констатира, че подадената жалба е допустима и подадена в срок -  жалбоподателя            "Банка Пиреос България" АД е страна по
разпределението, което обуславя нейния правен интерес от обжалването му, съгласно  разпоредбата на чл. 41, ал. 2, изр. 1 от 303.  Съобщение, с което "Банка Пиреос България" АД е получила разпределението на депозитаря, е получено на 09.10.2013 г., следователно жалбата е депозирана  в
законоустановения срок.

Разгледана по същество, същата е основателна, поради следните съображения:

От изложените в жалбата и в с.з. съображения, съдът приема за основателно изложено възражение, свързано с извършването на процедурата по разпределението по реда на ЗОЗ, а именно: Съгласно разпоредбата на  чл.39 ал.2 он ЗОЗ, изготвеният списък се съобщава на кредиторите, включени в него, на залогодателя и на длъжника, които от своя страна имат възможността, в двуседмичен срок да заявят своите становища. Законът е предвидил съобщаването на изготвеният списък, с цел запознаване на заинтересуваните лица с това как ще бъдат разпределени сумите, постъпили от продажбата на заложеното имущество. Посочените лица, имат правото да заявят своите възражения, обосновавайки се само на доводи, обосновани от самите вписвания в ЦРОЗ. От своя страна, не заявяването на такова становище не пречи на съответният кредитор да възрази срещу самото разпределение.

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал.4 от ЗОЗ, депозитаря, след като прецени постъпилите становища, изготвя окончателен списък, и го съобщава на лицата в двуседмичен срок от преустановяване приемането на становища. Изготвянето на окончателен списък обаче има само информативно значение и се извършва успоредно и независимо от извършването на продажбата на заложеното имущество. Самият окончателен списък не подлежи на самостоятелно обжалване, като на обжалване подлежи само извършеното разпределение.

Извършеното в последствие разпределение на сумите, постъпили по сметка на депозитаря, следва да бъде извършено именно по изготвеният окончателен списък на кредиторите. В разпределението, депозитаря следва да посочи и размерът на обезпечените вземания, които ще бъдат удовлетворени.

Депозитарят се включва в отношенията по продажбата /в случая събиране на вземането/ като независимо лице. Той не извършва продажбата, а осигурява възможността да бъде извършено разпределение и да се защитят правата на всички, включително на хирографарните кредитори. Основното задължение на депозитаря е да предаде цената на продаденото заложено имущество на кредиторите, което включва и задължението да изготви списък на лицата, легитимирани да участват в разпределението - чл. 39, ал. 1 303, като списъкът се съставя въз основа на данните от регистъра, в който е вписан залогът, като включва само обезпечените кредитори, които имат вписани в регистъра права върху заложеното имущество. Списъкът се съобщава от депозитаря на залогодателя, длъжника и включените в списъка лица - чл. 39, ал. 2 303. Целта на съобщението е да се информират лицата, които имат интерес да знаят как ще се разпределят сумите, постъпили от продажбата на заложеното имущество. Тези лица имат право да дадат становище по списъка в двуседмичен срок от съобщаването му. Представянето на становище има за цел да помогне на депозитаря да отстрани сам евентуални грешки.

В конкретният случай от самото разпределение е видно, че то е извършено от депозитаря в следствие на пристъпване към изпълнение по реда на 303 от страна на ЕТ "ОРИОН - СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА", с ЕИК 103255991, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, Търговски център Фулмакс, ул. "Христо Ботев" № 18, вх. Б, ет. 2 /в качеството на заложен кредитор/ срещу "МАПА И КО" ООД, ЕИК 110537640, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Незабравка" № 47 /в качеството на залогодател/. Това обстоятелство се потвърждава и от вписания в Търговския регистър Договор за особен залог, сключен между двете страни и приложен към настоящата жалба. В резултат на пристъпването към изпълнение по реда на 303 депозитарят Е.Н.Т. е изпратила на "Банка Пиреос България" АД съобщение по чл. 39, ал. 2 от 303 - получено на 24.07.2013 г. В законоустановения двуседмичен срок съгласно чл. 39, ал. 3 от 303 "Банка Пиреос България" АД е изпратила своето становище до депозитаря, като съгласно посочената разпоредба депозитарят приема становищата на лицата по ал. 2, ако са постъпили в двуседмичен срок от съобщаването на списъка. В своето становище "Банка Пиреос България" АД изрично е заявила, че не приема изготвения от депозитаря списък, тъй като в него не са отразени коректно данните от съответните регистри на вписванията на страните имащи права върху заложеното имущество. Становището е изпратено в законовия срок. Въпреки това, депозитарят Е.Т. не е приела изложеното от Банката становище, нито е изпратила отговор до Банката по отношение на изразеното становище. Депозитарят никъде не е обсъдил или коментирал изложеното становище от страна на "Банка Пиреос България" АД, нито другите постъпили становища, ако такива евентуално са постъпили.

От представените по делото доказателства се установява, че след изпращането на съобщението по чл. 39, ал. 2 от 303 депозитаря Е.Т. е изпратила друго съобщение - по чл. 39, ал. 4 от 303, с което е представила окончателния списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, като е видно, че в двата списъка са налице съществени разминавания.

В съобщението по чл. 39, ал. 2 от 303 на стр. 1 са описани следните движими вещи: Котел, Оборудване на котел, Оборудване за сушилня и Сушилня, а в съобщението по чл. 39, ал. 4 от ЗОЗ на стр. 1 са описани- Котел, Оборудване на котел, Оборудване за сушилня, т.е. липсва сушилня, която е на стойност  18571  лева, като същата  липсва и в самото разпределение по чл. 41 от 303, т.е. не става ясно по отношение на тази сушилня извършено ли е разпределение.

            Разминаване в списъците по чл.39 ал.2 и ал.4, респективно разпределението по чл.41 от 303 е налице и по отношение на „Приспособление за лепене на плотове, инв. № 43 - Телфер - 5000 кв., инв. № 48”, тъй като в първия списък е посочено от депозитаря, че единствено ЕТ "ОРИОН -СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА" има права върху заложеното имущество и съответно е с първа по ред привилегия, а в последвалия списък и в разпределението сумата е разпределена на ТБ "Алианц Банк България" АД.

            На следващо място, по отношение на недвижим имот - предмет на отчуждаване по реда на 303, депозитарят Е.Т. е посочила, че в полза на "Банка Пиреос България" АД е учредена договорна ипотека и е вписана възбрана на 11.10.2012 г. ,  наложена от ЧСИ Милен Бъзински за обезпечаване на сумата от 40 905.76 лева, като депозитаря не е посочил, че върху този имот има вписана и друга възбрана от "Банка Пиреос България" АД, наложена от Анета Йонкова ДСИ  при Районен съд Троян, която е за сумата от 412 543.20 лева.

Предвид изложеното, съдът счита, че изготвеното разпределение като незаконосъобразно,  следва да бъде отменено изцяло.

По отношение на останалите посочени в жалбата възражения срещу разпределението, съдът прие същите за неоснователни, поради следното:

Предмет на производството по чл. 41, ал.2 от Закона за особените залози е съществуването на привилегията, нейният ред, както и размерът на сумата, която се полага при удовлетворяване на кредиторите.

Производството по чл. 41, ал.2 от Закона за особените залози цели да провери законосъобразността на извършеното от депозитаря разпределение на получените при продажбата на заложеното имущество суми. Правомощията на депозитаря са ограничени до изготвяне на списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, съобщаване на списъка на заинтересованите лица, като след постъпили от тях становища, да изготви окончателен списък и да го съобщи, да открие сметка, в която да се превеждат сумите, постъпили при изпълнение върху заложеното имущество и да изготви разпределение - чл. 39 от ЗОЗ. Съображенията, които са изложени за пороци на продажбата в смисъл на „драстично разминаване между стойността на посочените вещи и получените суми за тях съгласно разпределението на депозитаря”, т.е въпросите свързани с определяне на цената и как е проведена самата продажба са извън обхвата на проверката по чл. 41, ал. 2 от ЗОЗ, не касаят разпределението и действията на депозитаря. Отговорността за настъпили вреди, причинени вследствие неположена от кредитора грижа на добър търговец при продажбата на имуществото, предмет на особен залог, следва да бъде осъществено по общия ред.

Същото се отнася и за възражението на жалбоподателя за недействителността на договора за залог- предмет на обжалване по специалния ред, предвиден в чл. 41, ал.2 на ЗОЗ, е извършеното разпределение, т.е. законността на действията на депозитаря, извършени след постъпването на суми по сметката му, то и действителността на договора за залог  не подлежи на съдебен контрол по този специален ред / по аргумент от разпоредбата на чл. 41, ал.2 от ЗОЗ/. Той би могъл да се атакува по общия исков ред от засегнатите лица, което в настоящия случай е сторено в производството по ТД 57/2013 г. на ЛОС, по което е постановено Решение №65, по силата на което  съдът  е обявил за недействителен на основание чл. 646, ал.2, т.2 от ТЗ по отношение кредиторите на несъстоятелността на "МАПА И КО" ООД, ЕИК 110537640 (в несъстоятелност т. дело № 29/2013, Окръжен съд - Ловеч), учредяването на залог с договор за особен залог на търговско предприятие от 22.10.2012 година, сключен между ЕТ "ОРИОН - СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА", с ЕИК 103255991, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, Търговски център Фулмакс, ул. "Христо Ботев" № 18, вх. Б, ет. 2 и „МАПА И КО" ООД, ЕИК 110537640 несъстоятелност), след началната дата на неплатежоспособността - 10.02.2011 година и в предвидения едногодишен срок като обезпечение на договор за паричен заем от 19.10.2012 година, като заложеното предприятие включва права, задължения и фактически отношения, движими вещи и недвижими имоти. С оглед на което имуществото предмет на договора за залог е върнато в масата на несъстоятелността по т. дело№ 29/2013, Окръжен съд –Ловеч.

По отношение на направеното от страна на жалбоподателя, искане за присъждане на направените по делото разноски за държавна такса, съдът намира, че същото е неоснователно, доколкото производството по реда на чл. 4, ал.2 от ЗОЗ е особено, без депозитаря, изготвил разпределението да има качеството на ответник по него, съответно и кредитора, конституиран като заинтересована страна в процеса, също няма качеството на ответник, поради което разноските следва да останат за страните така, както са направени-арг. Чл. 78, ал.1 от ГПК.

 Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ извършено на основание чл. 41, ал.1 от ЗОЗ, от Е.Н.Т. - депозитар по смисъла на чл. 38 от 303, посочен от заложния кредитор ЕТ "ОРИОН -СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА", с ЕИК 103255991, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, Търговски център Фулмакс, ул. "Христо Ботев" № 18, вх. Б, ет. 2.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на разноски в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София -1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115Е, Сграда „Е", с ЕИК 831633691, със законни представители Атанасиос Куцопулос - Главен Изпълнителен директор, Емил Ангелов Ангелов - Заместник Главен Изпълнителен директор и Маргарита П.-Кариди - Изпълнителен директор, действащи чрез пълномощника си Вангел Вълчев Спиров - Директор на Дирекция Правна, последния действащ чрез пълномощника си адв. А.Д.Ч. ***, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

 

 

 

 

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки окръжен съд, в едноседмичен срок от връчването му на страните на осн.чл. 278 ГПК във връзка с чл. 41, ал.2 ЗОЗ.

      Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

     След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати на депозитаря Е.Н.Т..

 

 

 

                                                                             Районен съдия: